• log in
 • create an account

Recruitment for studies for the academic year 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Theology - uniform master-level, full-time

Details
Code 30_SJM_TEO
Organizational unit Faculty of Theology
Field of studies Theology
Form of studies Full-time
Level of education First+second level
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 30
Duration 10/12 semestrów
Recruitment committee address Punkt Obsługi Kandydata
Biblioteka Uniwersytecka
ul. Oczapowskiego 12B
10-719 Olsztyn
tel. 89 524 50 80 (infolinia)
lub
Wydział Teologii
ul. Kard. Hozjusza 15
11-041 Olsztyn
tel. 89 5238946; 89 5239120; fax 89 5238007
e-mail: wt.rekrutacja@uwm.edu.pl
Office opening hours 9.00-15.00
WWW address http://www.uwm.edu.pl/wt/
Required document
 • Matura
  Ask a question
There is currently no active phase.

(show past turns)

Jednolite studia magisterskie, kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra.

Nauka trwa 5 lat (10 semestrów) lub dla kandydatów do kapłaństwa - 6 lat (12 semestrów).

Kwalifikacje absolwenta:

- zakres: nauczanie religii

Absolwent zdobywa gruntowną wiedzę teologiczną. Kształcenie przygotowuje absolwenta do podejmowania określonych działań wspierających Kościół rzymskokatolicki w wypełnianiu jego zadań w świecie. Absolwent jest w stanie podjąć administracyjną, organizacyjną lub wychowawczą pracę w placówkach parafialnych w Polsce i misjach zagranicznych. Jest przygotowany ponadto do pracy w świeckich instytucjach i ośrodkach zajmujących się podejmowaniem działań i świadczeniem usług edukacyjno-kulturalnych. Absolwent zdobywa również umiejętności współpracy w zespołach wychowawców zajmujących się formacją intelektualną oraz religijną dzieci i młodzieży w organizacjach pozarządowych. Podczas kształcenia absolwent otrzymuje ponadto przygotowanie pedagogiczne oraz uzyskuje kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela religii (rzymskokatolickiej) oraz etyki w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Ukończenie studiów upoważnia do ubiegania się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej.

- zakres: formacja kapłańska

Absolwent zdobywa gruntowną wiedzę teologiczną. Kształcenie przygotowuje absolwenta do podejmowania określonych działań wspierających Kościół rzymskokatolicki w wypełnianiu jego zadań w świecie. Absolwent jest w stanie podjąć administracyjną, organizacyjną lub wychowawczą pracę w placówkach parafialnych w Polsce i misjach zagranicznych. Jest przygotowany ponadto do pracy w świeckich instytucjach i ośrodkach zajmujących się podejmowaniem działań i świadczeniem usług edukacyjno-kulturalnych. Absolwent zdobywa również umiejętności współpracy w zespołach wychowawców zajmujących się formacją intelektualną oraz religijną dzieci i młodzieży w organizacjach pozarządowych. Podczas kształcenia absolwent otrzymuje ponadto przygotowanie pedagogiczne oraz uzyskuje kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela religii (rzymskokatolickiej) w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Ukończenie studiów upoważnia do ubiegania się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej.

- zakres: muzyka sakralna

Absolwent zdobywa gruntowną wiedzę teologiczną. Kształcenie przygotowuje absolwenta do podejmowania określonych działań wspierających Kościół rzymskokatolicki w wypełnianiu jego zadań w świecie. Ponadto, posiada przygotowanie do zajmowania stanowiska muzyka kościelnego (organisty, kantora itp.) w placówkach parafialnych, czyli jest przygotowany m.in. do: gry w kościele na organach (podczas nabożeństw i uroczystości, np. śluby, pogrzeby), filharmonii lub innych instrumentach; śpiewu solowego w czasie nabożeństw; prowadzenia chóru kościelnego (doboru chórzystów i solistów, nauki pieśni, dyrygowania chórem); akompaniowania do śpiewu wiernym w czasie nabożeństw; adaptowania lub aranżowania muzyki na potrzeby określonego typu nabożeństwa.

Ukończenie studiów upoważnia do ubiegania się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej.


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z "nową maturą"*

Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „nowej matury" (czyli świadectwem wystawionym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną) następuje na podstawie konkursu (rankingu) sumy % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym (tj.: filozofia, geografia, historia, język łaciński i kultura antyczna, język polski, język obcy nowożytny do wyboru, matematyka, wiedza o społeczeństwie).

Do kwalifikacji na studia brane są pod uwagę wyniki z części pisemnej egzaminów maturalnych. Na poziomie podstawowym liczba % uzyskana na świadectwie dojrzałości jest równa liczbie punktów w kwalifikacji, wyniki z poziomu rozszerzonego do kwalifikacji mnożone są przez 2.

Kandydatowi na studia - do obliczenia sumy % punktów uwzględnia się 0 (zero) % punktów z danego przedmiotu - jeżeli egzamin z tego przedmiotu złożony został na poziomie poniżej 30% punktów lub kandydat nie spełnia kryteriów w zakresie wskazanych w załącznikach przedmiotów, tj. przedmiot nie występuje na świadectwie dojrzałości.

Dla przedmiotów kwalifikacyjnych określonych dla danego kierunku studiów, z których egzamin maturalny złożony został na poziomie dwujęzycznym stosuje się zasadę obliczania punktów odpowiednio jak dla poziomu rozszerzonego.

Kandydat uzupełnia w systemie IRK przedmioty kwalifikacyjne (egzaminy) oraz poziom egzaminu (podstawowy, rozszerzony, dwujęzyczny). Na podstawie wprowadzonych danych przeprowadzona będzie kwalifikacja na studia. Wyboru przedmiotów kwalifikacyjnych (egzaminów) spośród przedmiotów wskazanych w kryteriach kwalifikacji na kierunku, na który kandydat rejestruje się, dokona system IRK, z zachowaniem najkorzystniejszego wyniku dla Kandydata.

Sprawdź przedmioty, z których wyniki na świadectwie dojrzałości dają możliwość kwalifikacji na wybrany kierunek, tj. kryteria kwalifikacji [otwórz].

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze "starą maturą"

Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „starej matury" (czyli świadectwem wydanym przez szkołę, a nie przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną) następuje na podstawie konkursu (rankingu) średniej ocen uzyskanych z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym (tj.: historia lub wiedza o społeczeństwie lub filozofia lub język łaciński, geografia lub matematyka, język polski lub język obcy nowożytny do wyboru). 

Do obliczania średniej ocen na świadectwie dojrzałości i świadectwie ukończenia szkoły średniej przyjmuje się następujące wartości liczbowe: celujący (6,0), bardzo dobry (5,0), dobry (4,0), dostateczny (3,0), dopuszczający (2,0).

W przypadku występowania na świadectwie dojrzałości kilku ocen z jednego przedmiotu, do obliczania średniej ogólnej przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich ocen z tego przedmiotu (końcowej klasyfikacji w szkole średniej oraz uzyskane na egzaminie dojrzałości - ustnym i pisemnym). W konkursie (rankingu) średniej ocen uwzględniany jest wynik ustalony zgodnie z zasadą: średnia ocen obliczona z uwzględnieniem ww zapisów pomnożona przez współczynnik 100,00.

Kandydat samodzielnie wskazuje przedmioty (egzaminy), na podstawie których chce być kwalifikowany, ale należy pamiętać, że za priorytetowe uznaje się oceny z przedmiotów kwalifikacyjnych, z których kandydat składał egzamin dojrzałości. Jeśli egzamin dojrzałości był składany z np. dwóch przedmiotów - należy wskazać ten przedmiot, z którego uzyskano wyższy wynik. 

Kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury”* zobowiązani są załączyć skan dokumentu "starej matury"* w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (irk.uwm.edu.pl) lub  przedłożyć w Punkcie Obsługi Kandydata do celów kwalifikacji kserokopię świadectwa dojrzałości / świadectwa dojrzałości i świadectwa ukończenia szkoły średniej do dnia 13 września 2023 r. do godz. 15.00 [dotyczy II turydo dnia 25 września 2023 r. do godz. 15.00 [dotyczy III tury]

* - „Stara Matura” – egzamin maturalny zdawany do roku 2004 w liceach ogólnokształcących i do roku 2005 w technikach. Egzamin ten charakteryzuje się tym, że jego wyniki są wyrażone w skali ocen od 2 do 5 (do roku 1991) lub od 1 do 6 (w latach późniejszych). 

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z Maturą Europejską

Nabór na studia kandydatów legitymujących się dyplomem EB Matury Europejskiej następuje na podstawie liczby punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego, którego wynik określony na dyplomie EB pomnożony przez współczynnik 6,0, kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości.

Osoby posiadające dyplom matury EB zobowiązane są przedłożyć do celów kwalifikacji zaświadczenie o wyniku matury wystawione przez upoważnione organy najpóźniej 13 września 2023 r. do godz. 15.00 [dotyczy II turydo dnia 25 września 2023 r. do godz. 15.00 [dotyczy III tury].

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z Maturą Międzynarodową

Nabór na studia kandydatów legitymujących się dyplomem IB Matury Międzynarodowej następuje na podstawie liczby punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego, którego wynik określony na dyplomie IB pomnożony przez współczynnik 13.33, kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości.

Osoby posiadające dyplom matury IB zobowiązane są przedłożyć do celów kwalifikacji zaświadczenie o wyniku matury wystawione przez upoważnione organy najpóźniej 13 września 2023 r. do godz. 15.00 [dotyczy II turydo dnia 25 września 2023 r. do godz. 15.00 [dotyczy III tury].

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze świadectwem maturalnym uzyskanym za granicą

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie danego kierunku jest posiadanie świadectwa dojrzałości uznanego w Polsce na podstawie odrębnych przepisów.

Osoby posiadające świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą zobowiązane są przedłożyć dodatkowo następujące dokumenty:

 • uwierzytelnienie w formie apostille, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r., znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r., Nr 112, poz. 938),
 • uwierzytelnienie w formie legalizacji, w przypadku świadectw wydanych przez państwa, które nie są stroną Konwencji, o której mowa w pkt. 1),
 • zaświadczenie o nostryfikacji, w przypadku świadectwa dojrzałości wydanego w kraju, z którym Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów o wykształceniu oraz w przypadku dokumentu z kraju, z którym Rzeczpospolita Polska zawarła ww. umowę, ale dokument ten nie jest nią objęty,
 • tłumaczenie na język polski świadectwa oraz uwierzytelnienia, jeżeli zostało sporządzone w języku obcym,
 • decyzję kuratora oświaty o uznaniu świadectwa – w przypadku prowadzenia takiego postępowania,
 • zaświadczenie potwierdzające, że uzyskane poza granicami Polski świadectwo uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji zostało wydane, o ile na świadectwie nie widnieje taka adnotacja, wraz z tłumaczeniem tego dokumentu,
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, suplement obejmujący przedmioty wraz z uzyskanymi ocenami (jeżeli nie są wskazane na świadectwie lub innym dokumencie uzyskanym za granicą), wraz z tłumaczeniem tego dokumentu,
 • dokument przedstawiający obowiązującą skalę ocen (jeżeli nie jest ona wskazana na świadectwie lub innym dokumencie uzyskanym za granicą), potwierdzony przez szkołę, którą ukończył kandydat bądź uprawniony do tego urząd, wraz z tłumaczeniem tego dokumentu.

 

Zasady rekturacji i przeliczniki ocen ze świadectw dojrzałości uzyskanych za granicą znajdują się tu: otwórz

Osoby posiadające świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą zobowiązane są przedłożyć w Punkcie Obsługi Kandydata 13 września 2023 r. do godz. 15.00 [dotyczy II turydo dnia 25 września 2023 r. do godz. 15.00 [dotyczy III tury] oraz ww. dokumenty.

Osoby, które posiadają polskie świadectwo dojrzałości, dyplom EB matury europejskiej, dyplom IB matury międzynarodowej, zagraniczne świadectwo dojrzałości lub zagraniczny dyplom ukończenia studiów zobowiązane są do utworzenia konta w: Systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

Osoby posiadające zagraniczne świadectwo dojrzałości lub zagraniczny dyplom ukończenia studiów dodatkowo ubiegają się o przyjęcie na studia za pośrednictwem Biura ds. Współpracy Międzynarodowej.

Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, następuje na podstawie konkursu (rankingu) sumy punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych odpowiednio jak w załączniku 1A-1Cprzeliczonych zgodnie z załącznikiem 3. Punktacji przedmiotowej ze świadectwa dojrzałości w skali nieporównywalnej do zamieszczonych w załączniku 3, nie przelicza się. Oznacza to, że kandydat nie może być bezpośrednio kwalifikowany w konkursie świadectw dojrzałości, lecz zobowiązany jest przystąpić do egzaminu wstępnego ustnego z dwóch przedmiotów w ramach rekrutacji jednoczęściowej: geografia i historia lub wiedza o społeczeństwie.  

Egzaminy oceniane są w skali 1-6. Aby egzamin został uznany za pozytywny, kandydat musi uzyskać z dwóch przedmiotów oceny co najmniej dopuszczające (2). Jako trzeci przedmiot uznaje się język obcy z oceną celujący (6,0) - język kraju, w którym kandydat uzyskał świadectwo dojrzałości.

Egzaminy ustne dla kandydatów posiadających świadectwo maturalne uzyskane za granicą, odbędą się w dniu 26 września 2023 r. o godz. 8.30 [dotyczy III tury]. Adres: Wydział Teologii, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn, s. 1. O terminie egzaminu kandydat zostanie poinformowany telefonicznie lub mailowo.

 

Rekrutacja dla kandydatów obcokrajowców

Informacje na temat rekrutacji cudzoziemców: http://bwm.uwm.edu.pl/studenci-obcokrajowcy

Kandydaci muszą dokonać kompletnej rejestracji na studia wraz z uiszczeniem opłaty w terminie do dnia 13 września 2023 r. do godz. 15.00 [dotyczy II turydo dnia 25 września 2023 r. do godz. 15.00 [dotyczy III tury].

 

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym dla laureatów i finalistów olimpiad oraz konkursów stopnia centralnego

Laureaci i finaliści wybranych olimpiad oraz konkursów stopnia centralnego mogą być przyjmowani na I rok studiów w Uniwersytecie z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego. 

Olimpiadami stopnia centralnego są:

 1. olimpiady przedmiotowe,
 2. olimpiady z zakresu określonej dziedziny wiedzy,
 3. konkursy o zasięgu centralnym, odpowiadające tematycznie kierunkom studiów prowadzonych w Uniwersytecie.

Podstawą uzyskania uprawnień jest przedłożenie do celów kwalifikacji dokumentu wydanego przez Główny Komitet Olimpiady lub Konkursu, opatrzonego numerem porządkowym, stwierdzającego uzyskaną przez kandydata na studia lokatę (zajęte miejsce) w eliminacjach centralnych oraz status kandydata (laureat lub finalista). Dokument należy dostarczyć do Punktu Obsługi Kandydata do dnia 13 września 2023 r. do godz. 15.00 [dotyczy II turydo dnia 25 września 2023 r. do godz. 15.00 [dotyczy III tury].

Wykaz olimpiad i konkursów: [otwórz]

 

Opłata rekrutacyjna

Kandydatów ubiegających się o przyjęcie na I rok studiów obowiązuje wniesienie opłaty rekrutacyjnej na konto wskazane podczas rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów. Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł.

Opłata musi być wpłacona przez Kandydata na indywidualny numer konta wskazany podczas rejestracji na studia w systemie IRK (Internetowej Rejestracji Kandydatów - irk.uwm.edu.pl). Zalecamy wnoszenie opłat przez przelewy internetowe.

Opłata nanoszona jest do systemu IRK po przekazaniu jej na konto UWM przez bank wnoszącego opłatę (w ciagu 1-2 dni).

Informacja o zwrocie opłaty rekrutacyjnej: [otwórz]

 

Kontakt do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej WT UWM w Olsztynie:

Tel. 89 523-91-20, 89 523-89-46; e-mail: wt.rekrutacja@uwm.edu.pl (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 14.00).

 

Zasady rekrutacji na podstawie Uchwały Nr 226 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 czerwca 2022 roku [otwórz]

 https://rekrutacja.uwm.edu.pl

 

REKRUTACJA KROK PO KROKU