• log in
  • create an account

Intra-year recruitment for the academic year 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Biotechnology - second-cycle, full-time

Details
Code 07_SMU_BIO
Organizational unit Faculty of Biology and Biotechnology
Field of studies Biotechnology
Form of studies Full-time
Level of education Second level
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 24
Duration 3 semestry
Recruitment committee address Dziekanat Wydziału Biologii i Biotechnologii, ul. Oczapowskiego 1A , 10-749 Olsztyn
Office opening hours 10.00-14.30
WWW address http://wbib.uwm.edu.pl/
Required document
  • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (29.01.2024 00:00 – 13.02.2024 15:00)

Kierunek Biotechnologia - studia drugiego stopnia - inżynierskie

Profil kształcenia - ogólnoakademicki

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta - magister inżynier

zakres kształcenia

1. biotechnologia farmaceutyczna

2. biotechnologia molekularna

3. biotechnologia przemysłowa

Wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie B+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. W planie studiów kontynuowana jest nauka języka angielskiego na poziomie B2+ w formie konwersatorium z języka angielskiego. 

Opis kierunku: absolwent posiada pogłębioną wiedzę z zakresu nauk biologicznych, statystyki matematycznej i bioinformatyki wykorzystywaną w biotechnologii oraz zna współczesne trendy w biotechnologii i ich znaczenie gospodarcze. Stosuje nowoczesne metody, w tym biologii molekularnej, używane w pracach badawczych, zadaniach inżynierskich i procesach biotechnologicznych, uwzględniając uwarunkowania etyczne, ekonomiczne, środowiskowe i społeczne. Potrafi właściwie dobierać i modyfikować metody oraz narzędzia do prowadzenia zaawansowanych badań empirycznych oraz optymalizacji procesów biotechnologicznych. Planuje i przeprowadza eksperymenty z użyciem materiału biologicznego, aparatury badawczej i urządzeń technologicznych oraz prowadzi obserwacje w warunkach laboratoryjnych oraz in silico. Jest przygotowany do wykonywania zadań inżynierskich, kreatywnego rozwiązywania złożonych problemów teoretycznych i praktycznych oraz wykonywania określonych zadań w pracy zawodowej. Zna zasady analizy, prezentowania, interpretacji oraz krytycznej dyskusji uzyskanych wyników. Rozumie współczesne poglądy na naturę nauki oraz metodę naukową. Posiada świadomość konieczności samokształcenia się, potrafi również samodzielnie rozwijać swoją wiedzę i umiejętności zawodowe. Jest przygotowany do założenia firmy biotechnologicznej. Posługuje się językiem obcym na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Umie przygotować i prezentować opracowania naukowe z zakresu studiowanego kierunku oraz w komunikatywny sposób przedstawiać zdobytą wiedzę.

Kwalifikacje zawodowe absolwenta: jest przygotowany do podjęcia pracy w dziedzinach gospodarki, które korzystają z procesów biotechnologicznych lub wykorzystują produkty tych procesów (przemysł farmaceutyczny, kosmetyczny, spożywczy, paszowy, chemii gospodarczej; działy biopreparacji i kontroli jakości biopreparatów) oraz w placówkach naukowo-badawczych, wdrożeniowych, służby zdrowia i ochrony środowiska, laboratoriach analitycznych i diagnostycznych. Jest przygotowany do podjęcia studiów w szkole doktorskiej.


Zasady kwalifikacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub dyplomu studiów magisterskich oraz legitymowanie się tytułem zawodowym inżyniera lub magistra inżyniera. Zasady rekrutacji na studia określone zostały przez Radę Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersutetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w dniu 24 maja 2018 r., Uchwałą nr 78/2018, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów - bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

 Wykaz kierunków, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na kierunku biotechnologia, nadających kompetencje inżynierskie:

1. bez dodatkowych uzupełnień - Kandydaci z tytułem inżyniera lub magistra inżyniera uzyskanym na kierunkach:

Biochemia, Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna, Bioinżynieria produkcji żywności, Bioinżynieria zwierząt, Biologia, Biologia medyczna, Biotechnologia, Inżynieria biomedyczna, Inżynieria środowiska, Leśnictwo, Mikrobiologia, Ochrona i kształtowanie środowiska, Ochrona środowiska, Ogrodnictwo, Rolnictwo, Technologia żywności i żywienia, Zootechnika.

2. z uzupełnieniami brakujących efektów kształcenia (maksymalnie do 30 punktów ECST)- Kandydaci z tytułem inżynieria lub magistra inżyniera uzyskanym na kierunkach:

Agronomia, Biofizyka, Bioinformatyka, Chemia, Dietetyka, Ekologia, Inżynieria materiałowa, Inżynieria produkcji, Inżynieria sanitarna, Oceanologia, Rybactwo, Technologia chemiczna, Towaroznawstwo.

 DODATKOWE INFORMACJE

Zaświadczenie potwierdzające OSTATECZNY WYNIK STUDIÓW należy przedłożyć w Dziekanacie Wydziału Biologii i Biotechnologii do dnia 13.02.2024 r. do godz. 15.00.  

Przyjmowanie dokumentów od kandydatów w terminach określonych Harmonogramie Rekrutacji w Dziekanacie Wydziału Biologii i Biotechnologii  ul. Oczapowskiego 1a, 10-749 Olsztyn

Dokumenty:

podpisane podanie wydrukowane z sytemu IRK,

- kopia dyplomu ukończonych studiów I stopnia lub II stopnia (poświadczenia zgodności może dokonać notariusz lub pracownik UWM),

- fotografia o wymiarach 35 x 45mm, na jasnym tle, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz ID z systemu IRK.

 

Rekrutacja krok po kroku