• log in
  • create an account

Recruitment for post-graduate studies for the academic year 2023/2024 (winter semester, summer semester)

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Studia podyplomowe w zakresie Przygotowania do nauczania przedmiotu (studia kwalifikacyjne)

Details
Code SP1930N
Organizational unit Faculty of Social Sciences
Field of studies Przygotowanie do nauczania przedmiotu (studia kwalifikacyjne)
Form of studies Part-time
Level of education After diploma
Language(s) of instruction Polish
Duration 3 semestry
Tuition fees 2200zł/semestr (całkowita opłata za studia 6600zł)
Recruitment committee address ul. Dybowskiego 13, pok. B1.39
Office opening hours 7:00-15:00
Required document
  • Wykształcenie wyższe (sam mgr)
  Ask a question
Phase 3 (09.02.2024 00:00 – 31.10.2024 23:59)

(show past turns)

Celem kwalifikacyjnych studiów podyplomowych jest zdobycie kwalifikacji i umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu nauczyciela. Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela na studiach podyplomowych jest prowadzone w zakresie przygotowania psychologiczno-pedagogicznego oraz dydaktycznego dla absolwentów posiadających przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć), a nie posiadających przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego. Absolwent studiów podyplomowych przygotowujących do nauczania przedmiotu zna i rozumie fakty i pojęcia związane z problematyką psychologii, pedagogiki oraz dydaktyki kształcenia niezbędne do pełnienia roli nauczyciela. Posiada kompetencje metodyczne i organizacyjne niezbędne do prowadzenia pracy indywidualnej i grupowej z uczniami różnych szczebli nauczania. Ma świadomość znaczenia samodzielnego planowania i programowania pracy dydaktyczno - wychowawczej w szkole. Posiada umiejętności prowadzenia zajęć wychowawczych i dydaktycznych z uwzględnieniem różnorodnych form organizacyjnych procesu kształcenia (w tym metody projektów).

Absolwent studiów podyplomowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 890) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189) otrzymuje kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela przedmiotu w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

ZASADY KWALIFIKACJI

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest ukończenie studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich przygotowujących merytorycznie do nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć z następujących przedmiotów: biologia, matematyka, informatyka, historia i wiedza o społeczeństwie, religia, etyka, język polski, język angielski. Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela na studiach podyplomowych jest prowadzone w zakresie przygotowania psychologiczno-pedagogicznego oraz dydaktycznego dla absolwentów go nie posiadających. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia składa do 15 października w sekretariacie studiów podyplomowych następujące dokumenty:

- podanie o przyjęcie na studia podyplomowe, wygenerowane po rejestracji w systemie irk.uwm.edu.pl,

- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem do dyplomu lub poświadczona kserokopia dyplomu wraz z suplementem.

*Uwaga! Zajęcia z Dydaktyki przedmiotu II realizowane są w grupach warsztatowych minimum 5 – osobowych! Oznacza to, że minimalna ilość osób do uruchomienia kształcenia w zakresie przygotowania do nauczania danego przedmiotu wynosi 5.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń w systemie IRK.

ORGANIZACJA TOKU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

Studia realizowane są w trybie hybrydowym na zjazdach w soboty i niedziele:

Zajęcia realizowane będą w kolejnych semestrach w następujących formach:

Semestr I

Zajęcia realizowane będą przy użyciu narzędzi zdalnego nauczania: Platforma ZOOM lub Google Meet oraz stacjonarnie w siedzibie uczelni. ( 165 godzin)

Semestr II

Zajęcia realizowane będą przy użyciu narzędzi zdalnego nauczania: Platforma ZOOM lub Google Meet oraz stacjonarnie w siedzibie uczelni. (140 godzin)

UWAGA !!!

W trakcie realizacji zajęć w II semestrze odbędzie się trening interpersonalny w wymiarze 40 godzin, zajęcia wówczas będą odbywać się podczas jednego weekendu od czwartku do niedzieli  w godzinach 8:00 – 17:00. Obecność podczas całego zajazdu jest obowiązkowa.

W II semestrze realizowana jest także praktyka śródroczna, która będzie planowana w piątki (kilka razy w semestrze)!!!

Semestr III

Zajęcia realizowane będą przy użyciu narzędzi zdalnego nauczania: Platforma ZOOM lub Google Meet oraz stacjonarnie w siedzibie uczelni. (150 godzin)

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I WYDANIA ŚWIADECTWA:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest:

- uzyskanie przez słuchacza w określonym terminie zaliczeń z oceną i zdania egzaminów z wszystkich przedmiotów objętych planem studiów;

- odbycie i pozytywne zaliczenie praktyk pedagogicznych (praktyki śródrocznej i praktyki ciągłej);

- zrealizowanie podczas praktyk projektu edukacyjnego;

- uzyskanie oceny pozytywnej z egzaminu końcowego. 

 

Kierownik studiów: dr Katarzyna Nosek-Kozłowska, katarzyna.nosek@uwm.edu.pl

Sekretarz studiów: mgr Magdalena Górzyńska - Ćwikła, magdalena.gorzynska-cwikla@uwm.edu.pl 

 

KONTAKT:

Kierownik tel. 508 368 277;

Sekretariat:  ul. Żołnierska 14 a, pok. 66, tel. 89-523-44-40


Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest ukończenie studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich przygotowujących merytorycznie do nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć z następujących przedmiotów: biologia, matematyka, informatyka, historia i wiedza o społeczeństwie, religia, etyka, język polski, język angielski. Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela na studiach podyplomowych jest prowadzone w zakresie przygotowania psychologiczno-pedagogicznego oraz dydaktycznego dla absolwentów go nie posiadających. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia składa do 15 października w sekretariacie studiów podyplomowych następujące dokumenty:

- podanie o przyjęcie na studia podyplomowe, wygenerowane po rejestracji w systemie irk.uwm.edu.pl,

- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem do dyplomu lub poświadczona kserokopia dyplomu wraz z suplementem.

*Uwaga! Zajęcia z Dydaktyki przedmiotu II realizowane są w grupach warsztatowych minimum 5 – osobowych! Oznacza to, że minimalna ilość osób do uruchomienia kształcenia w zakresie przygotowania do nauczania danego przedmiotu wynosi 5.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń w systemie IRK.

 

WYSOKOŚĆ CZESNEGO

6600 zł (na wniosek słuchacza jest możliwość rozłożenia na raty)