• log in
 • create an account

Recruitment for post-graduate studies for the academic year 2023/2024 (winter semester, summer semester)

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Studia podyplomowe w zakresie Bibliotekoznawstwa i informacji naukowej

Details
Code SP1423N
Organizational unit Faculty of Humanities
Field of studies Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
Form of studies Part-time
Level of education After diploma
Required document
 • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (20.02.2023 14:20 – 30.09.2023 23:59)

 Masz pytania? Napisz:  marzena.swigon@uwm.edu.pl

Opis

Studia Podyplomowe Bibliotekoznawstwa i informacji naukowej - online (BiIN) są prowadzone na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, wcześniej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie, od ponad 25 lat. Pierwsza edycja BiIN odbyła się w roku akademickim 1995/1996. W dotychczasowych dwudziestu dwóch edycjach studiów podyplomowych BiIN uczestniczyło 905 słuchaczek i słuchaczy.

Program studiów obejmuje zagadnienia nowoczesnego bibliotekarstwa, infobrokerstwa, medioznawstwa, marketingu i promocji, edukacji medialnej oraz zarządzania informacją i wiedzą. Zajęcia prowadzą teoretycy i praktycy, tj. profesorowie UWM oraz bibliotekarze z Biblioteki Uniwersyteckiej.

Studia BiIN mają charakter kwalifikacyjny, przygotowują do pracy w różnych typach ośrodków informacji i bibliotek ‒ naukowych, publicznych, specjalistycznych. Studia BiIN nie dają uprawnień nauczycielskich, ale często ich słuchaczami są właśnie nauczyciele, którzy chcą zdobyć uprawnienia do pracy w bibliotekach szkolnych.

Zajęcia realizowane są na dwudniowych zjazdach (soboty i niedziele, w godz. 8:00-14:45), dwa razy w miesiącu. Zajęcia odbywać się będą w formie zdalnej. Do zajęć zdalnych wykorzystywana jest platforma Google Meet

Studia kończą się zaliczeniami z oceną ze wszystkich przedmiotów (na świadectwie - średnia ze wszystkich ocen). Wykaz przedmiotów: Archiwizacja i digitalizacja dokumentów; Bibliotekarstwo praktyczne i użytkownicy bibliotek; Biblioteki szkolne i publiczne; Edukacja regionalna; Historia książki i bibliotek; Komunikacja interpersonalna; Media społecznościowe i marketing biblioteczny; Nauka o informacji, komunikacji i zarządzanie wiedzą; Nowe media w edukacji; Nurty w nauce i kulturze XX i XXI wieku; Wstęp do medioznawstwa; Źródła informacji naukowej i technicznej.

Czas trwania studiów: 2 semestry (łącznie 180 godzin, 30 pkt. ECTS)

 

Kontakt marzena.swigon@uwm.edu.pl

Prof. dr hab. Marzena Świgoń
Kierownik studiów podyplomowych BiIN
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWM
           
Znajdź nas na FB: https://www.facebook.com/inib.uwm/

  

XXIII edycja studiów podyplomowych Bibliotekoznawstwa i informacji naukowej

...

 

Zasady kwalifikacji

Do podjęcia studiów podyplomowych BiIN wymagany jest dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia, czyli licencjackich, inżynierskich lub magisterskich (wszystkich kierunków).

Kandydaci przyjmowani są według kolejności dostarczenia kompletu dokumentów (wykaz i adres pocztowy poniżej).

Miejsce ogłoszenia wyników

IRK - Studia podyplomowe
 

Wysokość czesnego

Czesne za studia podyplomowe BiIN wynosi 3.700 zł. Płatne jest jednorazowo, w całości. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek Kandydata do kierownika studiów, należność może być rozłożona na dwie raty.
 

Dodatkowe dokumenty

1) podpisane podanie wydrukowane z systemu wraz z podpisanymi załącznikami dotyczącymi zgody na przetwarzanie danych i informacji o przetwarzaniu danych osobowych; 2) ksero dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 
Dokumenty należy przesłać na adres: Studia podyplomowe BIBLIOTEKOZNAWSTWA i INFORMACJI NAUKOWEJ; Prof. Marzena Świgoń - kierownik studiów; Wydział Humanistyczny UWM; 10-725 Olsztyn, ul. Kurta Obitza 1.
 

Dodatkowe informacje

 Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie. 

 1. Warunkiem ubiegania się o przyjęcia na studia podyplomowe jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia dowolnego kierunku.
 2. Wymagane dokumenty: 
  - Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe; 
  - Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych; 
 3. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszenia w systemie IRK.
 4. Dokumenty należy składać do 30 września 2023 r.