• log in
  • create an account

Recruitment for studies for the academic year 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Geoinformatics - first-cycle, part-time

Details
Code 9901-SI-ZSP_A_PRK2
Organizational unit Faculty of Geoengineering
Field of studies Geoinformatics
Form of studies Full-time
Level of education First level
Educational profile academic
Admission limit 24
Duration 7 semestrów
Recruitment committee address Prawocheńskiego 15, pok. 12, wg@uwm.edu.pl
Office opening hours PN-PT 10:00-12:00
WWW address http://wg.uwm.edu.pl
Required document
  • Matura
  Ask a question
There is currently no active phase.

(show past turns)

 

Opis

Studia I stopnia na kierunku geoinformatyka trwają 7 semestrów.

Studia inżynierskie na kierunku geoinformatyka, dają możliwości zdobycia zintegrowanej wiedzy z zakresu geodezji i kartografii, informatyki, programowania oraz szeroko rozumianych nauk geoinformacyjnych (GIScience). W programie studiów na kierunku geoinformatyka przewidziano realizację przedmiotów kształcenia ogólnego i podstawowego o charakterze teoretycznym i metodologicznym; kształcenia kierunkowego - profilujących sylwetkę przyszłego geoinformatyka (geodezja, geomatyka, kartografia, programowanie, bazy danych, grafika komputerowa, infrastruktura informacji przestrzennej, podstawy opracowania obserwacji, elektroniczna technika pomiarowa, modelowanie informacji o budynkach (CAD/BIM), geowizualizacja, systemy informacji przestrzennej, gospodarka nieruchomościami, ewidencja gruntów i budynków, systemy informacyjne do prowadzenia katastru nieruchomości); kształcenia związanego z zakresem kształcenia (zdalne systemy pomiarowe) - przygotowujących absolwenta do wykonywania prac obejmujących pozyskiwanie, przetwarzanie i analiza danych za pomocą najnowocześniejszego sprzętu pomiarowego. Plan studiów na kierunku geoinformatyka przewiduje również realizację przedmiotów fakultatywnych zapewniając studentom swobodę w organizowaniu własnego programu kształcenia. W ramach studiów każdy student musi odbyć praktykę zawodową. Przedmioty związane z zakresem kształcenia (zdalne systemy pomiarowe) wprowadzane są już od pierwszego semestru. Studia pierwszego stopnia kończy egzamin i obrona pracy dyplomowej inżynierskiej.

 

ZAKRES: Zdalne systemy pomiarowe

W tym zakresie realizowane są przedmioty związane z informatyką i jej zastosowaniem m.in. w geodezji, w tym programowanie, projektowanie i obsługa baz danych, modelowanie 3D, analizy GIS, nowoczesne systemy pozyskiwania danych przestrzennych, bezzałogowe statki powietrzne, skaning laserowy, teledetekcja satelitarna, fotogrametria i teledetekcja a platform BSP, pomiary batymetryczne i goeradarowe.

Absolwent ma możliwość, po odbyciu stosownych praktyk zawodowych, ubiegać się o uprawnienia zawodowe z zakresu geodezji i kartografii.

Studia w zakresie kształcenia: zdalne systemy pomiarowe przygotowują absolwentów do pracy w firmach geoinformatycznych, geodezyjnych oraz w jednostkach administracji samorządowej i rządowej.

 

http://wg.uwm.edu.pl/kszta%C5%82cenie/kierunki-kszta%C5%82cenia/geoinformatyka

 

http://wg.uwm.edu.pl/kandydaci-rekrutacja/studiuj-geoinformatyke

 

Uprawnienia

 

Absolwent ma prawo, po odbyciu stosownej praktyki zawodowej, przystąpić do egzaminu państwowego w celu uzyskania uprawnień zawodowych umożliwiających prowadzenie samodzielnej działalności w geodezji i kartografii.

 

Opłata rekrutacyjna

Kandydatów ubiegających się o przyjęcie na I rok studiów obowiązuje wniesienie opłaty rekrutacyjnej na konto wskazane podczas rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów w wysokości 85zł zgodnie z harmonogramem rekrutacji.

 

Kontakt

Kontakt do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej 89 523 3977.  

 
https://uwm.edu.pl/kandydaci/zasady-rekrutacji

Kryteria kwalifikacji
https://uwm.edu.pl/kandydaci/kryteria-kwalifikacji

WAŻNE TERMINY: 

II TURA

Rejestracja w systemie IRK na studia

05.09-13.09.2023 r. do godz. 15:00

Dokonanie opłaty rekrutacyjnej w systemie IRK

do 13.09.2023 r.

Dostarczanie dokumentów warunkujących wszczęcie postepowania kwalifikacyjnego (m.in. "stara matura")

05.09-13.09.2023 r. do godz. 15:00

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia

18.09.2023 r. godz. 12:00

Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie wymaganych dokumentów dla kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia

do 26.09.2023 r. do godz. 15:00

 

                                                  OGŁOSZENIE WYNIKÓW 27.09.2023 r.

   III TURA

Rejestracja w systemie IRK na studia

20.09-25.09.2023 r. do godz. 15:00

Dokonanie opłaty rekrutacyjnej w systemie IRK

do 25.09.2023 r.

Dostarczanie dokumentów warunkujących wszczęcie postepowania kwalifikacyjnego (m.in. "stara matura")

05.09-13.09.2023 r. do godz. 15:00

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia

27.09.2023 r. godz. 12:00

Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie wymaganych dokumentów dla kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia

do 28.09.2023 r. do godz. 15:00

                              OGŁOSZENIE WYNIKÓW 29.09.2023 r.

 


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z „nową maturą”

Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „nowej matury”, (czyli świadectwem wydanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną) następuje na podstawie konkursu (rankingu) sumy % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym tj.:

1.     Chemia,

2.     Fizyka (lub fizyka i astronomia),

3.     Geografia,

4.     Informatyka,

5.     Język obcy nowożytny (do wyboru przez kandydata),

6.    Matematyka.

Do kwalifikacji na studia brane są pod uwagę wyniki z części pisemnej egzaminów maturalnych. Na poziomie podstawowym ilość % uzyskana na świadectwie dojrzałości jest równa ilości punktów w kwalifikacji, wyniki z poziomu rozszerzonego do kwalifikacji mnożone są przez 2.

Kandydatowi na studia - do obliczenia sumy % punktów uwzględnia się 0 (zero) % punktów z danego przedmiotu - jeżeli egzamin z tego przedmiotu złożony został na poziomie poniżej 30% punktów lub kandydat nie spełnia kryteriów w zakresie wskazanych w załącznikach przedmiotów, tj. przedmiot nie występuje na świadectwie dojrzałości. Dla przedmiotów kwalifikacyjnych określonych dla danego kierunku studiów, z których egzamin maturalny złożony został na poziomie dwujęzycznym stosuje się zasadę obliczania punktów odpowiednio jak dla poziomu rozszerzonego.

Kandydat uzupełnia w systemie IRK przedmioty kwalifikacyjne (egzaminy) oraz poziom egzaminu (podstawowy, rozszerzony, dwujęzyczny). Na podstawie wprowadzonych danych przeprowadzona będzie kwalifikacja na studia. Wyboru przedmiotów kwalifikacyjnych (egzaminów) spośród przedmiotów wskazanych w kryteriach kwalifikacji dla każdego kierunku, na który kandydat dokonuje rejestracji dokona system IRK, z zachowaniem najkorzystniejszego wyniku dla Kandydata.

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze „starą maturą”

Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „starej matury" (czyli świadectwem wydanym przez szkołę, a nie przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną) następuje na podstawie konkursu (rankingu) średniej ocen uzyskanych z przedmiotów na świadectwie dojrzałości lub świadectwie dojrzałości i świadectwie ukończenia szkoły średniej (w konkursie - rankingu średniej ocen za priorytetowe uznaje się oceny z przedmiotów kwalifikacyjnych, z których kandydat składał egzamin dojrzałości) z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym tj.:

1. Matematyka lub geografia lub informatyka,
2. Fizyka lub chemia,
3. Język obcy nowożytny (do wyboru przez kandydata).

Do obliczania średniej ocen na świadectwie dojrzałości i świadectwie ukończenia szkoły średniej przyjmuje się następujące wartości liczbowe: celujący (6,0), bardzo dobry (5,0), dobry (4,0), dostateczny (3,0), dopuszczający (2,0).

W przypadku występowania na świadectwie dojrzałości kilku ocen z jednego przedmiotu, do obliczania średniej ogólnej przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich ocen z tego przedmiotu (końcowej klasyfikacji w szkole średniej oraz uzyskane na egzaminie dojrzałości - ustnym i pisemnym). W konkursie (rankingu) średniej ocen uwzględniany jest wynik ustalony zgodnie z zasadą: średnia ocen obliczona z uwzględnieniem w/w zapisów pomnożona przez współczynnik 100,00.

Kandydat samodzielnie wskazuje przedmioty (egzaminy), na podstawie których chce być kwalifikowany ale należy pamiętać, że za priorytetowe uznaje się oceny z przedmiotów kwalifikacyjnych, z których kandydat składał egzamin dojrzałości (np. dla warunku 1. gdzie Kandydat ma do wyboru matematyka lub geografia lub informatyka, a egzamin dojrzałości był składany np. tylko z geografii - to właśnie geografię należy wskazać jako przedmiot (egzamin) do kwalifikacji. Jeśli egzamin dojrzałości był składany z np. dwóch przedmiotów - należy wskazać ten przedmiot, z którego uzyskano wyższy wynik.

Kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury”* zobowiązani są załączyć skan dokumentu "starej matury"* w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (irk.uwm.edu.pl) lub przedłożyć w Punkcie Obsługi Kandydata do celów kwalifikacji kserokopię świadectwa dojrzałości / świadectwa dojrzałości i świadectwa ukończenia szkoły średniej do dnia

- II TURA  13.09.2023 r. do godz. 15:00.

- III TURA  25.09.2023 r. do godz. 15:00.

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z IB Maturą Międzynarodową, EB Maturą Europejską

Nabór na studia kandydatów legitymujących się dyplomem IB Matury Międzynarodowej następuje na podstawie liczby punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego, którego wynik określony na dyplomie IB pomnożony przez współczynnik 13.33, kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości.

Nabór na studia kandydatów legitymujących się dyplomem EB Matury Europejskiej następuje na podstawie liczby punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego, którego wynik określony na dyplomie EB pomnożony przez współczynnik 6,0, kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości.

Kandydaci posiadający dyplomy IB lub EB zobowiązani są załączyć skan dokumentu (dyplom lub zaświadczenie) w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (irk.uwm.edu.pl) lub przedłożyć w Punkcie Obsługi Kandydata do celów kwalifikacji kserokopię dyplomu lub zaświadczenie do dnia:

- II TURA  13.09.2023 r. do godz. 15:00.
- III TURA  25.09.2023 r. do godz. 15:00.

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z Maturą Zagraniczną

1. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie danego kierunku jest posiadanie świadectwa dojrzałości uznanego w Polsce na podstawie odrębnych przepisów.

2. Osoby posiadające świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą zobowiązane są przedłożyć dodatkowo następujące dokumenty:

1) uwierzytelnienie w formie apostille, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r., znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r., Nr 112, poz. 938),

2) uwierzytelnienie w formie legalizacji, w przypadku świadectw wydanych przez państwa, które nie są stroną Konwencji, o której mowa w pkt. 1,

3) zaświadczenie o nostryfikacji, w przypadku świadectwa dojrzałości wydanego w kraju, z którym Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów o wykształceniu oraz w przypadku dokumentu z kraju, z którym Rzeczpospolita Polska zawarła ww. umowę, ale dokument ten nie jest nią objęty,

4) tłumaczenie na język polski świadectwa oraz uwierzytelnienia, jeżeli zostało sporządzone w języku obcym,

5) decyzję kuratora oświaty o uznaniu świadectwa – w przypadku prowadzenia takiego postępowania,

6) zaświadczenie potwierdzające, że uzyskane poza granicami Polski świadectwo uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji zostało wydane, o ile na świadectwie nie widnieje taka adnotacja, wraz z tłumaczeniem tego dokumentu,

7) zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, suplement obejmujący przedmioty wraz z uzyskanymi ocenami (jeżeli nie są wskazane na świadectwie lub innym dokumencie uzyskanym za granicą), wraz z tłumaczeniem tego dokumentu,

8) dokument przedstawiający obowiązującą skalę ocen (jeżeli nie jest ona wskazana na świadectwie lub innym dokumencie uzyskanym za granicą), potwierdzony przez szkołę, którą ukończył kandydat bądź uprawniony do tego urząd, wraz z tłumaczeniem tego dokumentu.

3. Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, następuje na podstawie konkursu (rankingu) sumy punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, wymienionych w  kryteriach kwalifikacji.

4. Punktacji przedmiotowej ze świadectwa dojrzałości w skali nieporównywalnej do przeliczników nie przelicza się. Oznacza to, że kandydat nie może być bezpośrednio kwalifikowany w konkursie świadectw dojrzałości, lecz w ramach rekrutacji jednoczęściowej obejmującej konkurs świadectw dojrzałości - zobowiązany jest przystąpić do egzaminu wstępnego ustnego z dwóch przedmiotów: matematyka i fizyka.

5. Egzaminy oceniane są w skali 1-6.

6. Egzamin zostaje uznany za pozytywny w przypadku, gdy kandydat uzyska z obu przedmiotów oceny co najmniej dopuszczające. Jako trzeci przedmiot uznaje się język obcy z oceną 6,0 (celujący) – język kraju, w którym kandydat uzyskał świadectwo dojrzałości.

7. Uzyskana średnia ocen pomnożona przez współczynnik 100,00 kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości.

8. W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia z tokiem nauczania w języku angielskim egzamin może zostać przeprowadzony w języku angielskim.

9. Egzamin może zostać przeprowadzony z wykorzystaniem technologii informatycznych, w sposób zapewniający kontrolę przebiegu egzaminu oraz samodzielność pracy kandydata.

10. W przypadku, gdy o przyjęcie na studia ubiega się osoba z niepełnosprawnością, Komisja Egzaminacyjna w uzgodnieniu z Przewodniczącym Komisji Rekrutacyjnej może, na wniosek kandydata, zastosować inny tryb przeprowadzenia egzaminu, uwzględniając stopień niepełnosprawności oraz specyfikę danego kierunku studiów.

Egzaminy ustne dla kandydatów posiadających świadectwo maturalne uzyskane za granicą, odbędą się: 

- II TURA  13.09.2023 r. do godz. 15:00.

- III TURA  25.09.2023 r. do godz. 15:00.

 

Laureaci i finaliści olimpiad oraz konkursów stopnia centralnego

Laureaci i finaliści wybranych olimpiad oraz konkursów stopnia centralnego mogą być przyjmowani na I rok studiów w Uniwersytecie z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego. Wykaz olimpiad oraz konkursów stopnia centralnego, których laureaci i finaliści będą przyjmowani na studia w Uniwersytecie z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego określa Senat.

Podstawą uzyskania uprawnień jest przedłożenie do celów kwalifikacji dokumentu wydanego przez Główny Komitet Olimpiady lub Konkursu, opatrzonego numerem porządkowym, stwierdzającego uzyskaną przez kandydata na studia lokatę (zajęte miejsce) w eliminacjach centralnych oraz status kandydata (laureat lub finalista).

Wykaz olimpiad oraz konkursów, których laureaci i finaliści uprawnieni są do przyjęcia na kierunek studiów w Uniwersytecie z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego dostępny jest na stronie http://www.uwm.edu.pl/sites/default/files/rekrutacja/uchwala_263_-_olimpiady_ze_zmianami.pdf

 

  https://rekrutacja.uwm.edu.pl

 

REKRUTACJA KROK PO KROKU