• log in
 • create an account

Intra-year recruitment for the academic year 2022/2023

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Gastronomia - sztuka kulinarna - studia drugiego stopnia - stacjonarne

Details
Code 61_SMU_GSzK
Organizational unit Faculty of Food Sciences
Field of studies Gastronomy – Culinary Art
Form of studies Full-time
Level of education Second level
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 24
Duration 3 semestry
Required document
 • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (30.01.2023 00:00 – 14.02.2023 15:00)

 

GASTRONOMIA – SZTUKA KULINARNA 

Interesuje Cię fascynujący świat SZTUKI KULINARNEJ? Odkryłeś w sobie pasję do tworzenia dań, pochodzących  z różnych stron świata i chcesz ją rozwijać? U nas, w profesjonalnych pracowniach gastronomicznych, pod okiem niekwestionowanych specjalistów nauczysz się jak komponować dania w tradycyjnej i nowoczesnej odsłonie, z dbałością o szczegóły,  począwszy od doboru surowca, aż po wykończenie i prezentację dania na talerzu. W trakcie studiów poznasz najnowsze trendy w branży HoReCa, dowiesz się jak krok po kroku budować biznes gastronomiczny oraz zgrany zespół, którego praca przyczyni się do sukcesu miejsca gastronomicznego.

 

Nie zastanawiaj się i wybierz kierunek GASTRONOMIA – SZTUKA KULINARNA, gdzie oferujemy Ci:

 • możliwość korzystania z wyjazdów w ramach programu Erasmus do uczelni państw partnerskich – m.in. Hiszpanii, Włoch, Portugalii, Grecji, Holandii w toku studiów, w ramach praktyk oraz staży;
 • naukę pod okiem kadry akademickiej Wydziału Nauki o Żywności, a także  wybitnych praktyków i ekspertów w dziedzinie sztuki kulinarnej;
 • program studiów stale dostosowywany do potrzeb rynku pracy, w którym kluczową rolę odgrywają zajęcia praktyczne i warsztatowe;
 • możliwość poszerzania umiejętności w ramach aktywnie działających na WNoŻ kół naukowych.  

 

GASTRONOMIA – SZTUKA KULINARNA  jest kierunkiem akredytowanym przez Polską Komisję Akredytacyjną.

 

Nowatorski charakter kierunku, innowacyjność i wszechstronność programu nauczania, wysoka jakość prowadzonych zajęć, doskonale przygotowana do pracy kadra pracowników naukowo-dydaktycznych, a także związek kształcenia z potrzebami rynku pracy i współpraca z pracodawcami branży HoReCa, zostały docenione w III edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacji Kierunków Studiów. W  2018 roku kierunek Gastronomia – sztuka kulinarna uzyskał prestiżowy certyfikat „STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ”

 

Forma studiów: stacjonarne

 

Poziom studiów: drugiego stopnia, magisterskie, 3 semestry

 

Zapoznaj się z folderem rekrutacyjnym na rok akademicki 2022/2023

 

Masz więcej pytań pisz: rekrutacja.wnoz@uwm.edu.pl


ZAKRESY KSZTAŁCENIA NA II STOPNIU KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU 

GASTRONOMIA – SZTUKA KULINARNA

 

Absolwent studiów II stopnia,  kierunku GASTRONOMIA – SZTUKA KULINARNA zdobędzie rozszerzoną i pogłębioną wiedzę, umiejętności praktyczne i kompetencje z zakresu technologii gastronomicznej oraz działalności gastronomicznej z elementami działalności hotelarskiej. Pozna  i będzie potrafił stosować metody oceny wpływu surowców i procesu technologicznego na jakość potraw i produktów spożywczych. Cechować  go będzie znajomość teorii, technik i metod wykorzystywanych w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz organizacji usług gastronomicznych z elementami usług hotelarskich z zakresu gromadzenia
i przetwarzania informacji, organizacji pracy i planowania strategii rozwoju. Pozna  i zrozumie uwarunkowania prawne, ekonomiczne i etyczne działalności gastronomiczno-hotelarskiej. Zdobędzie umiejętności organizacji usług gastronomicznych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa żywności, higieny pracy, ergonomii, ochrony środowiska oraz kodeksem etyki zawodowej. Wykazywać będzie umiejętność planowania i wprowadzania nowych produktów i usług w działalności gastronomicznej z uwzględnieniem dostosowania ich do trendów rynkowych oraz indywidualnych potrzeb odbiorców. Posiądzie umiejętności pracy w zespole oraz zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach sektora gastronomiczno-hotelarskiego.

 

Absolwent studiów II stopnikierunku GASTRONOMIA – SZTUKA KULINARNA ma zaawansowane umiejętności i postawy pozyskiwania wiedzy i umiejętności w wyniku samokształcenia oraz jest przygotowany do podjęcia studiów III stopnia (studia doktoranckie).

 

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE I REKRUTACYJNE:

Opłata rekrutacyjna85 zł  (termin wniesienia opłaty: do 14.02.2023 r.)

więcej informacji: http://www.uwm.edu.pl/kandydaci/rekrutacja-srodroczna-luty-2023

 

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych inżynierskich), na tym samym lub innym kierunku studiów (wykaz kierunków, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach drugiego stopnia na ww kierunku – poniżej). Głównym kryterium w  jest ranking ostatecznego wyniku studiów ( bez wyrównania do pełnej oceny),
w ramach określonego limitu miejsc.

Kandydaci na studia drugiego stopnia zobowiązani są dostarczyć komisji rekrutacyjnej zaświadczenie o wyniku studiów w terminie rejestracji w systemie IRK.

Zaświadczenie o wyniku studiów pierwszego stopnia lub studiów magisterskich - dla kandydatów na studia ii stopnia [otwórz pdf],  wg wzoru UWM

NA PROŚBĘ ABSOLWENTA WŁAŚCIWY DZIEKANAT MOŻE WYSTAWIĆ WIĘCEJ EGZEMPLARZY POWYŻSZEGO ZAŚWIADCZENIA

Zaświadczenie należy dostarczyć do 14.02.2023 r. do godz. 15.00.

 

WYKAZ KIERUNKÓW, PO KTÓRYCH ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ KONTYNUACJI NAUKI NA STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA:

 

 1. Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności        
 2. Bioinżynieria produkcji żywności
 3. Biotechnologia
 4. Gastronomia - sztuka kulinarna
 5. Ichtiologia i akwakultura
 6. Inżynieria chemiczna i procesowa
 7. Inżynieria przetwórstwa żywności
 8. Ogrodnictwo
 9. Rolnictwo
 10. Rybactwo
 11. Technologia żywności i żywienie człowieka
 12. Towaroznawstwo
 13. Zarządzanie i inżynieria produkcji
 14. Zootechnika

Z uzupełnieniami w ramach dodatkowych punktów ECTS (maksymalnie do 30 punktów )

 1. Dietetyka
 2. Turystyka i rekreacja
 3. Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapi

 

W przypadku innych tytułów  (inżynierskich):   postępowanie zgodnie z procedurą  WSZJK-PD-NoŻ-1 dostępną na stronie Wydziału Nauki o Żywności, w zakładce Wydziałowe Procedury Zapewniania Jakości Kształcenia

 

Po zakwalifikowaniu na studia (ogłoszenie list kandydatów: dnia 16.02.2023 r. o godz. 10.00) w celu potwierdzenia chęci studiowania należy dostarczyć następujące dokumenty:

1. podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu IRK opatrzonego własnoręcznym podpisem,

2. xero-kopii dyplomu ukończonych studiów pierwszego poświadczonej za zgodność z oryginałem (poświadczenia zgodności może dokonać notariusz lub pracownik Dziekanatu),

3. oryginał zaświadczenia o wyniku studiów (o ile na wcześniejszym etapie została złożona kopia),

4. 1 szt. fotografii o wymiarach 35x45 mm, na jasnym tle, zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych

Wyżej wymienione  dokumenty należy dostarczyć do 17.02.2023 r. do godz. 15.00 (liczy się data wpływu do UWM, a nie data wysłania dokumentów).

 

PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW:

Pl. Cieszyński 1 (bl 43), pok. 04,

godz. przyjęć: 8.00 - 15.00

tel.: 89 523 47 03  (IRK)

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt,  na adres e-mail: rych@uwm.edu.pl 

Niedostarczenie w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów oznacza rezygnację ze studiów i powoduje skreślenie kandydata z listy osób kwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów danego kierunku bez odrębnego wezwania do uzupełnienia dokumentów.

Rekrutacja krok po kroku