• log in
  • create an account

Intra-year recruitment for the academic year 2022/2023

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Mechatronics - second-cycle, full-time

Details
Code 47_SMU_MECH
Organizational unit Faculty of Technical Sciences
Field of studies Mechatronics
Form of studies Full-time
Level of education Second level
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 24
Duration 3 semestry
Recruitment committee address ul. Oczapowskiego 11 10-719 Olsztyn
Office opening hours Informacje dotyczące rekrutacji tel.523-45-14 pokój E130 w godzinach 9.00 - 15.00
WWW address http://www.uwm.edu.pl/wnt
Required document
  • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (30.01.2023 00:00 – 14.02.2023 15:00)

Opis

 Studia II stopnia trwają 3 semestry

Studia na kierunku mechatronika II stopnia uwzględniają sytuację rynku pracy oraz tendencje rozwojowe w sektorze budowy i eksploatacji maszyn. Program studiów zakłada kształcenie na najwyższym poziomie jakości wysoko wykwalifikowanych inżynierów o kluczowym znaczeniu dla rozwoju lokalnej i krajowej gospodarki opartej na wiedzy. Studia uwzględniają specyfikę kształcenia studentów w dziedzinie nauk technicznych, a w szczególności dyscypliny naukowe, z którymi związany jest kierunek mechatronika - inżynieria mechaniczna, automatyka, elektronika i elektrotechnika, informatyka techniczna.

Wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne uzyskane w ramach studiów drugiego  stopnia odpowiadają, uznanym za właściwe w dziedzinie nauk technicznych, formom prowadzenia zajęć i stosowanym do tego celu metodom dydaktycznym. Z uwagi na fakt, że  mechatronika  jest połączeniem mechaniki, elektroniki i sterowania komputerowego, szczególną uwagę w treściach kształcenia zwrócono na tematykę dotyczącą oprogramowania sterowników PLC i mikrokontrolerów, jako podstawowego narzędzia walidującego innowacyjne i inteligentne rozwiązania z dziedziny mechatroniki i elektroniki. Celem kształcenia na kierunku mechatronika II stopnia jest uzyskanie przez absolwenta wszechstronnej wiedzy z zakresu matematyki, mechaniki analitycznej, drgań mechanicznych, wytrzymałości materiałów i sztucznej inteligencji. Ponadto absolwent zdobywa wiedzę z dyscyplin kierunkowych w zakresie zaawansowanego komputerowego wspomagania projektowania, sensoryki i analizy sygnałów, zaawansowanej elektroniki i dynamiki układów mechatronicznych. Zdobywa wiedzę z zakresu teorii maszyn i mechanizmów zaawansowanego programowania sterowników PLC, zapoznając się szczegółowo z informatycznym środowiskiem naukowo-technicznym w mechatronice (Mat-Lab, Simulink, Catia, E Plan, itp.) Duży nacisk położony jest na sterowanie manipulatorów i robotów oraz na układy komunikacyjne w mechatronice. Podczas studiów student posiada możliwość wyboru przedmiotów obieralnych obejmujących zagadnienia OZE lub alternatywnych napędów maszyn, systemy inteligentnego budynku i systemów SCADA, diagnostyki i homologacji maszyn lub robotów autonomicznych.

Przedmioty pozatechniczne w ramach kierunku pozwalają poszerzyć horyzonty intelektualne studentów, a także wyposażyć ich w wiedzę i umiejętności niezbędne dla każdego dobrze wykształconego człowieka, takie jak np. umiejętność posługiwania się językiem obcym. 

Kwalifikacje absolwenta

Absolwent kierunku posiada pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki, mechaniki analitycznej, drgań mechanicznych, wytrzymałości materiałów i sztucznej inteligencji. Program studiów zapewnia studentowi przyswojenie tej wiedzy w ramach przedmiotów kształcenia ogólnego takich jak technologie informacyjne w budowie maszyn, przedmiotów podstawowych – matematyka,  mechanika analityczna i drgania mechaniczne, wytrzymałość materiałów, sieci neuronowe i sztuczna inteligencja oraz przedmiotów kierunkowych - komputerowe wspomaganie projektowania, systemy pomiarowe i analiza sygnałów, elektronika , dynamika układów mechatronicznych, systemy inteligentnego budynku, roboty autonomiczne.

Absolwent jest przygotowany do kreatywnej pracy inżynierskiej w biurach konstrukcyjnych i prototypowych dużych koncernów rozwijających innowacyjne technologie w przedsiębiorstwach wyposażonych w nowoczesne technologie PLC, w jednostkach projektowych, badawczo-rozwojowych, przedsiębiorstwach zaplecza infrastruktury, a także w jednostkach sektora edukacyjnego (szkołach ponadgimnazjalnych: technikach, liceach profilowanych). 


Zasady kwalifikacji

 

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia – magisterskie jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (posiadanie tytułu inżyniera lub magistra inżyniera). Zasady rekrutacji na te studia określa dziekan wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

Dokumentem warunkującym wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego jest zaświadczenie o ukończeniu studiów pierwszego lub drugiego stopnia, które należy złożyć przy ul. Oczapowskiego 11 w pokoju  E130 od 30.01.2023r do 14.02.2023r w godzinach od 9.00 do 15.00.  Zaświadczenie można pobrać w macierzystym dziekanacie. Kandydat zakwalifikowany powinien potwierdzić zamiar studiowania poprzez złożenie kompletu dokumentów w dniach 16.02 i 17.02.2023r przy ul. Oczapowskiego 11 w pokoju E130 w godzinach od 9.00 do 15.00. Egzaminy wstępne dla kandydatów legitymujących się dokumentem uprawniającym do podjęcia studiów uzyskanym za granicą odbądą się 15.02.2023r. o godzinie 10.00.

 Komplet dokumentów potwierdzających chęć studiowania:

  

  • Podpisane własnoręcznie podanie wydrukowane z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów. Na koncie rejestracyjnym kandydata, w „Zgłoszeniach rekrutacyjnych”, pod kierunkiem studiów, na który kandydat dokonał zapisu, znajduje się link „Dokumenty i dalsze kroki” w którym zamieszczone jest  podanie na studia.
  • Kopię (XERO) dyplomu ukończenia studiów poświadczona za zgodność z oryginałem (poświadczenia zgodności może dokonać notariusz lub pracownik Dziekanatu UWM)*
  • Oryginał zaświadczenia o wyniku studiów.  (O ile na wcześniejszym etapie nie został już złożony).
  • 1 fotografię o wymiarach 35 x 45mm najasnymtle,zgodnez wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz Nr ID z systemu IRK

 

Komplet dokumentów potwierdzających chęć studiowania należy złożyć w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą kierunku.

 

Dodatkowe informacje

 

Kierunki upoważniające do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku Mechatronika:

1. Automatyka i robotyka

2. Elektrotechnika

3. Elektronika

4. Energetyka

5. Informatyka

6. Inżynieria biomedyczna

7. Mechanika i budowa maszyn

8. Mechatronika

9. Telekomunikacja

 

Rekrutacja krok po kroku