• log in
  • create an account

Recruitment for post-graduate studies for the academic year 2023/2024 (winter semester, summer semester)

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Agriculture

Details
Code SP3002N
Organizational unit Faculty of Agriculture and Forestry
Field of studies Rolnictwo
Form of studies Part-time
Level of education After diploma
Duration 2 semestry
Tuition fees bezpłatne
Recruitment committee address Oczapowskiego 8, pok. 07, 10-719 Olsztyn
Office opening hours 07:00 - 14:30
Required document
  • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

(show past turns)

Studia podyplomowe – ROLNICTWO

Studia realizowane w ramach zadania: „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" Studia Podyplomowe współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach poddziałania 2.3 „Wsparcie dla szkolenia doradców” w ramach działania  „Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Opis studiów

Studia podyplomowe mają na celu dokształcenie kadry doradczej w zakresie zagadnień związanych z sektorem rolnym w aspekcie jego funkcji gospodarczych i środowiskowych.

Słuchacze studiów nabędą wiedzę z zakresu efektywnych agronomicznie i ekonomicznie technologii produkcji roślinnej oraz technologii chowu zwierząt gospodarskich. Absolwent będzie potrafił zaprojektować proces produkcji w gospodarstwie rolnym oraz identyfikować problemy i zjawiska wpływające na poprawę efektywności wytwarzanych produktów roślinnych i zwierzęcych. Ponadto będzie potrafił pozyskiwać, gromadzić, przetwarzać, oraz interpretować informacje i dane liczbowe dotyczące gospodarstwa rolnego, przeprowadzać obliczenia wskaźników efektywności produkcji, proponować rozwiązania optymalne w danych warunkach przyrodniczych, ekonomicznych i technicznych.

Ukończenie studiów podyplomowych nadaje kwalifikacje rolnicze [Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz. U. poz. 109 z późn. zm.)].

 Informacje ogólne

Studia skierowane są do:  

  • doradców rolniczych, zatrudnionych w wojewódzkich ośrodkach doradztwa rolniczego (ODR, CDR) i izbach rolniczych (IR) [publiczne podmioty doradcze] – 26 osób, oraz
  • prywatnych podmiotów doradczych lub prowadzący działalność w zakresie doradztwa rolniczego w ramach samozatrudnienia6 osób,

mających siedzibę na terenie makroregionu, składającego się z województw: pomorskiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.

 

Tryb - niestacjonarny

Czas trwania: dwa semestry 

Odpłatność: zajęcia dla słuchaczy są bezpłatne, organizator zapewnia zakwaterowanie, wyżywienie oraz zwrot kosztów dojazdu.

Liczba godzin – 245 h

 

Planowane terminy zjazdów:

Ø  I semestr – zajęcia 10-12.05.2024 / 24-26.05.2024 / 7-9.06.2024 / 21-23.06.2024

Ø  II semestr – zajęcia 6-8.09.2024 / 20-21.09.2024 / 4-6.10.2024 / 18-20.10.2024 / 16.11.2024

 

Miejsce odbywania zajęć: Wydział Rolnictwa i Leśnictwa UWM w Olsztynie

Warunki ukończenia studiów podyplomowych i uzyskania świadectwa:

- uzyskanie wymaganych zaliczeń oraz obrona pracy;

- obecność na min. 80% zajęć.


Szczegółowe zasady i tryb przyjmowania kandydatów na studia podyplomowe:

 

Ø       wymagane dokumenty:

·        podanie o przyjęcie na studia z kwestionariuszem osobowym (wydrukowane z IRK);

·        odpis dyplomu ukończenia studiów (min. I stopnia);

·        dokument potwierdzający zatrudnienie/świadczenie usług w ramach prowadzonej działalności.

miejsce składania dokumentów i dane do kontaktu dla kandydatów: Dziekanat Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa pokój 07, natalia.plona@uwm.edu.pl, tel. 89 523-32-80,

 

Zasady przeprowadzenia rekrutacji:

  • podmioty publiczne - doradcy z sektora publicznego muszą zostać wskazani przez kierownictwa publicznych podmiotów doradczych (ODR i IR), w przypadku zgłoszenia większej liczby uczestników niż przewiduje zamówienie, wykonawca zwróci się do kierownictwa tych jednostek z prośbą o wskazanie osób, które powinny zostać wpisane na listę uczestników studiów podyplomowych,
  • podmioty prywatne -  czyli doradcy zatrudnieni w prywatnych podmiotach doradczych lub osoby prowadzące działalność w zakresie doradztwa rolniczego w ramach samozatrudnienia o wpisaniu na listę słuchaczy studiów podyplomowych decydować będzie kolejność wpływu zgłoszeń.

 

Kierownik studiów:

dr hab. inż. Katarzyna Brodzińska (Wydział Rolnictwa i Leśnictwa, Katedra Agrotechnologii i Agrobiznesu)

·         Numer telefonu: 606-144-399

·         E-mail: katarzyna.brodzinska@uwm.edu.pl

 

Sekretarz studiów:

dr hab. Stanisław Bielski, prof. UWM (Wydział Rolnictwa i Leśnictwa, Katedra Agrotechnologii i Agrobiznesu)

·          Numer telefonu: 89 523-45-46

·         E-mail: stanislaw.bielski@uwm.edu.pl