• log in
 • create an account

Recruitment for post-graduate studies for the academic year 2023/2024 (winter semester, summer semester)

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Studia podyplomowe w zakresie Bibliotekoznawstwa i informacji naukowej

Details
Code SP1423N
Organizational unit Faculty of Humanities
Field of studies Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
Form of studies Part-time
Level of education After diploma
Required document
 • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (20.02.2023 14:20 – 30.09.2023 23:59)

 

Opis

Studia Podyplomowe Bibliotekoznawstwa i informacji naukowej (BiIN) były prowadzone na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, wcześniej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie, od ponad 25 lat. Pierwsza edycja BiIN odbyła się w roku akademickim 1995/1996. W dwudziestu dwóch edycjach studiów podyplomowych BiIN (odbywających się do 2020 roku) uczestniczyło 905 słuchaczek i słuchaczy.

Program studiów obejmował zagadnienia nowoczesnego bibliotekarstwa, infobrokerstwa, medioznawstwa, marketingu i promocji, edukacji medialnej oraz zarządzania informacją i wiedzą. Zajęcia prowadzili teoretycy i praktycy, tj. profesorowie UWM oraz bibliotekarze z Biblioteki Uniwersyteckiej.

Studia BiIN miały charakter kwalifikacyjny, przygotowują do pracy w różnych typach ośrodków informacji i bibliotek ‒ naukowych, publicznych, specjalistycznych. 

Zajęcia realizowane były na dwudniowych zjazdach (soboty i niedziele, w godz. 8:00-14:45), dwa razy w miesiącu. 

Studia kończyły się zaliczeniami z oceną ze wszystkich przedmiotów (na świadectwie - średnia ze wszystkich ocen). Wykaz przedmiotów: Archiwizacja i digitalizacja dokumentów; Bibliotekarstwo praktyczne i użytkownicy bibliotek; Biblioteki szkolne i publiczne; Edukacja regionalna; Historia książki i bibliotek; Komunikacja interpersonalna; Media społecznościowe i marketing biblioteczny; Nauka o informacji, komunikacji i zarządzanie wiedzą; Nowe media w edukacji; Nurty w nauce i kulturze XX i XXI wieku; Wstęp do medioznawstwa; Źródła informacji naukowej i technicznej.

Czas trwania studiów: 2 semestry (łącznie 180 godzin, 30 pkt. ECTS)

 

Kierownikiem ostatnich pięciu edycji studiów była prof. dr hab. Marzena Świgoń

  

 

...

 

Zasady kwalifikacji

Do podjęcia studiów podyplomowych BiIN wymagany był dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia, czyli licencjackich, inżynierskich lub magisterskich (wszystkich kierunków).

Miejsce ogłoszenia wyników

IRK - Studia podyplomowe
 

Wysokość czesnego

 
 

Dodatkowe dokumenty

 
 

Dodatkowe informacje

 

 1. Warunkiem ubiegania się o przyjęcia na studia podyplomowe jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia dowolnego kierunku.
 2. Wymagane dokumenty: 
  - Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe; 
  - Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych; 
 3. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszenia w systemie IRK.
 4. Dokumenty należy składać do 30 września 2023 r.