• log in
  • create an account

Intra-year recruitment for the academic year 2022/2023

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Mechanics and Machine Construction - second-cycle, full-time

Details
Code 09_SMU_MECH
Organizational unit Faculty of Technical Sciences
Field of studies Mechanical engineering
Form of studies Full-time
Level of education Second level
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 24
Duration 3 semestry
Recruitment committee address ul. Oczapowskiego 11 10-719 Olsztyn
Office opening hours Informacje dotyczące rekrutacji tel.523-45-14 pokój E130 w godzinach 9.00 - 15.00
WWW address http://www.uwm.edu.pl/wnt
Required document
  • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (30.01.2023 00:00 – 14.02.2023 15:00)

Opis

Mechanika i budowa maszyn

Studia II stopnia trwają 3 semestry.

Studia na kierunku Mechanika i budowa maszyn II stopnia zapewniają wykształcenie odpowiadające potrzebom nowoczesnego przemysłu. Są oparte na gruntownej wiedzy z zakresu budowy maszyn, technologii procesów obróbki oraz komputerowo wspomaganego projektowania i wytwarzania. Absolwenci maja również przygotowanie w zakresie technologii informatycznych, komputerowego wspomagania prac inżynierskich oraz proekologicznych technologii materiałowych. Jest również przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) oraz studiów podyplomowych.

Absolwent studiów II stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn, poza wiedzą i umiejętnościami zdobytymi z przedmiotów standardowych zostaje wyposażony w zaawansowaną wiedzę specjalistyczną, charakterystyczną dla wybranego zakresu studiów. Podczas studiów ma do wyboru jeden z dwóch zakresów studiów: Inżynierskie zastosowanie komputerów w budowie maszyn lub Eksploatacja i diagnostyka pojazdów i maszyn..

Wybór zakresu studiów przygotowuje absolwentów do pracy:

- Eksploatacja i diagnostyka pojazdów i maszyn: jako inżyniera utrzymania ruchu maszyn w różnego rodzaju przedsiębiorstwach przemysłowych i transporcie, specjalistę eksploatacji pojazdów i maszyn, projektanta urządzeń technicznych z uwzględnieniem zasad logistyki, eksploatacji i diagnostyki, inżyniera zarządzania dowolnymi systemami działania, które eksploatują maszyny i urządzenia techniczne, właścicieli przedsiębiorstw technicznych zajmujących się utrzymaniem i naprawą pojazdów i maszyn;

- Inżynierskie zastosowanie komputerów w budowie maszyn: jako inżyniera racjonalnie wykorzystującego nowoczesne systemy CAD/CAM/CAE w projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, jako technolog i specjalista zarządzania produkcja w nowoczesnych przedsiębiorstwach. Uzyskane umiejętności pozwolą absolwentowi na rozwiązywanie problemów inżynierskich również poprzez tworzenie własnego oprogramowania na bazie metod numerycznej mechaniki konstrukcji;

 

Kwalifikacje absolwenta

Absolwent uzyskuje wszechstronną wiedzę z zakresu technologii, konstrukcji i eksploatacji maszyn, obejmującą nie tylko podstawy teoretyczne i wiedzę fachową, ale również umiejętności wykorzystania nowoczesnych technik komputerowych w projektowaniu i produkcji. Ponadto program studiów umożliwia zdobycie wiedzy z zakresu nauk ekonomicznych, organizacji i zarządzania, ekologii. Studia na tym kierunku zapewniają wykształcenie specjalistów dla nowoczesnego przemysłu maszynowego. Szeroki zakres wiedzy zdobytej przez absolwentów kierunku otwiera możliwości podjęcia pracy zawodowej w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn, w jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych - także związanych z automatyzacją procesów technologicznych, jednostkach odbioru technicznego produktów i materiałów. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz powinien posiadać umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku i specjalności studiów. Absolwent jest przygotowany do podjęcia nauki na studiach drugiego stopnia.

 


Zasady kwalifikacji

 

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia – magisterskie jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (posiadanie tytułu inżyniera lub magistra inżyniera). Zasady rekrutacji na te studia określa dziekan wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

Dokumentem warunkującym wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego jest zaświadczenie o ukończeniu studiów pierwszego lub drugiego stopnia, które należy złożyć przy ul. Oczapowskiego 11 w pokoju  E130 od 30.01.2023r do 14.02.2023r w godzinach od 9.00 do 15.00.  Zaświadczenie można pobrać w macierzystym dziekanacie. Kandydat zakwalifikowany powinien potwierdzić zamiar studiowania poprzez złożenie kompletu dokumentów w dniach 16.02 i 17.02.2023r przy ul. Oczapowskiego 11 w pokoju E130 w godzinach od 9.00 do 15.00. Egzaminy wstępne dla kandydatów legitymujących się dokumentem uprawniającym do podjęcia studiów uzyskanym za granicą odbądą się 15.02.2023r. o godzinie 10.00.

 Komplet dokumentów potwierdzających chęć studiowania:

  

  • Podpisane własnoręcznie podanie wydrukowane z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów. Na koncie rejestracyjnym kandydata, w „Zgłoszeniach rekrutacyjnych”, pod kierunkiem studiów, na który kandydat dokonał zapisu, znajduje się link „Dokumenty i dalsze kroki” w którym zamieszczone jest  podanie na studia.
  • Kopię (XERO) dyplomu ukończenia studiów poświadczona za zgodność z oryginałem (poświadczenia zgodności może dokonać notariusz lub pracownik Dziekanatu UWM)*
  • Oryginał zaświadczenia o wyniku studiów.  (O ile na wcześniejszym etapie nie został już złożony).
  • 1 fotografię o wymiarach 35 x 45mm najasnymtle,zgodnez wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz Nr ID z systemu IRK

 

Komplet dokumentów potwierdzających chęć studiowania należy złożyć w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą kierunku.

 

Dodatkowe informacje 

 

Kierunki upoważniające do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn:

- automatyka i robotyka;

- edukacja technicznoinformatyczna;

- elektrotechnika;

- energetyka;

- inżynieria bezpieczeństwa;

- inżynieria biomedyczna;

- inżynieria materiałowa;

- inżynieria naftowa i gazownicza

- logistyka

- mechanika i budowa maszyn;

- mechatronika;

- metalurgia;

- technika rolnicza i leśna;

- technologia drewna

- transport;

- zarządzanie i inżynieria produkcji; 

 

Rekrutacja krok po kroku