• log in
  • create an account

Recruitment for post-graduate studies for the academic year 2023/2024 (winter semester, summer semester)

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Studia podyplomowe w zakresie Audytu i kontroli wewnętrznej

Details
Code SP2201N
Organizational unit Faculty of Economic Sciences
Field of studies Audyt i kontrola wewnętrzna
Form of studies Part-time
Level of education After diploma
Language(s) of instruction Polish
Required document
  • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (13.11.2023 12:30 – 13.11.2023 14:30)

Opis

Studia podyplomowe w zakresie Audytu i kontroli wewnętrznej na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie mają charakter doskonalący. Celem studiów jest przekazanie słuchaczom specjalistycznej wiedzy, dotyczącej metodyki prowadzenia audytu wewnętrznego oraz zasad wdrażania systemu kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych. Program studiów uwzględnia aktualne wymogi egzaminów certyfikacyjnych dla audytorów wewnętrznych w Polsce.

Studia objęte są patronatem Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska.

Oferta skierowana jest do absolwentów wszystkich kierunków studiów licencjackich i magisterskich:

• zainteresowanych tematyką audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej;

• pragnących rozpocząć pracę w audycie wewnętrznym;

• przygotowujących się do egzaminu na audytora wewnętrznego;

• kadry kierowniczej jednostek sektora finansów publicznych;

• pracowników komórek audytu wewnętrznego;

Uwaga! 

Od 2010 roku, osoby, które posiadają dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymują się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych (Wydział Nauk Ekonomicznych UWM posiada to prawo), zdobywają uprawnienia w zakresie wykonywania zawodu audytora wewnętrznego: Podstawa prawna: art. 286 ust. 1 pkt 5 lit. d ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z póź. zm.).

 

Program zajęć obejmuje 220 godzin realizowanych w ciągu 2 semestrów. Zjazdy odbywają się raz w miesiącu, w cyklu sobotnio-niedzielnym w godzinach 8:00-16:15. Wykłady są prowadzone przez pracowników naukowych UWM oraz praktyków z jednostek sektora finansów publicznych, których udział w realizacji studiów zapewnia słuchaczom dostęp do praktycznych rozwiązań i wskazówek będących rezultatem doświadczenia zawodowego kadry.

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, case study oraz warsztatów indywidualnych i grupowych. Słuchacze, dzięki aktywnym formom prowadzenia zajęć, mają możliwość poznania praktycznej strony omawianych zagadnień.

Program studiów obejmuje teoretyczne i praktyczne aspekty metodyki przeprowadzania audytu wewnętrznego, zarządzanie ryzykiem, tematykę kontroli (zarządczej, finansowej, wewnętrznej),  audyt systemów informatycznych, a także obszary priorytetowe z punktu widzenia zadań audytowych: zamówienia publiczne, rachunkowość (z ukierunkowaniem na audyt finansowy), finanse publiczne oraz system funduszy unijnych.

Program studiów uwzględnia przedmioty sugerowane przez Departament Efektywności Wydatków Publicznych i Rachunkowości Ministerstwa Finansów. Są to przedmioty zarówno ściśle związane z audytem wewnętrznym, jak i przedmioty uzupełniające (okołoaudytowe), przydatne w profesji audytu z danej dziedziny.  

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z poszczególnych przedmiotów przewidzianych programem studiów.

 

 Kontakt

Kierownik merytoryczny: dr Anna Bartoszewicz e-mail: anna.bartoszewicz@uwm.edu.pl

Sekretarz: mgr Magdalena Janczyło, tel. 89 524 55 56, kom. 882 788 008, e-mail: wne.podyplomowe@uwm.edu.pl

Zapisy na studia

Termin: do 30 września 2023 r.

Dokumenty kwalifikacyjne

Kandydaci na studia ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają w sekretariacie studiów podyplomowych nastepujące dokumenty:

a. podanie o przyjęcie na studia z kwestionariuszem osobowym i zgodą na przetwarzanie damych osobowych - wydruk z IRK,

b. informacja o przetwarzaniu danych osobowych - wydruk z IRK,

c. oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.

 

Dostarczenie w/w dokumentów na adres:

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Wydział Nauk Ekonomicznych

Sekretariat Studiów Podyplomowych

ul. Oczapowskiego 4, pok. 9

10-719 Olsztyn

 w godz. 9.00-13.00

 

 

 

Wysokość czesnego

Calkowita odpłatność za studia wynosi 4300 zł.

Istnieje mozliwość rozłożenia płatności na 2 raty

 

WSZYSTKIE SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH, BIEŻĄCE OGŁOSZENIA ITD. SĄ DOSTĘPNE NA STRONIE INTERNETOWEJ WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH

 

W PANELU STUDIA PODYPLOMOWE http://uwm.edu.pl/wne/podyplomowe.php


Zasady kwalifikacji

1. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia dowolnego kierunku

2. Dostarczenie wymaganych dokumentów

3. O przyjęciu decyduje kolejność dostarczenia dokumentów.