• log in
  • create an account

Recruitment for post-graduate studies for the academic year 2022/2023 (winter semester, summer semester)

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Studia podyplomowe w zakresie Odnawialnych źródeł energii

Details
Code SP2015N
Organizational unit Faculty of Agriculture and Forestry
Field of studies Odnawialne źródła energii
Form of studies Part-time
Level of education After diploma
Language(s) of instruction Polish
Duration 2
Required document
  • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (12.07.2022 00:00 – 14.11.2022 23:59)

Tematyka studiów podyplomowych obejmuje: zasoby odnawialnych źródeł energii; urządzenia i systemy energetyki odnawialnej, kosztorysowanie, projektowanie, elementy montażu i obsługi instalacji w rozproszonych systemach ekoenergetycznych; energetykę wiatrową i wodną;  energetykę słoneczną, geotermalną i magazyny energii; budownictwo pasywne, zero- i plus energetyczne; technologie produkcji biopaliw z rolniczych surowców energetycznych; laboratorium oceny biopaliw; instalacje bioenergetyczne; zrównoważony rozwój OZE (LCA); rachunek ekonomiczny, zarządzanie
i efektywność energetyczną OZE; technologie energetyczne  wykorzystujące materiały odpadowe; technologie informacyjne (IT) w inwestycjach  ekoenergetycznych; aspekty społeczne, gospodarcze, środowiskowe, prawne i ekonomiczne OZE.

Absolwent studiów podyplomowych zdobywa nową wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne w: szkolnictwie stopnia średniego; jednostkach administracji samorządowej i rządowej; w firmach związanych z gospodarką energią; firmach konsultingowych i doradczych w zakresie finansowania rynku odnawialnych źródeł energii; we własnej firmie z zakresu, usług, wytwarzania i dystrybucji energii z OZE.

Organizacja: Zajęcia prowadzą pracownicy z 4 wydziałów UWM.
Studia podyplomowe 2-semestraln.
Czas trwania: 240 godzin (60 punktów ECTS).
Rekrutacja na VIII edycję studiów 
Termin rozpoczęcia studiów: po kwalifikacji minimalnej grupy osób
Odpłatność za dwa semestry 4500 zł płatna w 2 ratach (przed rozpoczęciem I-go semestru – 2250 zł, przed rozpoczęciem II-go semestru – 2250 zł).

Studia wpisane są do Bazy Usług Rozwojowych PARP pod numerem  2022/07/20/12141/1478215, przedsiębiorcy mogą uzyskać do 80% refundacji kosztów na szkolenie siebie i swoich pracowników.

 

Miejsce i czas realizacji studiów: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Rolnictwa i Leśnictwa, Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych UWM w Olszynie. Zajęcia prowadzą pracownicy naukowi z 4 Wydziałów UWM.

Sekretariat: Studia podyplomowe OZE; ul. Plac Łódzki 3; pok. 410; 10-719 Olsztyn; tel./fax. 89/5234880; email: oze@uwm.edu.pl; http://wril.uwm.edu.pl/kghb/studia-podyplomowe-oze

Kierownik studiów podyplomowych: Prof. dr hab. inż. Mariusz J. Stolarski

e-mail: mariusz.stolarski@uwm.edu.pl; tel. 89/523 48 38 lub 722 100 039

 

Forma zakończenia studiów: Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie w określonym terminie wszystkich zaliczeń i zdanie egzaminów z przedmiotów objętych planem studiów. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII” uzyskane w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Read more: http://rekrutacja.uwm.edu.pl/content/podyplomowe/odnawialne-zrodla-energii#ixzz5Cv2u14kS


Zasady przyjmowania kandydatów na studia: Uczestnikami studiów mogą być absolwenci szkół wyższych z dyplomem magistra, inżyniera lub licencjata (brak ograniczeń, co do kierunku ukończonych studiów). Warunkiem przyjęcia kandydata na studia podyplomowe jest zarejestrowanie się w systemie IRK oraz złożenia pełnej dokumentacji i uzyskanie pozytywnego wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

Wymagane dokumenty: kwestionariusz osobowy, jedno zdjęcie; dyplom ukończenia studiów wyższych. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają dokumenty w sekretariacie studiów podyplomowych