• log in
  • create an account

Intra-year recruitment for the academic year 2022/2023

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Agriculture - second-cycle, part-time

Details
Code 01_NMU_ROL
Organizational unit Faculty of Agriculture and Forestry
Field of studies Agriculture
Form of studies Part-time
Level of education Second level
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 24
Duration 3 semestry
Recruitment committee address Dziekanat Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa,
ul. Oczapowskiego 8, pok. 07.
Office opening hours 8:00 - 14:00
WWW address http://wril.uwm.edu.pl/kandydat/oferta-studiow-ii-stopnia
Required document
  • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (30.01.2023 00:00 – 14.02.2023 15:00)

Kierunek: Rolnictwo

Limit miejsc: 24

Opłata rekrutacyjna85 zł (termin na wniesienie: do 14.02.2023 r.)

więcej informacji: http://www.uwm.edu.pl/kandydaci/rekrutacja-2022/oplata-rekrutacyjna

Wysokość czesnego: 1900 zł/semestr

Opis kierunku

Studia na kierunku rolnictwo realizowane są w postaci dwustopniowej w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Drugi stopień kształcenia obejmuje 3 semestry studiów. Przedmioty zawarte w programie poszerzają wiedzę z zakresu nauk rolniczych oraz ekonomiczno-rolniczych i ukierunkowane są na rozwijanie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów. Na studiach Wydział oferuje kształcenie w zakresie: ochrona roślin lub zarządzanie produkcją, którego wybór odbywa się na początku pierwszego semestru.

Kwalifikacje absolwenta

Absolwent posiada umiejętności wykonywania i opracowywania wyników eksperymentów badawczych, a także wykazywania inicjatywy twórczej i podejmowania decyzji. Posiada pogłębioną wiedzę w danej specjalności, a także znajomość problemów ekologicznych wynikających z rozwoju obszarów wiejskich oraz funkcjonowania infrastruktury rolniczej. Ma umiejętności metodycznego prowadzenia badań rolniczych oraz przetwarzania danych przy użyciu nowoczesnych technik informatycznych. Absolwent jest przygotowany pod względem wiedzy, umiejętności i kompetencji do pracy w specjalistycznych gospodarstwach rolnych, instytutach naukowo-badawczych, ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz jednostkach doradczych. Jest przygotowany do ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz do podejmowania pracy badawczej i podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej.

Postępowanie kwalifikacyjne

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia danego kierunku jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (inżynierskich).

Do podjęcia studiów na drugim stopniu kształcenia uprawnieni są absolwenci następujących kierunków: architektura krajobrazu, bioinżynieria produkcji żywności, biotechnologia, geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna, inżynieria i systemy gospodarowania rolniczego, leśnictwo, ochrona środowiska, ogrodnictwo, rolnictwo, rybactwo, technika rolnicza i leśna, technologia żywności i żywienie człowieka, towaroznawstwo, turystyka i rekreacja, zootechnika, gospodarowanie surowcami odnawialnymi i mineralnymi.

Kryterium kwalifikacji kandydatów na studia drugiego stopnia jest ranking ostatecznego wyniku studiów bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonej liczby miejsc. Absolwentowi szkoły wyższej, w której obowiązuje skala ocen z najwyższą oceną 5,50 lub 6,00 - w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględnia się wynik studiów przeliczony wg zasady:

1.       przy skali ocen z najwyższą oceną 5,50 - wynik studiów dzieli się przez współczynnik 1,1,

2.       przy skali ocen z najwyższą oceną 6,00 - wynik studiów dzieli się przez współczynnik 1,2.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia zobowiązani są, w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji, przedłożyć Komisji Rekrutacyjnej dokument potwierdzający ostateczny wynik studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) lub magisterskich (drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich) - bez wyrównania do pełnej oceny.

Dokumenty rekrutacyjne

Zaświadczenia o wyniku studiów pierwszego stopnia lub studiów magisterskich - dla kandydatów na studia II stopnia -  [otwórz pdf]  należy dostarczyć do 14.02.2023 r. do godz. 15:00 do Dziekanatu Wydziału pok. 07.

 

Na prośbę absolwenta właściwy dziekanat może wystawić więcej egzemplarzy powyższego zaświadczenia.

Kandydaci zakwalifikowani na studia drugiego stopnia zobowiązani są do potwierdzenia zamiaru studiowania poprzez dostarczenie wymaganych dokumentów:

1.       podania o przyjęcie na studia (na wydruku z IRK) opatrzonego własnoręcznym podpisem,

2.       kserokopii dyplomu ukończonych studiów pierwszego stopnia lub magisterskich – oryginał do wglądu,

3.     fotografii o wymiarach 35 x 45 mm, na jasnym tle, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, opisanej na odwrocie imieniem (imionami) i nazwiskiem oraz nr ID z systemu IRK.

Wymagane dokumenty należy złożyć w dziekanacie Wydziału przy ul. Oczapowskiego 8 (pok.07) w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji tj. do 14.02.2023 r. do godz. 15:00 (liczy się data wpływu do UWM, a nie data wysłania).

 

W razie pytań lub wątpliwości zapraszam do kontaktu na adres e-mail: rekrutacja.wril@uwm.edu.pl 

Niedostarczenie w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów oznacza rezygnację ze studiów i powoduje skreślenie kandydata z listy osób kwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów danego kierunku bez odrębnego wezwania do uzupełnienia dokumentów.

 

 https://rekrutacja.uwm.edu.pl

 

 

Rekrutacja krok po kroku


.