• log in
  • create an account

Intra-year recruitment for the academic year 2022/2023

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Animal Husbandry - second-cycle, full-time

Details
Code 02_SMU_ZOO
Organizational unit Faculty of Animal Bioengineering
Field of studies Zootechny
Form of studies Full-time
Level of education Second level
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 48
Duration 3 semestry
Recruitment committee address Wydział Bioinżynierii Zwierząt
ul.M.Oczapowskiego 5; 10-719 Olsztyn
tel.89-523-36-40
wbz@uwm.edu.pl;
Office opening hours w godz. od 9:00 do 15:00
WWW address http://www.uwm.edu.pl/wbz/
Required document
  • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (30.01.2023 00:00 – 14.02.2023 15:00)

.


Studia drugiego stopnia na kierunku zootechnika trwają 1,5 roku (3 semestry) i kończą się egzaminem dyplomowym magisterskim  (absolwenci uzyskują tytuł zawodowy magistra inżyniera). Studia magisterskie obejmują kształcenie specjalistyczne w zakresach: biotechnologia w hodowli zwierząt, hodowla i użytkowanie zwierząt, kształtowanie jakości produktów zwierzęcych, produkcja mieszanek paszowych i doradztwo żywieniowe. Wybór zakresu kształcenia następuje po przyjęciu na studia.

Kwalifikacje absolwenta

Absolwent posiada zaawansowaną - w stosunku do studiów pierwszego stopnia - wiedzę i umiejętności zawodowe w zakresie planowania i organizacji hodowli, chowu i użytkowania zwierząt oraz stosowania programów hodowlanych, żywieniowych i profilaktycznych w populacjach różnych gatunków zwierząt, podlegające ukierunkowanemu doskonaleniu w ramach realizowanych zakresów kształcenia: hodowla i użytkowanie zwierząt, produkcja mieszanek paszowych i doradztwo żywieniowe, biotechnologia w hodowli zwierząt, kształtowanie jakości produktów zwierzęcych.

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku zootechnika Absolwent: 

Wiedza

  • posiada zaawansowaną wiedzę umożliwiającą świadome, racjonalne i efektywne wykorzystywanie metod, narzędzi, technik i technologii w kształtowaniu potencjału biologicznego zwierząt, będących przedmiotem hodowli, chowu i użytkowania, a także jakości pasz, surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego.

 

Umiejętności

  • wykazuje umiejętności wyszukiwania, krytycznej analizy, twórczego przetwarzania i wykorzystywania różnych form informacji w procesie doskonalenia zawodowych umiejętności w zakresie szeroko rozumianego chowu, hodowli i użytkowania zwierząt, a także produkcji pasz, surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego.
  • posiada zaawansowane umiejętności, umożliwiające świadome, racjonalne i efektywne wykorzystywanie metod, narzędzi, technik i technologii w kształtowaniu potencjału biologicznego zwierząt, będących przedmiotem hodowli, chowu i użytkowania, a także jakości pasz, surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego,
  • posługuje się językiem obcym na poziomie B2+ umożliwiającym korzystanie z literatury fachowej oraz nawiązywanie bezpośrednich kontaktów zawodowych.

 

Kompetencje społeczne

  • ma świadomość znaczenia zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję zdrowej żywności, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego;
  • przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz praw własności intelektualnej;
  • jest zorientowany na ciągłe podnoszenie kwalifikacji, umożliwiających aktywne uczestniczenie w życiu gospodarczym i społecznym.

Ze względu na zdobyte kompetencje, Absolwenci kierunku zootechnika są aktywni zawodowo przede wszystkim w obszarach  związanych z szeroko rozumianą obsługą sektora rolniczego. Absolwent jest przygotowany do pracy: w administracji państwowej i samorządowej, w gospodarstwach rolnych i hodowlanych, w nadzorze hodowlanym i służbach inseminacyjnych, w doradztwie rolniczym, w przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem zwierząt i produktami pochodzenia zwierzęcego oraz w szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej - zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Po ukończeniu studiów drugiego stopnia Absolwent posiada kompetencje umożliwiające podjęcie studiów trzeciego stopnia na kierunku zootechnika lub innym kierunku, a także studiach podyplomowych (po spełnieniu wymagań związanych z posiadaniem określonych dla tego kierunku i studiów kompetencji).

 

Wykaz kierunków, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia

Zootechnika - studia stacjonarne

Bez dodatkowych uzupełnień:

1. Bioinżynieria produkcji żywności (absolwenci Wydziału Bioinżynierii Zwierząt)

2. Zootechnika

Z dodatkowymi uzupełnieniami nieprzekraczającymi 30 pkt ECTS:

1. Bioinżynieria produkcji żywności (z wyłączeniem absolwentów Wydziału Bioinżynierii Zwierząt)

2. Biotechnologia

3. Gastronomia – sztuka kulinarna

4. Ochrona środowiska

5. Rolnictwo

6. Rybactwo

7. Technologia żywności i żywienie człowieka

Absolwenci www. kierunków mogą ubiegać się o przyjęcie na kierunek zootechnika, lecz będą zobligowani do zrealizowania ewentualnych  dodatkowych treści kształcenia. Polega to na umożliwieniu realizacji  dodatkowych przedmiotów w ramach dodatkowych punktów ECTS  (maksymalnie do 30 punktów ECTS). Ewentualne różnice programowe student powinien zrealizować w trakcie trzech semestrów nauki.

 

Zasady naboru na studia drugiego stopnia

1. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia danego kierunku jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych) 

2. Zakres kierunków, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek studiów ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata uzyskanych w wyniku ukończenia studiów określa Rada Dziekańska.

3. Kryterium kwalifikacji kandydatów na studia drugiego stopnia jest ranking ostatecznego wyniku studiów bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonej liczby miejsc.

4. Absolwentowi szkoły wyższej, w której obowiązuje skala ocen z najwyższą oceną 5,50 lub 6,00 –w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględnia się wynik studiów przeliczony wg zasady:

1) przy skali ocen z najwyższą oceną 5,50 -wynik studiów dzieli się przez współczynnik 1,1,

2) przy skali ocen z najwyższą oceną 6,00 -wynik studiów dzieli się przez współczynnik 1,2.

5. Dokumentem warunkującym wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego jest zaświadczenie o ukończeniu studiów  pierwszego stopnia (zawodowych) lub magisterskich (drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich), które należy złożyć przy  ul. Oczapowskiego 5 w pokoju  132 od 30.01.2023 r. do 14.02.2023 r. w godzinach od 9.00 do 15.00.  Zaświadczenie należy pobrać w macierzystym dziekanacie. 

Kandydat zakwalifikowany powinien potwierdzić zamiar studiowania poprzez złożenie kompletu dokumentów w dniach 16-17.02.2023 r. przy ul. Oczapowskiego 5 w pokoju 132 w godzinach od 9.00 do 15.00.

 Komplet dokumentów potwierdzających chęć studiowania:

     1.  podpisane podanie wydrukowane z sytemu IRK

2.  kopia dyplomu ukończenia studiów poświadczona za zgodność z oryginałem   

     (poświadczenia zgodności może dokonać notariusz lub pracownik Wydziałowej Komisji   Rekrutacyjnej)

 3.  oryginał zaświadczenia o wyniku studiów 

 4.  oświadczenie dotyczące wyboru zakresu kształcenia w ramach studiów drugiego stopnia (druk do pobrania w systemie IRK, bądź w dziekanacie)

 5.   fotografia (1 szt.) o wymiarach 35 x 45 mm, na jasnym tle, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, opisane na odwrocie imieniem  i nazwiskiem 

 

Opłata rekrutacyjna85 zł  (termin wniesienia opłaty: do 14.02.2023 r.)

 

Rekrutacja krok po kroku