• log in
  • create an account

Recruitment for post-graduate studies for the academic year 2023/2024 (winter semester, summer semester)

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Studia podyplomowe w zakresie Integrowanej produkcji i ochrony roślin

Details
Code SP2003N
Organizational unit Faculty of Agriculture and Forestry
Field of studies Integrowana produkcja i ochrona roślin
Form of studies Part-time
Level of education After diploma
Language(s) of instruction Polish
Minimum number of students 14
Admission limit 24
Duration 2 semestry
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (27.11.2023 00:00 – 23.03.2024 00:00)

Celem procesu dydaktycznego jest zapoznanie i pogłębienie obszaru kompetencji w zakresie integrowanej produkcji roślinnej z uwzględnieniem nawożenia i ochrony roślin. Ukończenie studium nadaje kwalifikacje rolnicze, możliwość prowadzenia szkoleń rolników oraz wdrożenie do aktualnych przepisów prawnych i dokumentacji niezbędnej do uzyskania certyfikatu integrowanej produkcji (IP) [Roz. MRiRW z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin(Dz. U. Nr 256, poz. 1721)]. Program dydaktyczny obejmuje zagadnienia z zakresu nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych. Absolwent studiów podyplomowych jest przygotowany do podjęcia pracy w zakresie rolnictwa, kwalifikowanego doradcy z zakresu integrowanej produkcji i ochrony roślin w placówkach Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Ośrodkach Doradztwa Rolniczego. Absolwenci nabywają uprawnienia rolnicze do prowadzenia produkcji roślinnej w systemie integrowanym oraz uzyskują kwalifikacje do prowadzenia szkoleń z zakresu integrowanej produkcji roślinnej i integrowanej ochrony roślin. Absolwenci mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu Młodego Rolnika.

Poszerzanie kompetencji Słuchaczy obejmuje zakres przepisów prawnych, organizacji produkcji rolniczej; planowania i zakładania upraw, regulacji zachwaszczenia po wykonaniu zasiewów i sadzeniu w integrowanej produkcji, nawożenia upraw roślin, środków ochrony roślin, ochrony roślin przed patogenami i szkodnikami w integrowanej produkcji, techniki wykonywania zabiegów w integrowanej ochronie roślin oraz zasad BHP.

Obsada kadrowa: Zajęcia prowadzone będą przez pracowników naukowo-dydaktycznych WRiL UWM w Olsztynie, Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Praktyków wybranych specjalności. Forma zakończenia studiów podyplomowych: Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych podstawie uzyskanych zaliczeń i pisemnego  egzaminu końcowego.

Słuchaczami Studiów Podyplomowych Integrowana produkcja i ochrona roślin (edycja VII) mogą być osoby ubiegające się o status kwalifikacji rolniczych, wykładowcy, instruktorzy, doradcy, a także pracownicy administracji państwowej i samorządowej, pracownicy firm fitofarmaceutycznych, rolnicy oraz inni zainteresowani legitymujący się dyplomami ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia. Rekrutacja odbywa się za pośrednictwem systemu Internetowej Rejestracji Kandydata na studia podyplomowe UWM w Olsztynie. Limit miejsc w edycji 24 osoby.

Studia podyplomowe realizowane są hybrydowo (online; w siedzibie Uczelni oraz Stacjach Doświadczalnych UWM) podczas 12 zjazdów odbywających się w soboty i niedziele. Średnio podczas każdego zjazdu realizowanych jest 17 godzin dydaktycznych. Pełen harmonogram z datami zjazdów (maksymalnie 2 w miesiącu), podaniem form kontaktu: bezpośredniego, online i zjazdów terenowych oraz terminem przerwy międzysemestralnej udostępniany jest przed pierwszym zjazdem.


Rekrutacja odbywa się za pośrednictwem systemu Internetowej Rejestracji Kandydata na studia podyplomowe UWM w Olsztynie.

Opłata: 3400 zł (z możliwośćią rat)

 


rejestracja w IRK Edycja VII do 10.12.2022 r.