• log in
  • create an account

Recruitment for post-graduate studies for the academic year 2023/2024 (winter semester, summer semester)

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Studia podyplomowe w zakresie Żywienia człowieka i dietetyki

Details
Code SP1702N
Organizational unit Faculty of Food Sciences
Field of studies Żywienie człowieka i dietetyka
Form of studies Part-time
Level of education After diploma
Language(s) of instruction Polish
Duration 3 semestry
Recruitment committee address UWM, Katedra Żywienia człowieka, 10-718 Olsztyn, ul. Słoneczna 45f
WWW address https://rekrutacja.uwm.edu.pl/content/podyplomowe/zywienie-cz%C5%82owieka-i-dietetyka#axzz8JahTqYsg
Required document
  • Higher education
  Ask a question
Phase 1 (30.10.2023 00:00 – 15.09.2024 23:59)

Active phases in other registrations:
  • Recruitment for post-graduate studies for the academic year 2024/2025 (winter semester, summer semester)
    Phase 1 (30.10.2023 00:00 – 15.09.2024 23:59)

Charakterystyka

Studia te będą miały charakter dokształcający. Są adresowane do osób o różnym profilu wykształcenia formalnego, w tym osób zainteresowanych zagadnieniami z zakresu żywienia i dietetyki i ich wykorzystaniem na własne potrzeby oraz osób planujących związanie swojej kariery zawodowej z prowadzeniem edukacji żywieniowej, udzielaniem porad żywieniowych, planowaniem i organizacją żywienia zbiorowego, nadzorem nad zakładami żywienia zbiorowego, świadczeniem usług żywieniowo-dietetycznych i prowadzeniem związanej z tym działalności gospodarczej, nadzorem nad osobami/rodzinami wymagającymi wsparcia w ramach opieki społecznej lub pielęgniarskiej oraz osoby posiadające  kwalifikacje pedagogiczne do pracy w zawodzie nauczyciela udoskonalą wiedzę z zakresu żywienia człowieka i podstaw dietetyki.

 

Syntetyczna charakterystyka efektów uczenia się

Absolwent studiów podyplomowych zdobędzie specjalistyczną wiedzę z zakresu żywienia człowieka i dietetyki. Nabyta wiedza pozwoli absolwentowi na prowadzenia edukacji żywieniowej różnych grup populacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informacyjno-komunikacyjnych, prowadzenia indywidualnego i grupowego poradnictwa żywieniowego, planowania żywienia i nadzoru nad zakładami żywienia zbiorowego oferującymi posiłki dla ludzi zdrowych i chorych, prowadzenia działalności gospodarczej związanej z usługami żywieniowo-dietetycznymi.

 

Warunki/zasady kwalifikacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe jest ukończenie przez kandydata studiów wyższych, co najmniej I stopnia o różnym profilu wykształcenia formalnego, a w szczególności do absolwentów po kierunkach studiów związanych z żywnością i żywieniem, towaroznawstwem żywności, przemysłem spożywczym, naukami biologicznymi, opieką społeczną, medycyną, zdrowiem publicznym i innymi kierunkami pokrewnymi związanymi ze zdrowiem człowieka. W przypadku większej liczby kandydatów na studia, decyduje kolejność zgłoszeń. Kandydaci na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

podanie o przyjęcia na studia podyplomowe (generowany w systemie IRK),

kwestionariusz osobowy (generowany w systemie IRK),

oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów.

 

Osoby zakwalifikowane na studia będą zobowiązane do uiszczenia opłaty za studia (jednorazowo lub w ratach), zgodnie z indywidualnymi umowami zawieranymi z każdym uczestnikiem studiów podyplomowych. 


.