• log in
  • create an account

Recruitment for post-graduate studies for the academic year 2023/2024 (winter semester, summer semester)

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Studia podyplomowe w zakresie Eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych o napięciu do 15 kV

Details
Code SP1606N
Organizational unit Faculty of Technical Sciences
Field of studies Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych o napięciu do 15 kV
Form of studies Part-time
Level of education After diploma
Language(s) of instruction Polish
Duration 2 semestry
Tuition fees Opłata za studia wynosi 3800 zł (istnieje możliwość rozłożenia na raty)
WWW address https://uwm.edu.pl/wnt/ksztalcenie/studia-podyplomowe/eksploatacja-urzadzen-elektroenergetycznych-do-15-kv
Required document
  • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (24.10.2023 00:00 – 08.12.2023 23:59)

Kierownik  - dr Michał Duda, michal.duda@uwm.edu.pl,  tel. (89) 523 36 21

Sekretarz - mgr Joanna Chrząstek, joanna.chrzastek@uwm.edu.pl, tel. (89) 523 36 03

 

Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni, którzy są zainteresowani uzyskaniem stosownej wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym nie wyższym niż 30 kV.
Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, które może stanowić podstawę do ubiegania się przed komisją kwalifikacyjną o wydanie świadectwa potwierdzające kwalifikacje do wykonywania czynności związanych z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. poz. 1392).

Absolwenci studiów podyplomowych posiadają wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie co najmniej wskazanym w Rozporządzeniu z dn. 1 lipca 20222 r. w sprawie szczegółowych zasad posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. W szczególności jest to wiedza w zakresie: zasad budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych; zasad eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci; zasad i warunków wykonywania prac dotyczących obsługi, konserwacji, remontu, naprawy, montażu lub demontażu i czynności kontrolno-pomiarowych; zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz udzielania pierwszej pomocy; zasad postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i ochrony środowiska; przepisów dotyczących przyłączania urządzeń i instalacji do sieci elektroenergetycznej, prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci, przepisów i zasad postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci, z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania i energii, przepisów dotyczących eksploatacji oraz wymagań w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej urządzeń, instalacji i sieci, przepisów dotyczących budowy urządzeń, instalacji i sieci oraz norm i warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać te urządzenia.

 


.