• log in
  • create an account

Recruitment for post-graduate studies for the academic year 2022/2023 (winter semester, summer semester)

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Postgraduate studies in the field of Sociotherapy

Details
Code SP1923N
Organizational unit Faculty of Social Sciences
Field of studies Sociotherapy
Form of studies Part-time
Level of education After diploma
Language(s) of instruction Polish
Minimum number of students 20
Admission limit 30
Duration 3 semestry
Recruitment committee address Wydział Nauk Społecznych, ul. Prawocheńskiego 13, 10-725 Olsztyn, pokój 302
Office opening hours 7.00-15.00
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (31.05.2022 00:00 – 18.11.2022 15:00)

Opis

Proponowane studia mają charakter doskonalący, a ich celem jest przygotowanie do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych, wzmocnienie umiejętności pracy grupowej oraz współpracy z innymi specjalistami zaangażowanymi w działalność opiekuńczo-wychowawczą, pomocową i terapeutyczną.

Program studiów odpowiada Standardom Ogólnopolskiej Sekcji Socjoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego zarówno w kwestii limitu godzin, jak i zakresu treści oraz wytycznym Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów. Tym samym ukończenie studiów podyplomowych z zakresu Socjoterapii otwiera możliwość ubiegania się o certyfikat Socjoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (Uchwała Zarządu Głównego PTP z dnia 15 czerwca 2011 r. ze zmianą uchwaloną przez Zarząd Główny PTP 20 czerwca 2018 r.) oraz certyfikat Socjoterapeuty Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów. Zgodnie ze wskazaniami PTP i Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów, w trakcie studiów słuchacz zyskuje wiedzę z zakresu: teoretycznych podstaw socjoterapii, podstawy pedagogiki i psychologii rozwojowej, podstaw psychologii ogólnej, mechanizmów uzależnień, struktury i organizacji systemu pomocy dziecku i rodzinie, faz rozwoju grupy i zjawisk w niej zachodzących oraz przyczyn i objawów zaburzeń zachowania u dzieci.

Absolwent wyposażony zostaje w umiejętności wykonania diagnozy socjoterapeutycznej, planowania i projektowania i realizacji działań o charakterze korekcyjnym w oparciu o znajomość procesu grupowego i metodykę pracy z grupą adresowanych do osób znajdują się w sytuacjach problemowych, stresowych, trudnych i kryzysowych (w tym z ofiarami przemocy, zachowań ryzykownych, z dziećmi przejawiającymi zachowania problemowe, zaburzenia zachowania czy zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi) z osobami ze środowisk zaniedbanych, niewydolnych życiowo, przewlekle chorych, bezrobotnymi, a także osobami znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej np. (GOPS), Domów Opieki Społecznej czy przebywających w szpitalach. Absolwent zyskuje ponadto umiejętności swobodnego i adekwatnego komunikowania się zarówno z podopiecznymi/klientami, jak i innymi specjalistami oraz współpracy z zespołem. Dzięki uczestnictwu w czterdziestogodzinnym Treningu interpersonalnym (realizowanym podczas czterodniowego zjazdu) oraz Treningu pracy nad sobą zyska również wgląd w siebie, w tym we własne zasoby, ale i obszary wymagające wzmocnienia, umiejętność i gotowość do analizowania własnej pracy oraz świadomość swoich mocnych i słabych stron, a także gotowość do samorozwoju i doskonalenia zawodowego. Słuchacze w trakcie studiów uczestniczą także w praktykach w ramach których realizują zajęcia socjoterapeutyczne w wybranej placówce według przygotowanego przez siebie programu. Opisu programu i rezultatów jego realizacji dokonują w ramach pracy podyplomowej.  

Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów podyplomowych (po spełnieniu warunków określonych przez pracodawcę) umożliwiają podjęcie pracy: w świetlicach terapeutycznych, socjoterapeutycznych i środowiskowych jako socjoterapeuci, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w szkołach prowadząc zajęcia socjoterapii i profesjonalną profilaktykę, które są wpisane w zadania szkoły, w ośrodkach interwencji kryzysowej, ośrodkach resocjalizacji dzieci, młodzieży i dorosłych, zakładach poprawczych, zakładach karnych, placówkach opieki zastępczej, w Gminnych i Miejskich Ośrodkach Społecznych prowadząc zajęcia grupowe z osobami w trudnych sytuacjach życiowych, w Klubach i Centrach Integracji Społecznej w Domach Pomocy Społecznej i szpitalach.  

Absolwenci studiów z zakresu Socjoterapii (po spełnieniu warunków określonych przez pracodawcę) będą mieli też możliwość podjęcia pracy w Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii i Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych. Szczegółowe kwalifikacje wymagane do zatrudnienia w tych placówkach reguluje Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dz. U. 2017 poz. 1606). 

Wysokość czesnego 

1.800,- zł za semestr 

Zasady kwalifikacji 

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest ukończenie studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia, składa w sekretariacie studiów podyplomowych następujące dokumenty: 

◦  podanie o przyjęcie na studia podyplomowe, wygenerowane po rejestracji w systemie irk.uwm.edu.pl, 

◦  odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich, 

◦  jedno zdjęcie legitymacyjne. 

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń w systemie IRK. 

Dodatkowe informacje 

Proponowane studia mogą też zostać potraktowane jako forma doskonalenia umiejętności opiekuńczo-wychowawczych i pomocowych w takich zawodach jak: pedagog szkolny, wychowawca, nauczyciel, instruktor, kurator, psycholog, pracownik socjalny, terapeuta, katecheta, pracownik placówki interwencyjnej, dyrektor placówek i instytucji opiekuńczych, oświatowych i resocjalizacyjnych. 

Studia podyplomowe zostały wpisane do Bazy Usług Rozwojowych, umożliwia to ubieganie się o dofinansowanie udziału do 80% poniesionych kosztów. Punkty informacyjne Funduszy Europejskich w województwie warmińsko-mazurskim: Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (funduszeeuropejskie.gov.pl)Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (funduszeeuropejskie.gov.pl).

Kierownik studiów podyplomowych: dr Joanna Frankowiak, e-mail: joanna.frankowiak@uwm.edu.pl 

Sekretarz studiów podyplomowych: Magdalena Jaworowska-Walczak, tel. 89 524 62 29, e-mail: magdalena.walczak@uwm.edu.pl

Sekretariat studiów podyplomowych: ul. Prawocheńskiego 13, 10-725 Olsztyn, pok. 302