• log in
  • create an account

Recruitment for studies for the academic year 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Veterinary Medicine - uniform master-level, full-time

Details
Code 0401-SJM-W_A_PRK2
Organizational unit Faculty of Veterinary Medicine
Field of studies Veterinary Medicine
Form of studies Full-time
Level of education First+second level
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 216
Duration 11 semestrów
Recruitment committee address Dziekanat Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, ul. Oczapowskiego 14, 10-719 Olsztyn, tel. 89 523 34 40, e-mail: medwet@uwm.edu.pl
Office opening hours 8.00-14.00
WWW address http://wet.uwm.edu.pl/o-wydziale/
Required document
  • Matura
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (07.06.2023 00:00 – 11.07.2023 15:00)

 


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą

Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie tzw. „nowej matury”, tj. dokumentem wystawionym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną następuje na podstawie konkursu (rankingu) sumy % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów do wyboru spośród: Biologii, Chemii, Matematyki, Fizyki, Języka obcego.

Dla przedmiotów kwalifikacyjnych określonych dla danego kierunku studiów z których egzamin maturalny złożony został na poziomie podstawowym z wynikiem co najmniej 30% do obliczenia wyniku punktowego z danego przedmiotu stosuje się zasadę: liczba % uzyskana na poziomie podstawowym jest równa liczbie punktów w kwalifikacji.

Dla przedmiotów kwalifikacyjnych określonych dla danego kierunku studiów z których egzamin maturalny złożony został na poziomie rozszerzonym z wynikiem co najmniej 30% do obliczenia wyniku punktowego z danego przedmiotu stosuje się zasadę: liczbę % uzyskaną na poziomie rozszerzonym mnoży się przez współczynnik 2.

Kandydatowi na studia - do obliczenia sumy % punktów uwzględnia się 0 (zero) % punktów z danego przedmiotu - jeżeli egzamin z tego przedmiotu złożony został na poziomie poniżej 30% punktów lub kandydat nie spełnia kryteriów w zakresie wskazanych w załącznikach przedmiotów, tj. przedmiot nie występuje na świadectwie dojrzałości. Dla przedmiotów kwalifikacyjnych określonych dla danego kierunku studiów, z których egzamin maturalny złożony został na poziomie dwujęzycznym stosuje się zasadę obliczania punktów odpowiednio jak dla poziomu rozszerzonego.

Kandydat uzupełnia w systemie IRK przedmioty kwalifikacyjne (egzaminy) oraz poziom egzaminu (podstawowy, rozszerzony, dwujęzyczny). Na podstawie wprowadzonych danych przeprowadzona będzie kwalifikacja na studia. Wyboru przedmiotów kwalifikacyjnych (egzaminów) spośród przedmiotów wskazanych w kryteriach kwalifikacji dla każdego kierunku, na który kandydat dokonuje rejestracji dokona system IRK, z zachowaniem najkorzystniejszego wyniku dla Kandydata.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Stara Matura” – egzamin maturalny zdawany do roku 2004 w liceach ogólnokształcących i do roku 2005 w technikach. Egzamin ten charakteryzuje się tym, że jego wyniki są wyrażone w skali ocen od 2 do 5 (do roku 1991) lub od 1 do 6 (w latach późniejszych).

Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie tzw. „starej matury" tj. dokumentem wystawionym przez szkołę, następuje na podstawie konkursu (rankingu) średniej ocen uzyskanych z przedmiotów na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów: Biologia, Język obcy, Chemia lub Matematyka lub Fizyka.

Do obliczania średniej ocen na świadectwie dojrzałości i świadectwie ukończenia szkoły średniej przyjmuje się następujące wartości liczbowe: celujący (6,0), bardzo dobry (5,0), dobry (4,0), dostateczny (3,0), dopuszczający (2,0).

W przypadku występowania na świadectwie dojrzałości kilku ocen z jednego przedmiotu, do obliczania średniej ogólnej przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich ocen z tego przedmiotu (końcowej klasyfikacji w szkole średniej oraz uzyskane na egzaminie dojrzałości - ustnym i pisemnym). W konkursie (rankingu) średniej ocen uwzględniany jest wynik ustalony zgodnie z zasadą: średnia ocen obliczona z uwzględnieniem w/w zapisów pomnożona przez współczynnik 100,00.

Kandydat samodzielnie wskazuje przedmioty (egzaminy), na podstawie których chce być kwalifikowany ale należy pamiętać, że za priorytetowe uznaje się oceny z przedmiotów kwalifikacyjnych, z których kandydat składał egzamin dojrzałości.

Osoby posiadające świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie tzw. „starej matury" zobowiązane są załączyć skan w  systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (irk.uwm.edu.pl) lub przedłożyć w Punkcie Obsługi Kandydata do celów kwalifikacji kserokopię świadectwa dojrzałości / świadectwa dojrzałości i świadectwa ukończenia szkoły średniej  do dnia 11 lipca 2023 r. do godziny 15:00.

 Zasady kwalifikacji dla kandydatów z Maturą Międzynarodową (IB) oraz z Maturą Europejską (EB)

Nabór na studia kandydatów legitymujących się dyplomem IB Matury Międzynarodowej następuje na podstawie liczby punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego, którego wynik określony na dyplomie IB pomnożony przez współczynnik 13.33, kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości.

Nabór na studia kandydatów legitymujących się dyplomem EB Matury Europejskiej następuje na podstawie liczby punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego, którego wynik określony na dyplomie EB pomnożony przez współczynnik 6,0, kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości.

Kandydaci posiadający dyplomy IB lub EB zobowiązani są załączyć skan dokumentu ( dyplom lub zaświadczenie) w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (irk.uwm.edu.pl) lub przedłożyć w Punkcie Obsługi Kandydata do celów kwalifikacji kserokopię dyplomu lub zaświadczenie do dnia 11 lipca 2023 r. do godz. 15.00.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z maturą zagraniczną (świadectwo uzyskane za granicą)

Świadectwa maturalne uzyskane za granicą uznaje się za równoważne świadectwom dojrzałości szkół średnich w Polsce, jeżeli zawierają klauzulę stwierdzającą prawo ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju miejsca wydania świadectwa.

Osoby posiadające świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą zobowiązane są przedłożyć do dnia 11 lipca 2023 r. do godz. 15.00  następujące dokumenty:

1)  uwierzytelnienie w formie apostille, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r., znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r., Nr 112, poz. 938),

2)  uwierzytelnienie w formie legalizacji, w przypadku świadectw wydanych przez państwa, które nie są stroną Konwencji, o której mowa w pkt. 1),

3)  zaświadczenie o nostryfikacji, w przypadku świadectwa dojrzałości wydanego w kraju, z którym Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów o wykształceniu oraz w przypadku dokumentu z kraju, z którym Rzeczpospolita Polska zawarła ww. umowę,  ale dokument ten nie jest nią objęty,

4)  tłumaczenie na język polski świadectwa oraz uwierzytelnienia, jeżeli zostało sporządzone w języku obcym,

5)  decyzję kuratora oświaty o uznaniu świadectwa – w przypadku prowadzenia takiego postępowania,

6) zaświadczenie potwierdzające, że uzyskane poza granicami Polski świadectwo uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji zostało wydane, o ile na świadectwie nie widnieje taka adnotacja, wraz z tłumaczeniem tego dokumentu,

7) zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, suplement obejmujący przedmioty wraz z uzyskanymi ocenami (jeżeli nie są wskazane na świadectwie lub innym dokumencie uzyskanym za granicą), wraz z tłumaczeniem tego dokumentu,

8)  dokument przedstawiający obowiązującą skalę ocen (jeżeli nie jest ona wskazana na świadectwie lub innym dokumencie uzyskanym za granicą), potwierdzony przez szkołę, którą ukończył kandydat bądź uprawniony do tego urząd, wraz z tłumaczeniem tego dokumentu.

Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, następuje na podstawie konkursu (rankingu) sumy punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów do wyboru spośród: Biologii, Chemii, Matematyki, Fizyki, Języka obcego, przeliczonych zgodnie z załącznikiem 3 do Uchwały nr 226 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 czerwca  2022 roku: https://uwm.edu.pl/kandydaci/zasady-rekrutacji

 Punktacji przedmiotowej ze świadectwa dojrzałości w skali nieporównywalnej do zamieszczonych w załączniku 3 do Uchwały, nie przelicza się. Oznacza to, że kandydat nie może być bezpośrednio kwalifikowany w konkursie świadectw dojrzałości, lecz: w ramach rekrutacji jednoczęściowej obejmującej konkurs świadectw dojrzałości -zobowiązany jest przystąpić do egzaminu wstępnego ustnego z dwóch przedmiotów.

Na kierunku weterynaria – przedmioty: biologia i (chemia lub matematyka).

Egzaminy oceniane są w skali 1-6. Egzamin zostaje uznany za pozytywny w przypadku, gdy  kandydat uzyska z obu przedmiotów oceny co najmniej dopuszczające. Jako trzeci przedmiot uznaje się język obcy z oceną 6,0 (celujący) - język kraju, w którym kandydat uzyskał świadectwo dojrzałości. Uzyskana średnia ocen pomnożona przez współczynnik 100,00 kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości.

Egzaminy ustne dla kandydatów posiadających świadectwo maturalne uzyskane za granicą, odbędą się dnia 12 lipca 2023 r. o godz. 9.00 w Dziekanacie Wydziału Medycyny Weterynaryjnej.

Informacje na temat rekrutacji cudzoziemców: http://bwm.uwm.edu.pl/studenci-obcokrajowcy

Laureaci i finaliści olimpiad oraz konkursów stopnia centralnego

Laureaci i finaliści wybranych olimpiad oraz konkursów stopnia centralnego mogą być przyjmowani na I rok studiów w Uniwersytecie z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego. Wykaz olimpiad oraz konkursów stopnia centralnego, których laureaci i finaliści będą przyjmowani na studia w Uniwersytecie z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego określa Senat .

Podstawą uzyskania uprawnień jest przedłożenie do celów kwalifikacji dokumentu wydanego przez Główny Komitet Olimpiady lub Konkursu, opatrzonego numerem porządkowym, stwierdzającego uzyskaną przez kandydata na studia lokatę (zajęte miejsce) w eliminacjach centralnych oraz status kandydata (laureat lub finalista).

Podstawą uzyskania uprawnień jest przedłożenie do celów kwalifikacji dokumentu wydanego przez Główny Komitet Olimpiady lub Konkursu, opatrzonego numerem porządkowym, stwierdzającego uzyskaną przez kandydata na studia lokatę (zajęte miejsce) w eliminacjach centralnych oraz status kandydata (laureat lub finalista). Kandydaci zobowiązani są załączyć skan dokumentu w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (irk.uwm.edu.pl) lub przedłożyć w Punkcie Obsługi Kandydata do dnia 11 lipca 2023 r. do godz. 15.00.

Wykaz olimpiad oraz konkursów https://uwm.edu.pl/kandydaci/laureaci-i-finalisci-olimpiad-oraz-konkursow-stopnia-centralnego

Opłata rekrutacyjna na rok akademicki 2023/2024 wynosi:  85 zł

Opłata musi być wpłacona przez Kandydata na indywidualny numer konta wskazany podczas rejestracji na studia w systemie IRK (Internetowej Rejestracji Kandydatów) -  https://rekrutacja.uwm.edu.pl

 

Kontakt do Wydziałowego Zespołu Rekrutacyjnego kierunku weterynaria 89 523-34-40 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 14.00).

 

 https://rekrutacja.uwm.edu.pl

 

                                                                                  REKRUTACJA KROK PO KROKU