• log in
  • create an account

Intra-year recruitment for the academic year 2022/2023

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Environmental Engineering - second-cycle, full-time

Details
Code 49_SMU_INZS
Organizational unit Faculty of Geoengineering
Field of studies Environmental engineering
Form of studies Full-time
Level of education Second level
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 24
Duration 3 semestry
Recruitment committee address Prawocheńskiego 15, pok. 11, wg@uwm.edu.pl
Office opening hours PN-PT 10:00-12:00
WWW address http://wg.uwm.edu.pl
Required document
  • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (30.01.2023 00:00 – 14.02.2023 15:00)

 Opis

Studia II stopnia na kierunku inżynieia środowiska trwają 3 semestry i realizowane są w zakresie:

http://wg.uwm.edu.pl/kszta%C5%82cenie/kierunki-kszta%C5%82cenia/inzynieria-srodowiska

o    inżynieria sanitarna i wodna.

Studia kończą się pracą dyplomową i egzaminem dyplomowym. Absolwenci uzyskują tytuł zawodowy magister inżynier.

 

Inżynieria sanitarna i wodna      

 

Kierunek przewidziany jest dla kandydatów posiadających zainteresowania i predyspozycje techniczne. Celem kształcenia na kierunku Inżynieria Środowiska jest zdobycie przez studentów wiedzy i umiejętności zawodowych w zakresie projektowania, wykonawstwa, eksploatacji i oceny działania urządzeń i obiektów technicznych tworzących systemy infrastruktury technicznej z zakresu: zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków, urządzeń do uzdatniania wody, oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania osadów ściekowych, unieszkodliwiania odpadów i oczyszczania miast, instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych, gazowych i  c.o., wentylacji i klimatyzacji., dzięki którym będą mogli w przyszłości sprostać wysokim wymaganiom stawianym współczesnej kadrze inżynieryjnej.

 

Realizowane i planowane inwestycje infrastrukturalne, zwłaszcza w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, ekologicznej infrastruktury energetycznej, zarządzania zasobami i przeciwdziałania zagrożeniom środowiska, ochrony przeciwpowodziowej, dostosowania firm i technologii do wymogów środowiskowych dają szerokie możliwości uzyskania atrakcyjnej pracy na terenie Polski i w wielu krajach Europy.

  

Ukończenie studiów daje możliwość ubiegania się o uprawnienia w zakresie opracowań hydrologicznych oraz o uprawnienia budowlane w specjalnościach: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (do wykonawstwa lub projektowania bez ograniczeń) i konstrukcyjno-budowlanej (w ograniczonym zakresie).

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku inżynieria środowiska – zakres inżynieria sanitarna i wodna posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych oraz specjalistyczną wiedzę w zakresie inżynierii środowiska wewnętrznego i zewnętrznego oraz infrastruktury gospodarki wodnej.

Absolwent zakresu inżynieria sanitarna i wodna przygotowany jest do projektowania, wykonawstwa i eksploatacji instalacji budowlanych, systemów wentylacji i klimatyzacji, urządzeń i obiektów do ujmowania,  uzdatniania i dystrybucji wody, odprowadzania i oczyszczania ścieków, unieszkodliwiania odpadów, uzyskiwania energii z alternatywnych źródeł. Ma kompetencje do zarządzania gospodarką wodną na różnych szczeblach decyzyjnych, w tym programowania i planowania jej obiektów, projektowania przedsięwzięć i budowli hydrotechnicznych, realizacji procesu inwestycyjnego obiektów hydrotechnicznych służących retencji, ujmowaniu i przesyłaniu wody, ochrony przed powodzią. Jest także przygotowany do przeprowadzenia badań służących monitoringowi środowiska,  pomiarów diagnostycznych oraz kontroli jakości stosowanych technologii i urządzeń związanych z ochroną środowiska. Potrafi także zaplanować i wdrożyć system zarządzania środowiskiem  w przedsiębiorstwie oparty o wykorzystanie najlepszych dostępnych technologii chroniących środowisko. Rozumie celowość ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego. 

Uprawnienia

Absolwent zakresu inżynieria sanitarna i wodna jest przygotowany do pracy w biurach projektów, firmach budowlano-instalacyjnych, w przedsiębiorstwach zajmujących się: zaopatrzeniem w wodę, odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, gospodarką odpadami, w zakładach przemysłowych w działach ochrony środowiska, w spółkach wodno-ściekowych, firmach melioracyjnych, w instytucjach zajmujących się zarządzaniem, eksploatacją i ochroną zasobów wodnych  oraz w urzędach administracji samorządowej i państwowej. Może poprowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie inżynierii sanitarnej i wodnej. Zgodnie z obowiązującą Ustawą Prawo Budowlane absolwenci studiów  II stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska mogą się ubiegać o uzyskanie uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w wybranych zakresach. Ma wyrobiony nawyk ustawicznego kształcenia się i rozwoju zawodowego oraz legitymuje się kompetencjami językowymi na poziomie B2+, zgodnie z kryteriami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.  Jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (Prawo Budowlane) absolwenci kierunku Inżynieria Środowiska są przygotowani do uzyskania uprawnień budowlanych.

 

Opłata rekrutacyjna

Kandydatów ubiegających się o przyjęcie na I rok studiów obowiązuje wniesienie opłaty rekrutacyjnej na konto wskazane podczas rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów w wysokości 85zł do 14.02.2023 roku.

 

Dodatkowe informacje

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia zobowiązani są dostarczyć Komisji Rekrutacyjnej zaświadczenie potwierdzające ostateczny wynik studiów pierwszego stopnia (zawodowych) lub drugiego stopnia, bez wyrównania do pełnej oceny, wg wzoru określonego przez UWM do 14.02.2023 roku.

 Informacji o rekrutacji śródrocznej 2023 

 

Punkt przyjmowania dokumentów:

Dziekanat Wydziału Geoinżynierii,

ul. Romana Prawocheńskiego 15 pok. 12, 10-720 Olsztyn

 

Kontakt

Kontakt do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej 89 523 3382.  

WAŻNE TERMINY:

Rejestracja w systemie IRK na studia

30.01 - 14.02.2023 r. do godz. 15:00

Dokonanie opłaty rekrutacyjnej w systemie IRK

do 14.02.20223 r.

o uznaniu opłaty decyduje data wpływu na konto UWM

Dostarczanie dokumentów warunkujących wszczęcie postepowania kwalifikacyjnego

(ZAŚWIADCZENIE DLA KANDYDATÓW NA STUDIA II STOPNIA)

30.01- 14.02.2023 r. do godz. 15:00

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia

16.02.2023 r. godz. 10:00

Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie wymaganych dokumentów dla kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia

16.02. - 17.02.2023 r.


Zasady rekrutacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia - magisterskie jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia oraz posiadanie tytułu inżyniera lub magistra inżyniera na kierunkach: 
 

1.      Budownictwo

2.      Inżynieria Środowiska

3.      Biogospodarka*

4.      Biotechnologia*

5.      Energetyka*

6.      Ekoenergetyka*

7.      Ekoinżynieria*

8.      Energetyka odnawialna*

9.      Gospodarowanie zasobami wodnymi*

10.   Inżynieria ekologiczna*

11.   Inżynieria ekologiczna i ekoenergetyka*

12.   Inżynieria i gospodarka wodna*

13.   Inżynieria odnawialnych źródeł energii*

14.   Inżynieria środowiska i energetyka*

15.   Ochrona środowiska*

16.   Odnawialne źródła energii*

17.   Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami*

18.   Technologie energii odnawialnych*

19.   Technologie ochrony środowiska*

20.   Zarządzanie środowiskiem*

*  możliwość ubiegania się kandydata o przyjęcie na studia II stopnia uzależniona będzie od decyzji kierunkowego zespołu ds. zapewnienia jakości kształcenia, podjętej na podstawie analizy zrealizowanych treści
 

UWAGA !!!

KANDYDACI, KTÓRY ZAPISZĄ SIĘ NA W/W KIERUNEK, ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W KWALIFIKACJI PO KIERUNKACH Z GWIAZDKĄ (POZ. 3-20) MUSZĄ ZŁOŻYĆ PODANIE WRAZ Z SUPLEMENTEM/WYKAZEM OCEN DO KIERUNKOWEGO ZESPOŁU DS. ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W TERMINIE  DO 08.02.2023 R.

Kryterium rekrutacji jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.
 
Kandydaci na studia II stopnia zobowiązani są dostarczyć komisji rekrutacyjnej zaświadczenie o wyniku studiów do 14.02.2023 roku do godz. 15:00