• log in
 • create an account

Intra-year recruitment for the academic year 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Geodesy and Cartography - second-cycle, full-time

Details
Code 08_SMU_GiK
Organizational unit Faculty of Geoengineering
Field of studies Geodesy and Cartography
Form of studies Full-time
Level of education Second level
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 24
Duration 3 semestry
Recruitment committee address Prawocheńskiego 15, pok. 11, wg@uwm.edu.pl
Office opening hours PN-PT 10:00-12:00
WWW address http://wg.uwm.edu.pl
Required document
 • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (29.01.2024 00:00 – 13.02.2024 15:00)

 Opis

Studia II stopnia na kierunku geodezja i kartografia trwają 3 semestry.

Studia II stopnia (magisterskie) na kierunku geodezja i kartografia trwają 3 semestry i dają rozszerzoną wiedzę w wybranej dziedzinie wchodzącej w skład geodezji i kartografii. W programie studiów na tym kierunku przewidziano realizację przedmiotów kształcenia ogólnego i podstawowego o charakterze teoretycznym i metodologicznym; kształcenia kierunkowego - profilujących sylwetkę przyszłego geodety (geodynamika, zaawansowana teledetekcja satelitarna, satelitarne techniki pomiarowe, geodezja fizyczna i grawimetria geodezyjna, pomiary przemieszczeń).

Student po pierwszym semestrze studiów dokonuje wyboru jednego z dwóch zakresów:

 • geodezja i technologie informatyczne,
 • technologie satelitarne w geomatyce.

ZAKRES: Geodezja i technologie informatyczne

W tym zakresie realizowane są przedmioty specjalnościowe związane z zaawansowanymi technikami programowania, metodami statystycznej analizy danych geodezyjnych, Inżynierią systemów informatycznych, strukturami danych i programowaniem obiektowym, technikami geowizualizacji, infrastrukturą danych przestrzennych, praktycznymi aspektami zarządzania danymi przestrzennymi, metodami prezentacji kartograficznej.

Absolwent ma możliwość, po odbyciu stosownych praktyk zawodowych, ubiegać się o uprawnienie zawodowe z zakresu geodezji i kartografii.

Studia w zakresie geodezja i technologie informatyczne przygotowują absolwentów do pracy w przedsiębiorstwach geodezyjnych i kartograficznych, w przedsiębiorstwach informatycznych związanych z danymi przestrzennymi, we własnej firmie geodezyjnej lub kartograficznej, w jednostkach administracji samorządowej i rządowej; firmach otoczenia biznesu; instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych.

 

  ZAKRES: Technologie satelitarne w geomatyce

W ramach tego zakresu podejmowane są zagadnienia związane z praktycznym wykorzystaniem satelitarnego pozycjonowania GNSS w geodezji, nawigacji, hydrografii i w systemach geoinformacyjnych. Realizowane są przedmioty specjalnościowe związane z wykorzystaniem globalnych, satelitarnych systemów pomiarowych w zastosowaniach geodezyjnych oraz nawigacyjnych, wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych, mobilnych i multisensorowych systemów pomiarowych, pomiarami georadarowymi, hydroakustycznymi oraz metodami przetwarzania, wizualizacji i udostępniania geodanych.

Studia na zakresie Technologie Satelitarne w Geomatyce przygotowują absolwentów do pracy w krajowych oraz międzynarodowych przedsiębiorstwach geodezyjnych i kartograficznych, w przedsiębiorstwach pokrewnych, we własnej firmie geodezyjnej, w jednostkach administracji samorządowej i rządowej, firmach otoczenia biznesu, instytucjach i ośrodkach badawczo-rozwojowych.

 Uprawnienia (po wszystkich zakresach) 

Absolwent ma prawo, po odbyciu stosownej praktyki zawodowej, przystąpić do egzaminu państwowego w celu uzyskania uprawnień zawodowych umożliwiających prowadzenie samodzielnej działalności w następujących zakresach: - geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne, - rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych, - geodezyjne pomiary podstawowe, - geodezyjna obsługa inwestycji, - geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych, - redakcja map, - fotogrametria i teledetekcja.


http://wg.uwm.edu.pl/kszta%C5%82cenie/kierunki-kszta%C5%82cenia/geodezja-i-kartografia

http://wg.uwm.edu.pl/kandydaci-rekrutacja/studiuj-geodezje-i-kartografie

 

Opłata rekrutacyjna

Kandydatów ubiegających się o przyjęcie na I rok studiów obowiązuje wniesienie opłaty rekrutacyjnej na konto wskazane podczas rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów w wysokości 85zł do 13.02.2024 roku.

Dodatkowe informacje

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia zobowiązani są dostarczyć Komisji Rekrutacyjnej zaświadczenie potwierdzające ostateczny wynik studiów pierwszego stopnia (zawodowych) lub drugiego stopnia, bez wyrównania do pełnej oceny, wg wzoru określonego przez UWM do 13.02.2024 roku.

 

Punkt przyjmowania dokumentów:

Dziekanat Wydziału Geoinżynierii,

ul. Romana Prawocheńskiego 15 pok. 11, 10-720 Olsztyn

Kontakt

Kontakt do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej 89 523 3977.

https://uwm.edu.pl/kandydaci/zasady-rekrutacji

 
 

WAŻNE TERMINY:

Rejestracja w systemie IRK na studia

29.01- 13.02.2024 r. do godz. 15:00

Dokonanie opłaty rekrutacyjnej w systemie IRK

do 13.02.2024 r.

Dostarczanie dokumentów warunkujących wszczęcie postepowania kwalifikacyjnego 

(ZAŚWIADCZENIE DLA KANDYDATÓW NA STUDIA II STOPNIA)

29.01- 13.02.2024 r. do godz. 15:00

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia

15.02.2024 r. godz. 10:00

Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie wymaganych dokumentów dla kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia

do 16 .02.2024 r. do godz. 15:00

               OGŁOSZENIE WYNIKÓW 15.02.2024 r. GODZ. 10:00

Zasady rekrutacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia - magisterskie jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia oraz posiadanie tytułu inżyniera lub magistra inżyniera na kierunkach: 
 

1.      Geodezja i kartografia 

2.      Nawigacja

3.      Budownictwo

4.      Geofizyka

5.      Geodezja górnicza

6.      Geoinformatyka

 
Kryterium rekrutacji jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.
 
Kandydaci na studia II stopnia zobowiązani są dostarczyć komisji rekrutacyjnej zaświadczenie o wyniku studiów do 13.02.2024 roku do godz. 15:00