• log in
  • create an account

Recruitment for post-graduate studies for the academic year 2023/2024 (winter semester, summer semester)

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Studia podyplomowe w zakresie Pedagogiki szkolnej (studia kwalifikacyjne)

Details
Code SP1928N
Organizational unit Faculty of Social Sciences
Field of studies Pedagogika szkolna (studia kwalifikacyjne)
Form of studies Part-time
Level of education After diploma
Language(s) of instruction Polish
Duration 3 semestry
Recruitment committee address Wydział Nauk Społecznych, ul. Żołnierska 14, pokój 146, 10-686 Olsztyn
Office opening hours poniedziałek 13.30-15.00, wtorek 13.30-15.00, środa 13.30-15.00, czwartek, 11.00-15.00
Required document
  • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (03.07.2023 00:00 – 31.10.2023 23:59)

Studia podyplomowe PEDAGOGIKA SZKOLNA (STUDIA KWALIFIKACYJNE) są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 890) i nadają kwalifikacje do „nauczania kolejnego przedmiotu lub prowadzenia kolejnych zajęć”.[1]

 

MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJĘĆ ZORGANIZOWANYCH I PUNKTÓW ECTS (Zgodnie ze standardem. Załącznik1)

 

Grupa zajęć, w ramach których osiąga się szczegółowe efekty uczenia się

Zajęcia

Liczba godzin

Liczba punktów ECTS

Podyplomowe przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć

*

180

10

Przygotowanie dydaktyczne do nauczania kolejnego przedmiotu lub prowadzenia kolejnych zajęć

Dydaktyka przedmiotu nauczania lub zajęć

60

6

Praktyki zawodowe

60

 

Zgodnie z zasadami organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach[2] absolwent uzyskuje kwalifikacje i umiejętności niezbędne do prawidłowego wykonywania zawodu nauczyciela na stanowisku pedagoga szkolnego (kod zawodu: 235912) w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz w innych placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych, a w szczególności do:

· prowadzenia badań i działań diagnostycznych uczniów,

· diagnozowania sytuacji wychowawczych,

· udzielania uczniom pomocy pedagogicznej,

· podejmowania działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży,

· minimalizowania skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy,

· inicjowania i prowadzenia działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,

· pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów,

· wspierania nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów,

· udzielania pomocy pedagogicznej.

 

Absolwent studiów podyplomowych PEDAGOGIKA SZKOLNA (STUDIA KWALIFIKACYJNE) wyróżnia się wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi z zakresu: psychologii, pedagogiki, diagnozy pedagogicznej, wsparcia i terapii rodzin, pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, uzależnień i patologii społecznych oraz dydaktyki kształcenia (metodyki) niezbędnych do pełnienia zadań pedagoga szkolnego, w tym realizowania zajęć z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, a także rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne i rewalidacyjnych.

 

ZASADY KWALIFIKACJI:

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich posiadających przygotowanie merytoryczne, psychologiczno-pedagogiczne, w zakresie podstaw dydaktyki i emisji głosu oraz dydaktyczne do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć[3].

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe PEDAGOGIKA SZKOLNA (STUDIA KWALIFIKACYJNE) rejestruje się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK UWM), w którym umieszcza skan dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem do dyplomu. Następnie składa w sekretariacie studiów podyplomowych następujące dokumenty

· podanie o przyjęcie na studia wraz z kwestionariuszem osobowym wygenerowanym w systemie irk.uwm.edu.pl,

· odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczona kserokopia dyplomu wraz z suplementem do dyplomu.

 

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń w systemie IRK

 

WYSOKOŚĆ CZESNEGO[4]: 5260 zł (na wniosek słuchacza jest możliwość rozłożenia na raty)

 

ORGANIZACJA TOKU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

Studia realizowane są w trybie hybrydowym na zjazdach w soboty i niedziele:

· I semestr w formie online: 90 godzin

· II semestr w formie stacjonarnej: 140 godzin

· III semestr wykłady w formie online: 65 godzin; ćwiczenia w formie stacjonarnej: 60 godzin

PLANOWANE ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ: LISTOPAD 2023

 

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I WYDANIA ŚWIADECTWA:

· uzyskanie w określonym terminie zaliczeń z oceną i zdanie egzaminów z wszystkich przedmiotów objętych planem studiów,

· przygotowanie pracy końcowej (w trakcie seminarium dyplomowego) oraz obrona pracy po uzyskaniu wszystkich zaliczeń w ramach seminarium dyplomowego

· odbycie i pozytywne zaliczenie praktyki pedagogicznej.

 

Kierownik studiów: dr Kinga Lisowska, kinga.lisowska@uwm.edu.pl

Sekretarz studiów: mgr inż. Henryk Prus, henryk.prus@uwm.edu.pl

KONTAKT:

pedagogikaszkolna@uwm.edu.pl

tel. 508 311 741; 506 149 578

ul. Żołnierska 14, pok. nr 146, 10-686 Olsztyn

Godziny otwarcia sekretariatu: poniedziałek 13.30-15.00, wtorek 13.30-15.00, środa 13.30-15.00, czwartek, 11.00-15.00[3] Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 890) „przygotowanie merytoryczne, psychologiczno-pedagogiczne, w zakresie podstaw dydaktyki i emisji głosu oraz dydaktyczne do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć” rozumiane jest jako kwalifikacje do nauczania (przygotowanie merytoryczne oraz pedagogiczne do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć).