• log in
  • create an account

Recruitment for studies for the academic year 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Engineering in Logistics - first-cycle, full-time

Details
Code 102_SI_IwL
Organizational unit Faculty of Technical Sciences
Field of studies Inżynieria w logistyce
Form of studies Full-time
Level of education First level
Educational profile practical
Admission limit 72
Duration 7 semestrów
Recruitment committee address ul. Oczapowskiego 11 10-719 Olsztyn
Office opening hours Informacje dotyczące rekrutacji tel.89-523-45-14 pokój E130 WNT oraz Biblioteka sala 116 w godzinach 9.00 - 15.00
WWW address http://www.uwm.edu.pl/wnt
  Ask a question
There is currently no active phase.

(show past turns)

Opis 

INŻYNIERIA W LOGISTYCE

Studia I stopnia trwają 7 semestrów.

Studia zapewniają uzyskanie wiedzy technicznej związanej z kierunkiem studiów z gruntowną wiedzą z informatycznych systemów wspomagających rozwiązywanie zadań w logistyce. Studenci zdobywają wiedzę z przedmiotów w zakresie nowoczesnych systemów  logistycznych oraz ich funkcjonowania w przemyśle i handlu, metod, technik i narzędzi zarządzania eksploatacją, zapasami i transportem, zasad i metod kalkulacji kosztów logistycznych, metod optymalizacji zagadnień inżynierskich i zarządzania operacyjnego procesami logistycznymi, wspomagania informacyjnego zarządzania przepływem materiałowym w przedsiębiorstwie, łańcuchu dostaw i sieci dostaw, nowoczesnych materiałów, pojazdów, maszyn i urządzeń wykorzystywanych w poszczególnych branżach przemysłu. Studenci zdobywają również wiedzę z zakresu przedmiotów humanistycznych oraz z zakresu ochrony środowiska związanej z inżynierią w logistyce. 

Kwalifikacje absolwenta

Absolwent uzyskuje wszechstronną wiedzę z zakresu zastosowania systemów logistycznych w przemyśle i handlu. Absolwent studiów jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych różnych branż, centrach logistycznych, jednostkach projektowania i doradztwa zajmujących się logistyką, przedsiębiorstwach transportowych i spedycyjno-transportowych, przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem i doradztwem w zakresie logistyki, specjalistycznych sklepach i hurtowniach dystrybuujących artykuły przemysłowe, także w innych organizacjach, w których wymagana jest wiedza logistyczna, techniczna, ekonomiczna, informatyczna oraz organizacyjna. Absolwent jest przygotowany także do pełnienia stanowisk kierowniczych w wyżej wymienionych podmiotach. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz powinien posiadać umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku i specjalności studiów. Absolwent jest przygotowany do podjęcia nauki na studiach drugiego stopnia.


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą 

Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „nowej matury” następuje na podstawie konkursu (rankingu) sumy % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym (określonych w kryteriach kwalifikacji na studia stacjonarne). Uwzględniane przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej)

1. Chemia
2. Fizyka i astronomia
3. Geografia
4. Informatyka
5. Język obcy nowożytny
6. Matematyka

Zasady obliczania punktów:

Do kwalifikacji na studia brane są pod uwagę wyniki z części pisemnej egzaminów maturalnych. Na poziomie podstawowym ilość % uzyskana na świadectwie dojrzałości jest równa ilości punktów w kwalifikacji, wyniki z poziomu rozszerzonego do kwalifikacji mnożone są przez 2

Kandydatowi na studia - do obliczenia sumy % punktów uwzględnia się 0 (zero) % punktów z danego przedmiotu - jeżeli egzamin z tego przedmiotu złożony został na poziomie poniżej 30% punktów lub kandydat nie spełnia kryteriów w zakresie wskazanych w załącznikach przedmiotów, tj. przedmiot nie występuje na świadectwie dojrzałości. Dla przedmiotów kwalifikacyjnych określonych dla danego kierunku studiów, z których egzamin maturalny złożony został na poziomie dwujęzycznym stosuje się zasadę obliczania punktów odpowiednio jak dla poziomu rozszerzonego.

Kandydat uzupełnia w systemie IRK przedmioty kwalifikacyjne (egzaminy) oraz poziom egzaminu (podstawowy, rozszerzony, dwujęzyczny). Na podstawie wprowadzonych danych przeprowadzona będzie kwalifikacja na studia. Wyboru przedmiotów kwalifikacyjnych (egzaminów) spośród przedmiotów wskazanych w kryteriach kwalifikacji dla każdego kierunku, na który kandydat dokonuje rejestracji dokona system IRK, z zachowaniem najkorzystniejszego wyniku dla Kandydata.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą*

Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „starej matury" następuje na podstawie konkursu (rankingu) średniej ocen uzyskanych z przedmiotów na świadectwie dojrzałości lub świadectwie dojrzałości i świadectwie ukończenia szkoły średniej (w konkursie - rankingu średniej ocen za priorytetowe uznaje się oceny z przedmiotów kwalifikacyjnych, z których kandydat składał egzamin dojrzałości) z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym:

1. Matematyka lub geografia lub informatyka
2. Fizyka lub chemia
3. Język obcy nowożytny (do wyboru przez kandydata)

Do obliczania średniej ocen na świadectwie dojrzałości i świadectwie ukończenia szkoły średniej przyjmuje się następujące wartości liczbowe: celujący (6,0), bardzo dobry (5,0), dobry (4,0), dostateczny (3,0), dopuszczający (2,0).

W przypadku występowania na świadectwie dojrzałości kilku ocen z jednego przedmiotu, do obliczania średniej ogólnej przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich ocen z tego przedmiotu (końcowej klasyfikacji w szkole średniej oraz uzyskane na egzaminie dojrzałości - ustnym i pisemnym). W konkursie (rankingu) średniej ocen uwzględniany jest wynik ustalony zgodnie z zasadą: średnia ocen obliczona z uwzględnieniem ww zapisów pomnożona przez współczynnik 100,00.

Kandydat samodzielnie wskazuje przedmioty (egzaminy), na podstawie których chce być kwalifikowany ale należy pamiętać, że za priorytetowe uznaje się oceny z przedmiotów kwalifikacyjnych, z których kandydat składał egzamin dojrzałości (np. dla warunku 1. gdzie Kandydat ma do wyboru matematyka lub geografia lub informatyka, a egzamin dojrzałości był składany np. tylko z geografii - to właśnie geografię należy wskazać jako przedmiot (egzamin) do kwalifikacji. Jeśli egzamin dojrzałości był składany z np. dwóch przedmiotów - należy wskazać ten przedmiot, z którego uzyskano wyższy wynik.

Kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury”* zobowiązani są załączyć skan dokumentu "starej matury"* w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (irk.uwm.edu.pl) lub przedłożyć w Punkcie Obsługi Kandydata do celów kwalifikacji kserokopię świadectwa dojrzałości / świadectwa dojrzałości i świadectwa ukończenia szkoły średniej do dnia 13 września 2023 r. do godz. 15.00.(II tura) i do 25 września 2023r. do godz. 15.00 (III tura).

 

* - „Stara Matura” – egzamin maturalny zdawany do roku 2004 w liceach ogólnokształcących i do roku 2005 w technikach. Egzamin ten charakteryzuje się tym, że jego wyniki są wyrażone w skali ocen od 2 do 5 (do roku 1991) lub od 1 do 6 (w latach późniejszych).

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z Maturą Europejską

Nabór na studia kandydatów legitymujących się dyplomem EB Matury Europejskiej następuje na podstawie liczby punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego, którego wynik określony na dyplomie EB pomnożony przez współczynnik 6,0, kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości.

Kandydaci posiadający dyplomy IB lub EB zobowiązani są załączyć skan dokumentu ( dyplom lub zaświadczenie) w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (irk.uwm.edu.pl) lub przedłożyć w Punkcie Obsługi Kandydata do celów kwalifikacji kserokopię dyplomu lub zaświadczenie do dnia 13 września 2023 r. do godz. 15.00.(II tura) i do 25 września 2023r. do godz. 15.00 (III tura).

Zasady kwalifikacji dla kandydatów Maturą Międzynarodową

Nabór na studia kandydatów legitymujących się dyplomem IB Matury Międzynarodowej następuje na podstawie liczby punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego, którego wynik określony na dyplomie IB pomnożony przez współczynnik 13.33, kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości.

Kandydaci posiadający dyplomy IB lub EB zobowiązani są załączyć skan dokumentu ( dyplom lub zaświadczenie) w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (irk.uwm.edu.pl) lub przedłożyć w Punkcie Obsługi Kandydata do celów kwalifikacji kserokopię dyplomu lub zaświadczenie do dnia 13 września 2023 r. do godz. 15.00.(II tura) i do 25 września 2023r. do godz. 15.00 (III tura).

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z Maturą Zagraniczną

Świadectwa maturalne uzyskane za granicą uznaje się za równoważne świadectwom dojrzałości szkół średnich w Polsce, jeżeli zawierają klauzulę stwierdzającą prawo ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju miejsca wydania świadectwa.

Osoby posiadające świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą zobowiązane są przedłożyć następujące dokumenty:

1) poświadczenie w formie apostille, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r., znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r., Nr 112, poz. 938),

2) uwierzytelnienie w formie legalizacji, w przypadku świadectw wydanych przez państwa, które nie są stroną Konwencji, o której mowa w pkt. 1)

3) zaświadczenie o nostryfikacji, w przypadku świadectwa dojrzałości wydanego w kraju, z którym Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów o wykształceniu oraz w przypadku dokumentu z kraju, z którym Rzeczpospolita Polska zawarła ww. umowę, ale dokument ten nie jest nią objęty,

4) tłumaczenie na język polski świadectwa oraz poświadczenia, jeżeli zostało sporządzone w języku obcym,

5) decyzję kuratora oświaty o uznaniu świadectwa – w przypadku prowadzenia takiego postępowania,

6) zaświadczenie potwierdzające, że uzyskane poza granicami Polski świadectwo uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji zostało wydane, o ile na świadectwie nie widnieje taka adnotacja, wraz z tłumaczeniem tego dokumentu,

7) zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, suplement obejmujący przedmioty wraz z uzyskanymi ocenami (jeżeli nie są wskazane na świadectwie lub innym dokumencie uzyskanym za granicą), wraz z tłumaczeniem tego dokumentu,

8) dokument przedstawiający obowiązującą skalę ocen (jeżeli nie jest ona wskazana na świadectwie lub innym dokumencie uzyskanym za granicą), potwierdzony przez szkołę, którą ukończył kandydat bądź uprawniony do tego urząd, wraz z tłumaczeniem tego dokumentu.

Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, następuje na podstawie konkursu (rankingu) sumy punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych w załącznikach 1A i 1C, przeliczonych zgodnie z załącznikiem 1a-3 do uchwały nr 226 senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 czerwca 2022 roku.

Punktacji przedmiotowej ze świadectwa dojrzałości w skali nieporównywalnej do zamieszczonych w załączniku nr 1a-3 nie przelicza się Oznacza to, że kandydat nie może być bezpośrednio kwalifikowany w konkursie świadectw dojrzałości, lecz w ramach rekrutacji jednoczęściowej obejmującej konkurs świadectw dojrzałości - zobowiązany jest przystąpić do egzaminu wstępnego ustnego z dwóch przedmiotów. Na kierunku Inżynieria w Logistyce – przedmioty: matematyka i fizyka.

 

Egzaminy oceniane są w skali 1-6. Egzamin zostaje uznany za pozytywny w przypadku, gdy  kandydat uzyska z obu przedmiotów oceny co najmniej dopuszczające. Jako trzeci przedmiot uznaje się język obcy z oceną 6,0 (celujący) - język kraju, w którym kandydat uzyskał świadectwo dojrzałości. Uzyskana średnia ocen pomnożona przez współczynnik 100,00 kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości.

 

Egzaminy ustne dla kandydatów posiadających świadectwo maturalne uzyskane za granicą, odbędą się w dniu 14 września 2023 o godzinie 9.00 (II tura) i w dniu 26 września 2023 o godz 8.30 (III tura) na Wydziale Nauk Technicznych przy ul. Oczapowskiego 11.

Informacje dotyczące kandydatów : http://bwm.uwm.edu.pl/studenci-obcokrajowcy

 

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Laureaci i finaliści wybranych olimpiad oraz konkursów stopnia centralnego mogą być przyjmowani na I rok studiów w Uniwersytecie z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego. Wykaz olimpiad oraz konkursów stopnia centralnego, których laureaci i finaliści będą przyjmowani na studia w Uniwersytecie z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego określa Senat - [otwórz]

Podstawą uzyskania uprawnień jest przedłożenie do celów kwalifikacji dokumentu wydanego przez Główny Komitet Olimpiady lub Konkursu, opatrzonego numerem porządkowym, stwierdzającego uzyskaną przez kandydata na studia lokatę (zajęte miejsce) w eliminacjach centralnych oraz status kandydata (laureat lub finalista). Kandydaci zobowiązani są załączyć skan dokumentu w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (irk.uwm.edu.pl) lub przedłożyć w Punkcie Obsługi Kandydata do dnia 13 września 2023 r. do godz. 15.00.(II tura) i do 25 września 2023r. do godz. 15.00 (III tura).

 

Wykaz olimpiad oraz konkursów, których laureaci i finaliści uprawnieni są do przyjęcia na kierunek studiów w Uniwersytecie z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego dostępny jest na stronie www.uwm.edu.pl/kandydaci

 

Dodatkowe informacje

Miejsce składania dokumentów: Biblioteka uniwersytecka ul. Oczapowskiego 12B.

UWAGA! Aby uczestniczyć w postępowaniu kwalifikacyjnym należy dokonać opłaty rekrutacyjnej 85PLN za każdy kierunek, na który kandydat dokonał rejestracji. Dokonując opłaty należy na stosownym dowodzie wpłaty lub przelewu wpisać nazwę konta i numer rachunku oraz umieścić dopisek „Rekrutacja 2023” oraz podać kierunek studiów.  Wpłaty przypisywane są do kierunków zgodnie z kolejnością zapisywania się. Wpłaty księgowane są w ciągu 2-3 dni, po tym czasie należy sprawdzić stan wpłat na stronie IRK. Brak wpłaty lub zbyt niska kwota oznacza, że kwalifikacja nie będzie przeprowadzona.

 

 https://rekrutacja.uwm.edu.pl

 

 

               REKRUTACJA KROK PO KROKU