• log in
  • create an account

Intra-year recruitment for the academic year 2022/2023

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Informatics - second-cycle, part-time

Details
Code 17_NMU_INF
Organizational unit Faculty of Mathematics and Computer Sciences
Field of studies Information Sciences
Form of studies Part-time
Level of education Second level
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 24
Duration 3 semestry
Recruitment committee address Wydział Matematyki i Informatyki
ul. Słoneczna 54 pok. A1/21
10-710 Olsztyn
rekrutacja@matman.uwm.edu.pl
89 524 60 33
Office opening hours 8:00-15:00
WWW address http://wmii.uwm.edu.pl/dla-kandydatow
Required document
  • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (30.01.2023 00:00 – 14.02.2023 15:00)

Opis

 Informatyka studia niestacjonarne, drugiego stopnia (3 semestry)

Czesne 2400 (semestr)

Kształcenie na kierunku Informatyka, studia stopnia drugiego, niestacjonarne, realizowane jest  w zakresie:

Projektowanie systemów informatycznych i sieci komputerowych.

Sylwetka absolwenta

 Absolwenci otrzymują gruntowną wiedzę w zakresie zaawansowanych systemów programowania, systemów komputerowych i informatycznych, zaawansowanych baz danych i aplikacji internetowych. Ponadto,  otrzymują pogłębioną wiedzę ogólną w zakresie informatyki i jej podstaw teoretycznych. 

Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł magistra inżyniera.

 

 


Postępowanie kwalifikacyjne

 Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia  kierunku Informatyka jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (inżynierskich). Do podjęcia studiów na drugim stopniu kształcenia na kierunku Informatyka uprawnieni są absolwenci następujących kierunków: Informatyka, Automatyka i robotyka, Edukacja techniczno - informatyczna (inżynierska), Elektronika i telekomonikacja, geodezja i kartografia, fizyka techniczna, mechatronika, nawigacja.

Kryterium kwalifikacji kandydatów na studia drugiego stopnia jest ranking ostatecznego wyniku studiów bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonej liczby miejsc. 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia zobowiązani są, w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji, przedłożyć Komisji Rekrutacyjnej dokument potwierdzający ostateczny wynik studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) lub magisterskich (drugiego stopnia ) - bez wyrównania do pełnej oceny.

 

Dokumenty rekrutacyjne

Kandydatów ubiegających się o przyjęcie na I rok studiów obowiązuje wniesienie opłaty rekrutacyjnej na konto wskazane podczas rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów w wysokości 85zł do 14.02.2023 roku.

Zaświadczenia o wyniku studiów pierwszego stopnia lub studiów magisterskich - dla kandydatów na studia II stopnia należy dostarczyć do 14.02.2023 r. do godz. 15:00

druk zaświadczenia

Kandydaci zakwalifikowani na studia drugiego stopnia zobowiązani są do potwierdzenia zamiaru studiowania poprzez dostarczenie wymaganych dokumentów w terminie 16-17.02.2023 r do godz.15:00 ( liczy się data wpływu do UWM, a nie data wysłania):

1. podania o przyjęcie na studia (na wydruku z IRK) opatrzonego własnoręcznym podpisem,

2. kserokopii dyplomu ukończonych studiów pierwszego stopnia lub magisterskich – oryginał do wglądu,

3. fotografii o wymiarach 35 x 45mm, na jasnym tle, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, opisanej na odwrocie imieniem (imionami) i nazwiskiem oraz nr PESEL.

(Kandydaci proszeni są również o umieszczenie zdjęcia w formie elektronicznewj w systemie IRK)

Punkt przyjmowania dokumentów:

Dziekanat Wydziału Matematyki i Informatyki

ul. Słoneczna 54 p. A1/21 

10-710 Olsztyn

Rekrutacja krok po kroku