• log in
  • create an account

Recruitment for post-graduate studies for the academic year 2023/2024 (winter semester, summer semester)

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Studia podyplomowe w zakresie Gleboznawczej klasyfikacji gruntów i kartografii gleb

Details
Code SP2007N
Organizational unit Faculty of Agriculture and Forestry
Field of studies Gleboznawcza klasyfikacja gruntów i kartografia gleb
Form of studies Part-time
Level of education After diploma
Language(s) of instruction Polish
Duration 2
Required document
  • Higher education
  Ask a question
Phase 1 (04.01.2024 08:00 – 29.02.2024 23:59)

Charakterystyka

celem kształcenia jest przekazanie słuchaczom wiedzy z zakresu gleboznawstwa, gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz kartografii gleb. Pozwoli ono na wykonywanie zawodu ,,gleboznawcy” oraz ,,klasyfikatora gruntów”. Adresatami studiów są pracownicy firm geodezyjnych i środowiskowych oraz pracownicy administracji publicznej.

Syntetyczna charakterystyka efektów kształcenia

absolwent studiów podyplomowych ,,Gleboznawcza klasyfikacja gruntów i kartografia gleb” jest ,,gleboznawcą” oraz ,,klasyfikatorem gruntów” wpisanym do zbioru zawodów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z dnia 28 sierpnia 2014 r. poz. 1145) pod symbolami:

2132 Specjaliści w zakresie rolnictwa, leśnictwa i pokrewni; 213202 Gleboznawca; 213208 Klasyfikator gruntów

Absolwent studiów podyplomowych w zakresie ,,gleboznawczej klasyfikacji gruntów i kartografii gleb” uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zezwalające na ubieganie się u właściwych starostów powiatów o upoważnienie do przeprowadzania gleboznawczej klasyfikacji gruntów zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 roku ,,Prawo geodezyjne i kartograficzne” (Dz.U. 1989, Nr 30, poz. 163) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 roku w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z dnia 14 listopada 2012 roku, poz. 1246).

Gleboznawca i klasyfikator gruntów – prowadzi badania terenowe, laboratoryjne i kameralne mające na celu poznanie właściwości gleb. Organizuje i nadzoruje prace związane z ochroną gleb oraz racjonalnym ich zagospodarowaniem. Określa wartość i przydatność gleb na rozpatrywanym obszarze poprzez ustalenie klasy bonitacyjnej i kompleksów rolniczej przydatności. Wykonuje mapy klasyfikacyjne, glebowo-rolnicze i inne tematyczne mapy glebowe o różnych skalach. Opracowuje projekty ochrony, rekultywacji oraz zagospodarowania terenów zdegradowanych. Bierze udział w zespołach opracowujących plany zagospodarowania przestrzennego obszarów wiejskich. Uczestniczy w opracowaniach planistycznych dotyczących środowiska glebowego, jego wyceny i wartościowania.

 

Wysokość czesnego

3800,00 PLN
 

Organizacja toku studiów podyplomowych

 
zjazdy realizowane w systemie niestacjonarnym (11 zjazdów), w sobotę i niedzielę. Na każdym zjeździe realizowanych jest ok. 20 godziny dydaktyczne. Częstotliwość zjazdów: średnio co dwa - cztery tygodnie.

Warunki ukończenia studiów podyplomowych i wydania świadectwa

obecność na co najmniej 2/3 realizowanych godzin, odrębnie z każdego przedmiotu; uzyskanie w określonych terminach wszystkich zaliczeń (w tym wykonanych projektów) lub zdanie egzaminów z przedmiotów objętych planem studiów; na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych ostateczny wynik wpisuje się na podstawie obliczonej średniej z egzaminów i zaliczeń końcowych wg kryteriów zawartych w regulaminie studiów podyplomowych UWM w Olsztynie (§5 pkt. 10 – do 3,50 – dostateczny, 3,51-4,50 dobry, od 4,51 – bardzo dobry);  dokonanie w określonych terminach pełnej odpłatności za studia.

Kontakt

szczegółowych informacji udziela kierownik studiów podyplomowych, tel. 605-141-392, e-mail: arek.bieniek@uwm.edu.pl lub  89-523-38-79 (sekretariat)
 

Kierownik studiów podyplomowych: dr hab. inż. Arkadiusz Bieniek

Sekretarz: dr hab. inż. Mirosław Orzechowski


Warunki/zasady kwalifikacji

dyplom ukończenia studiów co najmniej I stopnia, studia prowadzone są dla absolwentów kierunków szkół wyższych na których występują przedmioty nauk o ziemi (geodezja, geografia, geologia, rolnictwo, ochrona środowiska, ogrodnictwo, architektura krajobrazu, leśnictwo, inżynieria środowiska i inne). O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.


Czytaj więcej: http://rekrutacja.uwm.edu.pl/content/podyplomowe/gleboznawcza-klasyfikacja-gruntow-i-kartografia-gleb#ixzz5atCWonJp