• log in
 • create an account

Recruitment for studies for the academic year 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Psychology - uniform master-level, full-time

Details
Code 91_SJM_PS
Organizational unit Faculty of Social Sciences
Field of studies Psychology
Form of studies Full-time
Level of education First+second level
Educational profile practical
Admission limit 60
Duration 10 semestrów
Recruitment committee address
Wydział Nauk Społecznych
ul. Żołnierska 14
10-561 Olsztyn
Office opening hours 9-15
WWW address http://wns.uwm.edu.pl
Required document
 • Matura
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (07.06.2023 00:00 – 11.07.2023 15:00)

Oferta kierunku

Studia na kierunku przygotowują do pracy na stanowisku psychologa. W ramach praktyk poznasz pracę psychologa w danej placówce, obserwując działania swojego mentora, a także wspomagając go w czynnościach zawodowych. Po ukończeniu zakresu psychologia kliniczna i zdrowia absolwent może podjąć pracę w służbie zdrowia, w szpitalach ogólnych oraz psychiatrycznych, poradniach zdrowia psychicznego, jako konsultant w firmach ubezpieczeniowych i w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych przy orzecznictwie o utracie zdrowia i przydatności do pracy zawodowej. Kształcenie na kierunku psychologia w zakresie psychologia wychowawcza i szkolna przygotowuje do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa. Po ukończeniu psychologii wychowawczej i szkolnej absolwent może podjąć pracę w żłobkach, przedszkolach, szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, placówkach wychowawczych, świetlicach socjoterapeutycznych oraz w poradniach rodzinnych.

Zakres:

 •  psychologia kliniczna i zdrowia,
 • psychologia wychowawcza i szkolna

Kompetencje absolwenta

 • bazowanie na wiedzy, narzędziach diagnostycznych i interwencjach zgodnych z wiedzą naukową z zakresu psychologii,
 • znajomość procesów psychologicznych ważnych dla zdrowia i jego ochrony oraz teoretycznych podstaw działań profilaktycznych i interwencyjnych w zakresie właściwym dla psychologii,
 • posiadanie podstawowych umiejętności umożliwiających zaplanowanie diagnozy i interwencji psychologicznej,
 • opracowanie diagnozy psychologicznej w zakresie zachowania, rozwoju, osobowości, różnic indywidualnych, emocji, motywacji i funkcji poznawczych oraz zaburzeń zdrowia psychicznego,
 • posiadanie umiejętności potrzebnych do przeprowadzenia rozmowy psychologicznej i pracy z jednostką i grupą,
 • prezentowanie postawy zrozumienia i zaangażowania w udzielaniu pomocy psychologicznej przy zachowaniu zasad etycznych,
 • podejmowanie inicjatywy w środowisku lokalnym i mobilizowanie ludzi do działania na rzecz poprawy zdrowia psychicznego i jakości życia, 
 • gotowość do stałego pogłębiania swojej wiedzy i zdobywania fachowego doświadczenia.

Absolwent po ukończeniu zakresu psychologia wychowawcza i szkolna uzyskuje kwalifikacje nauczyciela psychologa zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 sierpnia 2019 w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. poz. 1450, z późn. zm.)

Obszary zatrudnienia absolwenta

 • szpitale, hospicja, ośrodki i poradnie zdrowia psychicznego,
 • domy pomocy społecznej i środowiskowe domy samopomocy,
 • szkoły, przedszkola, placówki opiekuńczo-wychowawcze, poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
 • policyjne izby dziecka.


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z „nową maturą”

Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „nowej matury” (czyli świadectwem wydanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną) następuje na podstawie konkursu (rankingu) sumy % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.

Należy wybrać trzy przedmioty spośród następujących:

1.     biologia

2.     chemia

3.     historia

4.     język obcy nowożytny (jeden język obcy do wyboru przez kandydata),

5.     język polski

6.     matematyka

7.     wiedza o społeczeństwie.

Do kwalifikacji na studia brane są pod uwagę wyniki z części pisemnej egzaminów maturalnych. Na poziomie podstawowym ilość % uzyskana na świadectwie dojrzałości jest równa ilości punktów w kwalifikacji, wyniki z poziomu rozszerzonego do kwalifikacji mnożone są przez 2.

Kandydatowi na studia – do obliczenia sumy % punktów uwzględnia się 0 (zero) % punktów z danego przedmiotu – jeżeli egzamin z tego przedmiotu złożony został na poziomie poniżej 30% punktów lub kandydat nie spełnia kryteriów w zakresie wskazanych w załącznikach przedmiotów, tj. przedmiot nie występuje na świadectwie dojrzałości. Dla przedmiotów kwalifikacyjnych określonych dla danego kierunku studiów, z których egzamin maturalny złożony został na poziomie dwujęzycznym stosuje się zasadę obliczania punktów odpowiednio jak dla poziomu rozszerzonego.

Kandydat uzupełnia w systemie IRK przedmioty kwalifikacyjne (egzaminy) oraz poziom egzaminu (podstawowy, rozszerzony, dwujęzyczny). Na podstawie wprowadzonych danych przeprowadzona będzie kwalifikacja na studia. Wyboru przedmiotów kwalifikacyjnych (egzaminów) spośród przedmiotów wskazanych w kryteriach kwalifikacji dla każdego kierunku, na który kandydat dokonuje rejestracji dokona system IRK, z zachowaniem najkorzystniejszego wyniku dla Kandydata.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze „starą maturą”

Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „starej matury" (czyli świadectwem wydanym przez szkołę, a nie przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną) następuje na podstawie konkursu (rankingu) średniej ocen uzyskanych z przedmiotów na świadectwie dojrzałości lub świadectwie dojrzałości i świadectwie ukończenia szkoły średniej (w konkursie – rankingu średniej ocen za priorytetowe uznaje się oceny z przedmiotów kwalifikacyjnych, z których kandydat składał egzamin dojrzałości) z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym:

 

1.  język polski lub język obcy nowożytny (jeden język obcy w konkursie świadectw do wyboru przez kandydata),

2.  matematyka lub biologia (w przypadku niewystępowania na świadectwie dojrzałości oceny z przedmiotu „biologia”, do obliczania średniej uwzględnia

    się ocenę z przedmiotu przystającego do dziedziny nauk biologicznych i posiadającego status obligatoryjnego) lub chemia

3. wiedza o społeczeństwie lub historia.

Do obliczania średniej ocen na świadectwie dojrzałości i świadectwie ukończenia szkoły średniej przyjmuje się następujące wartości liczbowe: celujący (6,0), bardzo dobry (5,0), dobry (4,0), dostateczny (3,0), dopuszczający (2,0).

W przypadku występowania na świadectwie dojrzałości kilku ocen z jednego przedmiotu, do obliczania średniej ogólnej przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich ocen z tego przedmiotu (końcowej klasyfikacji w szkole średniej oraz uzyskane na egzaminie dojrzałości – ustnym i pisemnym). W konkursie (rankingu) średniej ocen uwzględniany jest wynik ustalony zgodnie z zasadą: średnia ocen obliczona z uwzględnieniem ww. zapisów pomnożona przez współczynnik 100,00.

Kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury”* zobowiązani są załączyć skan dokumentu "starej matury"* w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (irk.uwm.edu.pl) lub przedłożyć w Punkcie Obsługi Kandydata do celów kwalifikacji kserokopię świadectwa dojrzałości / świadectwa dojrzałości i świadectwa ukończenia szkoły średniej do dnia 11 lipca 2023 r. do godz. 15.00.

* - „Stara Matura” – egzamin maturalny zdawany do roku 2004 w liceach ogólnokształcących i do roku 2005 w technikach. Egzamin ten charakteryzuje się tym, że jego wyniki są wyrażone w skali ocen od 2 do 5 (do roku 1991) lub od 1 do 6 (w latach późniejszych).

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z Maturą Międzynarodową

Nabór na studia kandydatów legitymujących się dyplomem IB Matury Międzynarodowej następuje na podstawie liczby punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego, którego wynik określony na dyplomie IB pomnożony przez współczynnik 13.33, kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z Maturą Europejską

Nabór na studia kandydatów legitymujących się dyplomem EB Matury Europejskiej następuje na podstawie liczby punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego, którego wynik określony na dyplomie EB pomnożony przez współczynnik 6,0, kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości.

Osoby posiadające dyplom matury IB lub EB zobowiązane są przedłożyć do celów kwalifikacji zaświadczenie o wyniku matury wystawione przez upoważnione organy, najpóźniej do 11 lipca 2023r. do godziny 15:00.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze świadectwem maturalnym uzyskanym za granicą

Świadectwa maturalne uzyskane za granicą uznaje się za równoważne świadectwom dojrzałości szkół średnich w Polsce, jeżeli zawierają klauzulę stwierdzającą prawo ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju miejsca wydania świadectwa.

Osoby posiadające świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą zobowiązane są przedłożyć następujące dokumenty:

1)  uwierzytelnienie w formie apostille, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r., znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r., Nr 112, poz. 938),

2)  uwierzytelnienie w formie legalizacji, w przypadku świadectw wydanych przez państwa, które nie są stroną Konwencji, o której mowa w pkt. 1)

3)  zaświadczenie o nostryfikacji, w przypadku świadectwa dojrzałości wydanego w kraju, z którym Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów o wykształceniu oraz w przypadku dokumentu z kraju, z którym Rzeczpospolita Polska zawarła ww. umowę, ale dokument ten nie jest nią objęty,

4)  tłumaczenie na język polski świadectwa oraz uwierzytelnienia, jeżeli zostało sporządzone w języku obcym,

5)  decyzję kuratora oświaty o uznaniu świadectwa – w przypadku prowadzenia takiego postępowania,

6)  zaświadczenie potwierdzające, że uzyskane poza granicami Polski świadectwo uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji zostało wydane, o ile na świadectwie nie widnieje taka adnotacja, wraz z tłumaczeniem tego dokumentu,

7)  zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, suplement obejmujący przedmioty wraz z uzyskanymi ocenami (jeżeli nie są wskazane na świadectwie lub innym dokumencie uzyskanym za granicą), wraz z tłumaczeniem tego dokumentu,

8)  dokument przedstawiający obowiązującą skalę ocen (jeżeli nie jest ona wskazana na świadectwie lub innym dokumencie uzyskanym za granicą), potwierdzony przez szkołę, którą ukończył kandydat bądź uprawniony do tego urząd, wraz z tłumaczeniem tego dokumentu.

1.  Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, następuje na podstawie konkursu (rankingu) sumy punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, przeliczonych zgodnie z  zasadami rekrutacji na studia jednolite magisterskie oraz pierwszego stopnia dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą: link do zasad - https://rekrutacja.uwm.edu.pl/rekrutacja/matura-zagraniczna#axzz829FGwRaS

2. Punktacji przedmiotowej ze świadectwa dojrzałości w skali nieporównywalnej do zamieszczonych w załączniku nr 3 do Uchwały nr 226 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 czerwca 2022 roku, nie przelicza się. Oznacza to, że kandydat nie może być bezpośrednio kwalifikowany w konkursie świadectw dojrzałości, lecz w ramach rekrutacji jednoczęściowej obejmującej konkurs świadectw dojrzałości - zobowiązany jest przystąpić do egzaminu wstępnego ustnego z dwóch przedmiotów: geografia i (historia lub wiedza o społeczeństwie)

       Uzyskana średnia ocen pomnożona przez współczynnik 100,00 kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości

3.  Egzaminy ustne dla kandydatów posiadających świadectwo maturalne uzyskane za granicą, odbędą się w terminie 12.07.2023 r. o godz. 9. 00 zgodnie z harmonogramem rekrutacji (Wydział Nauk Społecznych, ul. Żołnierska 14 w Olsztynie, Dziekanat, sala 4). Egzamin może zostać przeprowadzony z wykorzystaniem technologii informatycznych, w sposób zapewniający kontrolę przebiegu egzaminu oraz samodzielność pracy kandydata.

 

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Laureaci i finaliści olimpiad oraz konkursów stopnia centralnego

Laureaci i finaliści wybranych olimpiad oraz konkursów stopnia centralnego mogą być przyjmowani na I rok studiów w Uniwersytecie z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego. Wykaz olimpiad oraz konkursów stopnia centralnego, których laureaci i finaliści będą przyjmowani na studia w Uniwersytecie z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego określa Senat.

Podstawą uzyskania uprawnień jest przedłożenie do celów kwalifikacji dokumentu wydanego przez Główny Komitet Olimpiady lub Konkursu, opatrzonego numerem porządkowym, stwierdzającego uzyskaną przez kandydata na studia lokatę (zajęte miejsce) w eliminacjach centralnych oraz status kandydata (laureat lub finalista). Dokument należy dostarczyć komisji rekrutacyjnej do dnia 11 lipca 2023 r. do godz. 15.00.

Wykaz olimpiad oraz konkursów, których laureaci i finaliści uprawnieni są do przyjęcia na kierunek studiów w Uniwersytecie z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego dostępny jest na stronie https://uwm.edu.pl/kandydaci/laureaci-i-finalisci-olimpiad-oraz-konkursow-stopnia-centralnego

Rekrutacja dla kandydatów obcokrajowców

Informacje na temat rekrutacji cudzoziemców: http://bwm.uwm.edu.pl/studenci-obcokrajowcy

Opłata rekrutacyjna

85 zł

Opłata musi być wpłacona przez Kandydata na indywidualny numer konta wskazany podczas rejestracji na studia w systemie IRK.

Zalecamy wnoszenie opłat przez przelewy internetowe.

Opłata wprowadzana jest do systemu IRK po przekazaniu jej na konto UWM przez bank wnoszącego opłatę (w ciągu 2-3 dni).

https://rekrutacja.uwm.edu.pl

 

REKRUTACJA KROK PO KROKU