• log in
 • create an account

Recruitment for studies for the academic year 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności - studia pierwszego stopnia, stacjonarne

Details
Code 93_SI_BiCZ
Organizational unit Faculty of Food Sciences
Field of studies Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności
Form of studies Full-time
Level of education First level
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 24
Duration 7 semestrów
Required document
 • Matura
  Ask a question
There is currently no active phase.

(show past turns)

BEZPIECZEŃSTWO I CERTYFIKACJA ŻYWNOŚCI

 

Zastanawiałeś się kiedyś ile kontroli przechodzi żywność, zanim trafi na rynek? Kto czuwa nad jej bezpieczeństwem, jakością  czy przydatnością do konsumpcji? Jakie wymogi stawiane są żywności ekologicznej, tradycyjnej czy tzw. nowej żywności? Jak produkować żywność zgodnie z wymogami prawa żywnościowego, międzynarodowych systemów dotyczących zarządzania jakością w łańcuchu żywnościowym oraz różnych systemów certyfikacyjnych.

Studiując na  kierunku BEZPIECZEŃSTWO I CERTYFIKACJA ŻYWNOŚCI  z pewnością wyspecjalizujesz się w tej dziedzinie.  Zajęcia praktyczne, laboratoryjne czy terenowe, prowadzone przez wysokiej klasy kadrę akademicką  Wydziału Nauki o Żywności, wybitnych praktyków a także ekspertów,  z wykorzystaniem nowoczesnej bazy naukowo – dydaktycznej stanowią  podstawę nauczania na kierunku. 

Wybierz kierunek BEZPIECZEŃSTWO I CERTYFIKACJA ŻYWNOŚCI, gdzie oferujemy Ci:

 • 3,5-letnie studia kończące się uzyskaniem tytułu INŻYNIERA  doskonale przygotowujące do pracy jako specjalista ds. jakości, specjalista ds. bezpieczeństwa żywności, analityk żywności, specjalista w firmach doradczych  i badawczo-rozwojowych związanych z łańcuchem żywnościowym, specjalista ds. certyfikacji żywności i systemów zarządzania jakością, inspektor nadzoru sanitarnego czy  handlowego w łańcuchu żywnościowym;
 • możliwość korzystania z wyjazdów w ramach programu Erasmus do uczelni państw partnerskich– m.in. Hiszpania, Włochy, Portugalia, Grecja, Holandia;
 • program studiów stale dostosowywany do potrzeb rynku pracy, w którym zajęcia praktyczne odgrywają kluczową rolę;
 • możliwość poszerzania umiejętności w ramach aktywnie działających na WNoŻ kół naukowych.  

 

Forma studiów: stacjonarne

Poziom studiów: pierwszego stopnia, inżynierskie, 7 semestrów

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z PROGRAMEM STUDIÓW: 

http://www.uwm.edu.pl/wnz/ksztalcenie/programy-ksztalcenia/bezpieczenstwo-certyfikacja-zywnosci

Kończąc inżynierskie (3,5 roku) studia na kierunku BEZPIECZEŃSTWO I CERTYFIKACJA ŻYWNOŚCI możesz kontynuować przygodę ze studiowaniem na studiach magisterskich (1,5 roku)  na  kierunkach:

 1. GASTRONOMIA - SZTUKA KULINARNA
 2. TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA, w zakresie: 
 •   Technologia żywności,
 •  Inżynieria przetwórstwa żywności,
 •  Żywienie człowieka,
  •    Food engineering (studia w języku  angielskim)

 

REKRUTACJA. ZŁÓŻ APLIKACJĘ. ZOSTAŃ NASZYM STUDENTEM

 

PIERWSZY ETAP:

1.             Sprawdź kryteria kwalifikacji na I stopień studiów na  kierunkach WNoŻ.

2.             Wypełnij online formularz zgłoszenia na studia dostępny na: https://irk.uwm.edu.pl/pl/

3.             Wnieś w terminie opłatę rekrutacyjną.

4.             Sprawdź uzyskane punkty i dowiedz się czy jesteś w kolejnym etapie.

 

KRYTERIA KWALIFIKACJI:

Konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych z przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości  (wybór 3 przedmiotów):

 

BIOLOGIA
CHEMIA
FIZYKA
GEOGRAFIA
JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY
MATEMATYKA

 

DRUGI ETAP:

1. Jeżeli już wiesz, że jesteś w drugim etapie, wystarczy, że złożysz wymagane dokumenty, które należy dostarczyć do Punktu   Obsługi Kandydata UWM.
2. Po weryfikacji dokumentów na Twoim profilu pojawi się informacja, że zostałeś przyjęty na studia.
3. Jeśli się udało, to już prawie jesteś studentem! Na konto e-mail wyślemy do Ciebie dokumenty potwierdzające przyjęcie na studia. Jeśli nie – zapoznaj się z ofertą dodatkowego naboru. Informacje o dodatkowym naborze na studia dostępne będą w połowie sierpnia na stronie www.uwm.edu.pl/kandydaci

WIĘCEJ INFORMACJI:

http://www.uwm.edu.pl/kandydaci

http://www.uwm.edu.pl/wnz/


Studia pierwszego stopnia

„Nowa matura"

Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „nowej matury”, (czyli świadectwem wydanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną) następuje na podstawie konkursu (rankingu) sumy % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym (określonych w kryteriach kwalifikacji na studia stacjonarne albo studia niestacjonarne).

Do kwalifikacji na studia brane są pod uwagę wyniki z części pisemnej egzaminów maturalnych. Na poziomie podstawowym ilość % uzyskana na świadectwie dojrzałości jest równa ilości punktów w kwalifikacji, wyniki z poziomu rozszerzonego do kwalifikacji mnożone są przez 2

Kandydatowi na studia - do obliczenia sumy % punktów uwzględnia się 0 (zero) % punktów z danego przedmiotu - jeżeli egzamin z tego przedmiotu złożony został na poziomie poniżej 30% punktów lub kandydat nie spełnia kryteriów w zakresie wskazanych w załącznikach przedmiotów, tj. przedmiot nie występuje na świadectwie dojrzałości. Dla przedmiotów kwalifikacyjnych określonych dla danego kierunku studiów, z których egzamin maturalny złożony został na poziomie dwujęzycznym stosuje się zasadę obliczania punktów odpowiednio jak dla poziomu rozszerzonego.

Kandydat uzupełnia w systemie IRK przedmioty kwalifikacyjne (egzaminy) oraz poziom egzaminu (podstawowy, rozszerzony, dwujęzyczny). Na podstawie wprowadzonych danych przeprowadzona będzie kwalifikacja na studia. Wyboru przedmiotów kwalifikacyjnych (egzaminów) spośród przedmiotów wskazanych w kryteriach kwalifikacji dla każdego kierunku, na który kandydat dokonuje rejestracji dokona system IRK, z zachowaniem najkorzystniejszego wyniku dla Kandydata.

Do kwalifikacji na studia bezpieczeństwo i certyfikacja żywności brane są pod uwagę przedmioty;

1. Biologia

2. Chemia

3. Fizyka**

4. Geografia

5. Język obcy nowożytny*

6. Matematyka

 

*  jeden język obcy nowożytny do wyboru przez kandydata

 ** lub fizyka i astronomia

„Stara matura"*

Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „starej matury" (czyli świadectwem wydanym przez szkołę, a nie przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną) następuje na podstawie konkursu (rankingu) średniej ocen uzyskanych z przedmiotów na świadectwie dojrzałości lub świadectwie dojrzałości i świadectwie ukończenia szkoły średniej (w konkursie - rankingu średniej ocen za priorytetowe uznaje się oceny z przedmiotów kwalifikacyjnych, z których kandydat składał egzamin dojrzałości) z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym (określonych w kryteriach kwalifikacji na studia stacjonarne albo studia niestacjonarne).

Do obliczania średniej ocen na świadectwie dojrzałości i świadectwie ukończenia szkoły średniej przyjmuje się następujące wartości liczbowe: celujący (6,0), bardzo dobry (5,0), dobry (4,0), dostateczny (3,0), dopuszczający (2,0).

W przypadku występowania na świadectwie dojrzałości kilku ocen z jednego przedmiotu, do obliczania średniej ogólnej przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich ocen z tego przedmiotu (końcowej klasyfikacji w szkole średniej oraz uzyskane na egzaminie dojrzałości - ustnym i pisemnym). W konkursie (rankingu) średniej ocen uwzględniany jest wynik ustalony zgodnie z zasadą: średnia ocen obliczona z uwzględnieniem ww zapisów pomnożona przez współczynnik 100,00.

Do kwalifikacji na studia bezpieczeństwo i certyfikacja żywności brane są pod uwagę przedmioty;

1. Biologia lub Chemia

3. Fizyka** lub matematyka lub geografia 

5. Język obcy nowożytny*

 

*  jeden język obcy nowożytny do wyboru przez kandydata

 ** lub fizyka i astronomia


Kandydat samodzielnie wskazuje przedmioty (egzaminy), na podstawie których chce być kwalifikowany ale należy pamiętać, że za priorytetowe uznaje się oceny z przedmiotów kwalifikacyjnych, z których kandydat składał egzamin dojrzałości (np. dla warunku 1. gdzie Kandydat ma do wyboru matematyka lub geografia lub informatyka, a egzamin dojrzałości był składany np. tylko z geografii - to właśnie geografię należy wskazać jako przedmiot (egzamin) do kwalifikacji. Jeśli egzamin dojrzałości był składany z np. dwóch przedmiotów - należy wskazać ten przedmiot, z którego uzyskano wyższy wynik.

Kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury”* zobowiązani są załączyć skan dokumentu "starej matury"* w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (irk.uwm.edu.pl) lub przedłożyć w Punkcie Obsługi Kandydata do celów kwalifikacji kserokopię świadectwa dojrzałości / świadectwa dojrzałości i świadectwa ukończenia szkoły średniej do dnia 13 września 2023 r. do godz. 15.00 (II tura) i 25 września 2023 r. do godz. 15.00 (III tura).

* - „Stara Matura” – egzamin maturalny zdawany do roku 2004 w liceach ogólnokształcących i do roku 2005 w technikach. Egzamin ten charakteryzuje się tym, że jego wyniki są wyrażone w skali ocen od 2 do 5 (do roku 1991) lub od 1 do 6 (w latach późniejszych).

IB Matura Międzynarodowa, EB Matura Europejska

Nabór na studia kandydatów legitymujących się dyplomem IB Matury Międzynarodowej następuje na podstawie liczby punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego, którego wynik określony na dyplomie IB pomnożony przez współczynnik 13.33, kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości.

Nabór na studia kandydatów legitymujących się dyplomem EB Matury Europejskiej następuje na podstawie liczby punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego, którego wynik określony na dyplomie EB pomnożony przez współczynnik 6,0, kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości.

Kandydaci posiadający dyplomy IB lub EB zobowiązani są załączyć skan dokumentu ( dyplom lub zaświadczenie) w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (irk.uwm.edu.pl) lub przedłożyć w Punkcie Obsługi Kandydata do celów kwalifikacji kserokopię dyplomu lub zaświadczenie do dnia 13 września 2023 r. do godz. 15.00 (II tura) i 25 września 2023 r. do godz. 15.00 (III tura).

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze świadectwem maturalnym uzyskanym za granicą:

Świadectwa maturalne uzyskane za granicą uznaje się za równoważne świadectwom dojrzałości szkół średnich w Polsce, jeżeli zawierają klauzulę stwierdzającą prawo ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju miejsca wydania świadectwa.

Kandydaci posiadający świadectwa matury zagranicznej zobowiązani są załączyć skany następujących dokumentów  w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (irk.uwm.edu.pl) lub przedłożyć w Punkcie Obsługi Kandydata do celów kwalifikacji do dnia 13 września 2023 r. do godz. 15.00 (II tura) i 25 września 2023 r. do godz. 15.00 (III tura):

1) poświadczenie w formie apostille, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r., znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r., Nr 112, poz. 938),

2) uwierzytelnienie w formie legalizacji, w przypadku świadectw wydanych przez państwa, które nie są stroną Konwencji, o której mowa w pkt. 1)

3) zaświadczenie o nostryfikacji, w przypadku świadectwa dojrzałości wydanego w kraju, z którym Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów o wykształceniu oraz w przypadku dokumentu z kraju, z którym Rzeczpospolita Polska zawarła ww. umowę, ale dokument ten nie jest nią objęty,

4) tłumaczenie na język polski świadectwa oraz poświadczenia, jeżeli zostało sporządzone w języku obcym, 

5) decyzję kuratora oświaty o uznaniu świadectwa – w przypadku prowadzenia takiego postępowania,

6) zaświadczenie potwierdzające, że uzyskane poza granicami Polski świadectwo uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji zostało wydane, o ile na świadectwie nie widnieje taka adnotacja, wraz z tłumaczeniem tego dokumentu,

7) zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, suplement obejmujący przedmioty wraz z uzyskanymi ocenami (jeżeli nie są wskazane na świadectwie lub innym dokumencie uzyskanym za granicą), wraz z tłumaczeniem tego dokumentu,

8) dokument przedstawiający obowiązującą skalę ocen (jeżeli nie jest ona wskazana na świadectwie lub innym dokumencie uzyskanym za granicą), potwierdzony przez szkołę, którą ukończył kandydat bądź uprawniony do tego urząd, wraz z tłumaczeniem tego dokumentu.

Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, następuje na podstawie konkursu (rankingu) sumy punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych w załącznikach 1A i 1C, przeliczonych zgodnie z https://uwm.edu.pl/kandydaci/zasady-rekrutacji

Punktacji przedmiotowej ze świadectwa dojrzałości w skali nieporównywalnej do zamieszczonych w załącznik nr 3 :  https://uwm.edu.pl/kandydaci/zasady-rekrutacji, nie przelicza się. Oznacza to, że kandydat nie może być bezpośrednio kwalifikowany w konkursie świadectw dojrzałości, lecz w ramach rekrutacji jednoczęściowej obejmującej konkurs świadectw dojrzałości - zobowiązany jest przystąpić do egzaminu wstępnego ustnego z dwóch przedmiotów. Na kierunku bezpieczeństwo i certyfikacja żywności – przedmioty: biologia i (chemia lub matematyka)   

Egzaminy oceniane są w skali 1-6. Egzamin zostaje uznany za pozytywny w przypadku, gdy  kandydat uzyska z obu przedmiotów oceny co najmniej dopuszczające. Jako trzeci przedmiot uznaje się język obcy z oceną 6,0 (celujący) - język kraju, w którym kandydat uzyskał świadectwo dojrzałości. Uzyskana średnia ocen pomnożona przez współczynnik 100,00 kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości.

Egzaminy ustne dla kandydatów posiadających świadectwo maturalne uzyskane za granicą, odbędą się dnia - zgodnie z harmonogramem rekrutacji https://rekrutacja.uwm.edu.pl/rekrutacja/harmonogram#axzz7QECXI800 o godz. 9.00 w bloku Nauki o Żywności w sali imienia  prof. T. Dziamy znajdujacej się przy Dziekanacie  (adres: plac Cieszyński 1)

Rekrutacja dla kandydatów obcokrajowców

Informacje na temat rekrutacji cudzoziemców: http://bwm.uwm.edu.pl/studenci-obcokrajowcy

 

Laureaci i finaliści olimpiad oraz konkursów stopnia centralnego

Laureaci i finaliści wybranych olimpiad oraz konkursów stopnia centralnego mogą być przyjmowani na I rok studiów w Uniwersytecie z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego. Wykaz olimpiad oraz konkursów stopnia centralnego, których laureaci i finaliści będą przyjmowani na studia w Uniwersytecie z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego określa Senat.

Podstawą uzyskania uprawnień jest przedłożenie do celów kwalifikacji dokumentu wydanego przez Główny Komitet Olimpiady lub Konkursu, opatrzonego numerem porządkowym, stwierdzającego uzyskaną przez kandydata na studia lokatę (zajęte miejsce) w eliminacjach centralnych oraz status kandydata (laureat lub finalista). Kandydaci zobowiązani są załączyć skan dokumentu w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (irk.uwm.edu.pl) lub przedłożyć w Punkcie Obsługi Kandydata do dnia 13 września 2023 r. do godz. 15.00 (II tura) i 25 września 2023 r. do godz. 15.00 (III tura).

Wykaz olimpiad oraz konkursów, których laureaci i finaliści uprawnieni są do przyjęcia na kierunek studiów w Uniwersytecie z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego dostępny jest na stronie: https://uwm.edu.pl/kandydaci/laureaci-i-finalisci-olimpiad-oraz-konkursow-stopnia-centralnego

Czytaj więcej: https://uwm.edu.pl/kandydaci

 

 https://rekrutacja.uwm.edu.pl

 REKRUTACJA KROK PO KROKU