• log in
 • create an account

Recruitment for studies for the academic year 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Emergency Medicine - first-cycle, full-time

Details
Code 55_SL_RAT
Organizational unit Faculty of Health Sciences
Field of studies Emergency Medicine
Form of studies Full-time
Level of education First level
Educational profile practical
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 40
Duration 6 semestrów
Recruitment committee address Biblioteka Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie ul. M. Oczapowskiego 12 B 10-719 Olsztyn
Office opening hours 9:00 - 15:00
WWW address http://szp.uwm.edu.pl/
Required document
 • Matura
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (07.06.2023 00:00 – 11.07.2023 15:00)

Ratownik medyczny to osoba z wykształceniem medycznym udzielająca szybkiej i sprawnej pomocy poszkodowanym o charakterze ratowniczym w stanach nagłych i zagrożeniach życia oraz dla osób uczestniczących w wypadkach i katastrofach. Absolwent studiów licencjackich ratownictwa medycznego poza tytułem zawodowym posiada teoretyczne i praktyczne umiejętności w zakresie: medycyny ratunkowej, medycznych czynności ratunkowych, ratunkowego leczenia obrażeń ciała, procedur ratunkowych szpitalnych i wewnątrzszpitalnych, podstawowych zabiegów medycznych w zakresie opieki nad pacjentem neurologii, chorób wewnętrznych, kardiologii, pediatrii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, chirurgii, anestezjologii i intensywnej terapii, ginekologii i położnictwa. Absolwent nabywa również umiejętności w zakresie komunikacji z pacjentem i jego rodziną oraz w zespołach interdyscyplinarnych.


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z "nową maturą"

Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „nowej matury" (czyli świadectwem wydanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną) następuje na podstawie konkursu (rankingu) sumy % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech spośród n/w przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym:

 1. biologia
 2. chemia
 3. fizyka lub fizyka i astronomia
 4. język obcy nowożytny
 5. matematyka.

Do kwalifikacji na studia brane są pod uwagę wyniki z części pisemnej egzaminów maturalnych - na poziomie podstawowym ilość % uzyskana na świadectwie dojrzałości jest równa ilości punktów w kwalifikacji, wyniki z poziomu rozszerzonego do kwalifikacji mnożone są przez 2.

Do obliczenia sumy % punktów uwzględnia się 0 (zero) % punktów z danego przedmiotu, jeżeli egzamin z tego przedmiotu złożony został na poziomie poniżej 30% punktów lub przedmiot nie występuje na świadectwie dojrzałości kandydata.
Dla przedmiotów kwalifikacyjnych określonych dla danego kierunku studiów, z których egzamin maturalny złożony został na poziomie dwujęzycznym stosuje się zasadę obliczania punktów odpowiednio jak dla poziomu rozszerzonego.

Kandydat uzupełnia w systemie IRK przedmioty kwalifikacyjne (egzaminy) oraz poziom egzaminu (podstawowy, rozszerzony, dwujęzyczny). Na podstawie wprowadzonych danych przeprowadzona będzie kwalifikacja na studia. Wyboru przedmiotów kwalifikacyjnych (egzaminów) dokona system IRK, z zachowaniem najkorzystniejszego wyniku dla Kandydata.

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze "starą maturą"*

Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „starej matury"* (czyli świadectwem wydanym przez szkołę) następuje na podstawie konkursu (rankingu) średniej ocen uzyskanych z przedmiotów na świadectwie dojrzałości lub świadectwie dojrzałości i świadectwie ukończenia szkoły średniej (w konkursie - rankingu średniej ocen za priorytetowe uznaje się oceny z przedmiotów kwalifikacyjnych, z których kandydat składał egzamin dojrzałości) z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym:

 1. biologia
 2. chemia lub matematyka lub fizyka (lub fizyka z astronomią)
 3. język obcy nowożytny.

Do obliczania średniej ocen na świadectwie dojrzałości i świadectwie ukończenia szkoły średniej przyjmuje się następujące wartości liczbowe: celujący (6,0), bardzo dobry (5,0), dobry (4,0), dostateczny (3,0), dopuszczający (2,0).

W przypadku występowania na świadectwie dojrzałości kilku ocen z jednego przedmiotu, do obliczania średniej ogólnej przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich ocen z tego przedmiotu (końcowej klasyfikacji w szkole średniej oraz uzyskane na egzaminie dojrzałości - ustnym i pisemnym). W konkursie (rankingu) średniej ocen uwzględniany jest wynik ustalony zgodnie z zasadą: średnia ocen obliczona z uwzględnieniem ww zapisów pomnożona przez współczynnik 100,00.

Kandydaci legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie "starej matury"* zobowiązani są załączyć skan dokumentu "starej matury"* w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (irk.uwm.edu.pl) lub przedłożyć w Punkcie Obsługi Kandydata do celów kwalifikacji kserokopię świadectwa dojrzałości/świadectwa dojrzałości i świadectwa ukończenia szkoły średniej zgodnie z harmonogramem rekrutacji - do dnia 11.07.2023 r. (do godz. 15:00).

"Stara matura" - egzamin maturalny zdawany do roku 2004 w liceach ogólnokształcących i do roku 2005 w technikach. Egzamin charakteryzuje się tym , że jego wyniki wyrażone są w skali ocen od 2 do 5 (do roku 1991) lub od 1 do 6 (w latach późniejszych).

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z Maturą Europejską

Nabór na studia kandydatów legitymujących się dyplomem EB Matury Europejskiej następuje na podstawie liczby punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego, którego wynik określony na dyplomie EB pomnożony przez współczynnik 6.0, kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości.

Osoby posiadające dyplom matury EB zobowiązane są przedłożyć do celów kwalifikacji zaświadczenie o wyniku matury wystawione przez upoważnione organy zgodnie z harmonogramem rekrutacji  - do 11.07.2023 r. (do godz. 15:00).

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z Maturą Międzynarodową

Nabór na studia kandydatów legitymujących się dyplomem IB Matury Międzynarodowej następuje na podstawie liczby punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego, którego wynik określony na dyplomie IB pomnożony przez współczynnik 13.33, kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości.

Osoby posiadające dyplom matury IB zobowiązane są przedłożyć do celów kwalifikacji zaświadczenie o wyniku matury wystawione przez upoważnione organy zgodnie z harmonogramem rekrutacji  - do 11.07.2023 r. (do godz. 15:00).

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia jest posiadanie świadectwa dojrzałości uznanego w Polsce na podstawie odrębnych przepisów.

Osoby posiadające świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą zobowiązane są przedłożyć w Punkcie Obsługi Kandydata, zgodnie z harmonogramem rekrutacji - do 11.07.2023 r. (do godz. 15:00), następujące dokumenty:

1) uwierzytelnienie w formie apostille, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r., znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r., Nr 112, poz. 938),

2) uwierzytelnienie w formie legalizacji, w przypadku świadectw wydanych przez państwa, które nie są stroną Konwencji, o której mowa w pkt. 1,

3) zaświadczenie o nostryfikacji, w przypadku świadectwa dojrzałości wydanego w kraju, z którym Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów o wykształceniu oraz w przypadku dokumentu z kraju, z którym Rzeczpospolita Polska zawarła ww. umowę, ale dokument ten nie jest nią objęty,

4) tłumaczenie na język polski świadectwa oraz uwierzytelnienia, jeżeli zostało sporządzone w języku obcym,

5) decyzję kuratora oświaty o uznaniu świadectwa – w przypadku prowadzenia takiego postępowania,

6) zaświadczenie potwierdzające, że uzyskane poza granicami Polski świadectwo uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji zostało wydane, o ile na świadectwie nie widnieje taka adnotacja, wraz z tłumaczeniem tego dokumentu,

7) zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, suplement obejmujący przedmioty wraz z uzyskanymi ocenami (jeżeli nie są wskazane na świadectwie lub innym dokumencie uzyskanym za granicą), wraz z tłumaczeniem tego dokumentu,

8) dokument przedstawiający obowiązującą skalę ocen (jeżeli nie jest ona wskazana na świadectwie lub innym dokumencie uzyskanym za granicą), potwierdzony przez szkołę, którą ukończył kandydat bądź uprawniony do tego urząd, wraz z tłumaczeniem tego dokumentu.

Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, następuje na podstawie konkursu (rankingu) sumy punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.

Punktacji przedmiotowej ze świadectwa dojrzałości w skali nieporównywalnej do zamieszczonych w załączniku 3 do Uchwały nr 226 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztyniez dnia 28 czerwca 2022 roku (ze zm.) , nie przelicza się. Oznacza to, że kandydat nie może być bezpośrednio kwalifikowany w konkursie świadectw dojrzałości, lecz zobowiązany jest przystąpić do egzaminu wstępnego ustnego z dwóch przedmiotów: biologia i (chemia lub matematyka).

Egzaminy oceniane są w skali 1-6. Egzamin zostaje uznany za pozytywny w przypadku, gdy  kandydat uzyska z obu przedmiotów oceny co najmniej dopuszczające. Jako trzeci przedmiot uznaje się język obcy z oceną 6,0 (celujący) - język kraju, w którym kandydat uzyskał świadectwo dojrzałości. Uzyskana średnia ocen pomnożona przez współczynnik 100,00 kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości.

W przypadku, gdy o przyjęcie na studia ubiega się osoba z niepełnosprawnością, Komisja Egzaminacyjna w uzgodnieniu z Przewodniczącym Komisji Rekrutacyjnej może, na wniosek kandydata, zastosować inny tryb przeprowadzenia egzaminu, uwzględniając stopień niepełnosprawności oraz specyfikę danego kierunku.

Egzaminy ustne dla kandydatów posiadających świadectwo maturalne uzyskane za granicą odbędą się w Dziekanacie Szkoły Zdrowia Publicznego, ul. Żołnierska 14 c, zgodnie z harmonogramem rekrutacji  - w dniu 12.07.2023 r. o godz. 9:00.

Szczegółowe informacje dot. uznawalności wykształcenia znajdą Państwo w Biurze ds. Współpracy Międzynarodowej: http://bwm.uwm.edu.pl/studenci-obcokrajowcy.

 

Rekrutacja dla kandydatów obcokrajowców

Informacje na temat rekrutacji cudzoziemców: http://bwm.uwm.edu.pl/studenci-obcokrajowcy
 
 

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Laureaci i finaliści wybranych olimpiad oraz konkursów stopnia centralnego mogą być przyjmowani na I rok studiów w Uniwersytecie z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego. Podstawą uzyskania wymienionych w uchwale uprawnień jest przedłożenie do celów kwalifikacji dokumentu wydanego przez Główny Komitet Olimpiady lub Konkursu, opatrzonego numerem porządkowym, stwierdzającego uzyskaną przez kandydata na studia lokatę (zajęte miejsce) w eliminacjach centralnych oraz status kandydata (laureat lub finalista).

Wykaz olimpiad oraz konkursów, których laureaci i finaliści uprawnieni są do przyjęcia na kierunek studiów w Uniwersytecie z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego dostępny jest na stronie Uniwersytetu: Uchwała nr 531 Senatu Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 czerwca 2019 roku

https://rekrutacja.uwm.edu.pl

REKRUTACJA KROK PO KROKU