• log in
  • create an account

Recruitment for post-graduate studies for the academic year 2023/2024 (winter semester, summer semester)

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Postgraduate studies in real estate valuation

Details
Code SP2803N
Organizational unit Faculty of Geoengineering
Field of studies Real estate valuation
Form of studies Part-time
Level of education After diploma
Language(s) of instruction Polish
Duration 10 miesięcy
Recruitment committee address ul. Prawocheńskiego 15, 10-724 Olsztyn,
Office opening hours 8.00-15.00 telefon 895233663
WWW address https://uwm.edu.pl/igpig/kapirn/studia-podyplomowe
Required document
  • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

(show past turns)

Studia podyplomowe Wycena nieruchomości będą realizowane w obecnej edycji w trybie hybrydowym (część zajęć w trybie on-line, część stacjonarnie).

 

Opis

Studia Podyplomowe WYCENA NIERUCHOMOŚCI  stanowią pierwszy z wymogów, jakie musi spełnić kandydat ubiegający się o uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości. Studia mają na celu:

  1. zapoznanie z problematyką szacowania nieruchomości i przygotowanie specjalistów z tego zakresu, którzy po ukończeniu Studiów Podyplomowych i odbyciu praktyki zawodowej mogą, zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 r.,  poz. 344, 1113, 1463  z pozn. zm.) ubiegać się o nadanie państwowych uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości;
  2. przekazanie słuchaczom Studiów Podyplomowych wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych ułatwiających wykonywanie zawodowych czynności w obszarze szacowania nieruchomości i gospodarki nieruchomościami.

Program Studiów

Program Studiów jest zgodny z minimum programowym określonym przez rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 19.04.2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości (Dz. U. poz. 903 na podstawie art. 196 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami). Uchwałą Nr 581 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 września 2019 r. zostały ustalone efekty kształcenia na 6 poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji. Decyzją Nr 6/2023 Administratora Programów Studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 grudnia 2023 r. zostały ustalone treści kształcenia oraz plan w/w studiów podyplomowych  

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie w określonym terminie wszystkich zaliczeń, testów semestralnych, przygotowanie pracy końcowej i zdanie egzaminu końcowego z przedmiotów objętych planem studiów. Egzamin końcowy odbywa się przed komisją powoływaną przez Dziekana Wydziału Geoinżynierii na wniosek kierownika studiów podyplomowych. Termin egzaminu wyznacza kierownik studiów. W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej słuchaczowi przysługuje prawo powtórnego przystąpienia do egzaminu w terminie trzech miesięcy od daty pierwszego egzaminu.

Absolwent Studiów Podyplomowych uzyskuje niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu

procesów gospodarowania nieruchomościami, gospodarki mieszkaniowej i działalności spółdzielni mieszkaniowych, gospodarki rolnej, leśnej i wodnej, podstaw budownictwa i kosztorysowania robót budowlanych, źródeł informacji o nieruchomościach, określania wartości praw do nieruchomości ze szczególnym uwzględnieniem nieruchomości zurbanizowanych i niezurbanizowanych, określania wartości na potrzeby bankowości, oceny efektywności ekonomicznej nieruchomości, analizy rynku nieruchomości  z wykorzystaniem narzędzi statystycznych.

Absolwent Studiów Podyplomowych zdobywa nową wiedzę niezbędną w  pracy w

jednostkach administracji samorządowej i rządowej; firmach  związanych z gospodarką przestrzenną w tym działających w dziedzinie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, zarządzania nieruchomościami, wyceny nieruchomości oraz inwestycji w nieruchomości; agencjach rozwoju; firmach konsultingowych i doradczych w zakresie finansowania rynku nieruchomości; we własnej firmie z zakresu wyceny nieruchomości.

DODATKOWYCH INFORMACJI UDZIELA SEKRETARZ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
dr  Alina Źróbek-Różańska,
alina.zrobek@uwm.edu.pl,600-166-420


Zasady i tryb przyjmowania kandydatów na studia podyplomowe

Warunkiem przyjęcia na studia Wycena Nieruchomości jest ukończenie studiów wyższych (I lub II stopnia).

1. Rejestracja na studia podyplomowe przez Internetową Rejestrację Kandydatów IRK.

2. W pozycji "Formularze osobowe/Wykształcenie" wpisać ostateczny wynik studiów wyższych-przycisk - Wyniki egzaminów (ocena na dyplomie) oraz dodać (wgrać) do systemu tzw. "scan dyplomu".

3. W pozycji "Dodatkowe dane osobow" - wpisać, nr dowodu osobistego - dane konieczne do umowy z UWM

4. Po rejestracji IRK należy pobrać plik pdf. - podanie z kwestionariuszem osobowym i przesłać na adres: alina.zrobek@uwm.edu.pl

5. Po zakończeniu rekrutacji przeprowadzone zostanie postępowanie kwalifikacyjne oraz przesłana zostanie informacja o przyjęciu na w/w studia.

6. We wskazanym terminie (informacja od sekretarza studiów) nastąpi okazanie oryginałów dokumentów oraz złożenie podpisów w Sekretariacie Studiów Podyplomowych Wycena Nieruchomości, ul. Prawocheńskiego 15/117, Olsztyn-Kortowo, 89 523-36-63.