• log in
  • create an account

Recruitment for post-graduate studies for the academic year 2023/2024 (winter semester, summer semester)

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Studia podyplomowe w zakresie Pedagog specjalny w edukacji włączającej

Details
Code SP1929N
Organizational unit Faculty of Social Sciences
Field of studies Pedagog specjalny w edukacji włączającej pierwszy rok semestr pierwszy
Form of studies Part-time
Level of education After diploma
Language(s) of instruction Polish
Duration 3 semestry
Recruitment committee address anna.lowicka@uwm.edu.pl
Office opening hours 7.00-15.00
Required document
  • Wykształcenie wyższe (sam mgr)
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (08.05.2023 00:00 – 26.05.2023 23:59)

 

 Studia podyplomowe Pedagog specjalny w edukacji włączającej (studia kwalifikacyjne) przygotowują do zajmowania stanowiska nauczyciela pedagoga specjalnego w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych. Realizowane są zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 890, z późn. zm.)  

czas trwania i forma studiów

3 semestry (czerwca 2023 – września 2024)

Studia prowadzone są w formie niestacjonarnej, w ramach zjazdów sobotnio-niedzielnych w trybie hybrydowym, tj. zajęcia w uczelni (Wydział Nauk Społecznych, Olsztyn, ul. Żołnierska 14), zajęcia zdalne (on-line), praktyki zawodowe.

organizacja studiów podyplomowych

Program studiów podyplomowych obejmuje łącznie 495 godzin, w tym:

375 godzin przeznaczonych na kształcenie kierunkowe, 

120 godzin przeznaczonych na praktykę zawodową.

 

kryteria zaliczenia studiów podyplomowych

Średnia ważona z egzaminów i zaliczeń z oceną.

sylwetka absolwenta

Absolwent studiów podyplomowych kwalifikacyjnych prezentuje humanistyczną postawę otwartości i dialogu, szacunku dla innych, wrażliwości na potrzeby człowieka – szczególnie niepełnosprawnego i wymagającego pomocy. Posiada on przekonanie, że publiczny system szkolny ma za zadanie zapewnić wszystkim obywatelom w odpowiednim wieku dostęp do edukacji włączającej o wysokiej jakości. Jest on zatem gotów do podejmowania zadań zawodowych w pracy ze wszystkimi uczniami, bez względu na charakter i specyfikę ich potrzeb edukacyjnych. Przejawem tej gotowości jest właściwa postawa wobec edukacji włączającej oraz przekonanie o własnej skuteczności w roli nauczyciela pedagoga specjalnego.  Absolwent ma świadomość, że zapewnienie edukacji włączającej o wysokiej jakości wymaga od wszystkich pracowników systemu oświaty zaangażowania na rzecz stałej poprawy funkcjonowania przedszkoli, szkół i innych placówek edukacyjnych. Aby sprostać temu zadaniu absolwent jest przygotowany do budowania relacji opartych na wzajemnym rozumieniu i zaufaniu między wszystkimi podmiotami procesu kształcenia; inicjowania i organizowania współpracy między nauczycielami i innymi specjalistami zaangażowanymi w proces kształcenia oraz dzielenia się nabytą wiedzą i umiejętnościami ze współpracownikami, rodzicami i opiekunami prawnymi uczniów. Ponadto, absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie pracy z dziećmi i uczniami o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych w szczególności: prowadzenia oceny funkcjonalnej z wykorzystaniem współczesnych narzędzi i metod diagnostycznych; konstruowania i realizowania i ewaluowania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych; skutecznego nauczania grup zróżnicowanych z wykorzystaniem współczesnej metodyki uniwersalnego projektowania nauczania oraz technologii informacyjnej; kształtowania właściwych relacji w grupach rówieśniczych oraz wspomagania rozwoju kompetencji społecznych. Praktyczne umiejętności absolwenta będą wsparte aktualną wiedzą teoretyczną z zakresu psychologii, etyki, prawa, pedagogiki specjalnej i włączającej, w tym wiedzą na temat metod o potwierdzonej empirycznie skuteczności

opłaty

Studia podyplomowe są finansowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Uczestnik nie ponosi kosztów za kształcenie na Studiach Podyplomowych Pedagog specjalny w edukacji włączającej.

rekrutacja

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest ukończenie przez kandydata studiów wyższych:

jednolitych magisterskich lub studiów pierwszego lub drugiego stopnia, w zakresie pedagogiki specjalnej oraz posiadanie przygotowania pedagogicznego

LUB

jednolitych magisterskich lub studiów pierwszego i drugiego stopnia, w zakresie pedagogiki (każda specjalność) oraz posiadanie przygotowania pedagogicznego;

zasady naboru

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK). Kandydat:

rejestruje się w dniach 08.05–26.05.2023r. elektronicznie na stronie https://irk.uwm.edu.pl/pl/

składa w dniach 08.05.–26.05.2023r. w Sekretariacie studiów (osobiście lub listownie) dokumenty rekrutacyjne - liczy się data wpłynięcia dokumentów do sekretariatu studiów.

dokumenty rekrutacyjne

podanie o przyjęcie na studia podyplomowe, wygenerowane z systemu IRK;

odpis dyplomu ukończenia studiów lub poświadczona kopia dyplomu;

 

Miejsce dostarczania dokumentów:

Wydział Nauk Społecznych

Katedra Pedagogiki Specjalnej i Resocjalizacji

ul. Żołnierska 14, 10-561 Olsztyn, nr pokoju 107

 

 W sprawach wątpliwych o przyjęciu na studia podyplomowe rozstrzyga kierownik studiów podyplomowych

 Ogłoszenie listy osób przyjętych31.05.2023r.

 kadra

dr hab. Sławomir Przybyliński, prof. UWM – Kierownik studiów podyplomowych

dr hab. Katarzyna Ćwirynkało, prof., UWM – pracownik ds. planowania i ewaluacji (specjalista edukacji włączającej)

 Kadrę studiów podyplomowych tworzą w przeważającej mierze pracownicy Katedry Pedagogiki Specjalnej i Resocjalizacji Instytutu Nauk Pedagogicznych Wydziału Nauk Społecznych UWM w Olsztynie, a także osoby współpracujące z Katedrą.

 kontakt

sekretariat studiów: mgr Anna Łowicka

tel.: +48 89 524 62 38

e-mail: anna.lowicka@uwm.edu.pl

Wydział Nauk Społecznych

Katedra Pedagogiki Specjalnej i Resocjalizacji

ul Żołnierska 14, nr pokoju 107

10-561 Olsztyn

 


L => REQ(DL);
|I => REQ(DI);
|M => REQ(DM);
|D => REQ(DZ);