• log in
 • create an account

Intra-year recruitment for the academic year 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Spatial Management - second-cycle, full-time

Details
Code 14_SMU_GOP
Organizational unit Faculty of Geoengineering
Field of studies Spatial economy
Form of studies Full-time
Level of education Second level
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 24
Duration 3 semestry
Recruitment committee address Prawocheńskiego 15, pok. 11, wg@uwm.edu.pl
Office opening hours PN-PT 10:00-12:00
WWW address http://wg.uwm.edu.pl
Required document
 • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (29.01.2024 00:00 – 13.02.2024 15:00)

 Opis

Studia II stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna trwają 3 semestry.

Studia na kierunku Gospodarka Przestrzenna pozwalają na uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego oraz interdyscyplinarnej wiedzy geograficznej, przyrodniczej, społeczno-ekonomicznej i technicznej związanej z gospodarowaniem i zarządzaniem przestrzenią. Studia magisterskie trwają 3 semestry i kończą się obroną pracy magisterskiej. Absolwenci uzyskują tytuł magistra inżyniera. Kształcenie jest realizowane przez wysoko wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną, charakteryzującą się doświadczeniem zawodowym. 

 

 Student pod koniec pierwszego semestru dokonuje wyboru jednego z dwóch zakresów:

 • gospodarowanie przestrzenią i nieruchomościami,
 • zarządzanie przestrzenią.

Kwalifikacje

Studia na kierunku gospodarka przestrzenna przygotowują absolwentów do pracy w:

·         jednostkach administracji samorządowej i rządowej;

·         pracowniach projektowych;

·         agencjach rozwoju;

·         biurach nieruchomości;

·         firmach konsultingowych i doradczych.

 ZAKRES: Gospodarowanie Przestrzenią i Nieruchomościami

Studia w zakresie Gospodarowanie Przestrzenią i Nieruchomościami pozwalają na uzyskanie interdyscyplinarnej wiedzy i umiejętności z zakresu gospodarki przestrzennej, procesów gospodarowania przestrzenią i nieruchomościami oraz w zależności od wybranej ścieżki dyplomowania wyceny nieruchomości lub rewitalizacji i inwestowania w nieruchomości.

Organizacja studiów zakłada rozwój studenta w zakresie zaawansowanych umiejętności związanych z wyceną nieruchomości, zarządzaniem przestrzenią i gospodarowaniem nieruchomościami. W planach studiów przewidziano realizację przedmiotów: kształcenia podstawowego o charakterze metodologicznym; kształcenia kierunkowego - profilujących sylwetkę przyszłego zarządcy przestrzeni (marketing terytorialny, zarządzanie przestrzenią i ochroną środowiska, polityki regionalnej, gospodarka nieruchomościami); kształcenia zawodowego - przygotowujących absolwenta do wykonywania zawodów związanych z wyceną nieruchomości, zarządzaniem przestrzenią i gospodarowaniem nieruchomościami (gospodarowanie zasobami nieruchomości, zarządzanie przestrzenią i nieruchomościami, szacowanie nieruchomości, gospodarka zasobami nieruchomości, doradztwo majątkowe, rynek i szacowanie obszarów wiejskich), rewitalizacją i inwestowaniem w nieruchomości (projekty i fundusze UE w rozwoju lokalnym, rewitalizacja obszarów zurbanizowanych, zarządzanie procesami rewitalizacji i rozwoju miast, nowoczesne metody inwentaryzacji geodezyjnej, konserwacja i rewaloryzacja architektury, ochrona dziedzictwa kulturowego).

Studia na specjalności gospodarowanie przestrzenią i nieruchomościami przygotowują absolwentów do pracy w: jednostkach administracji samorządowej i rządowej; pracowniach projektowych; przedsiębiorstwach związanych z gospodarką przestrzenną, w tym działających w dziedzinie wyceny, inwestycji i nieruchomości; agencjach rozwoju; firmach konsultingowych i doradczych; firmach otoczenia biznesu; we własnej firmie z zakresu wyceny nieruchomości; instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych, biurach konserwatora zabytków, firmach zajmujących się rewitalizacją przestrzeni. 

  ZAKRES: Zarządzanie przestrzenią

Zarządzanie Przestrzenią jest odpowiedzią na oczekiwania rynku dotyczące kształcenia specjalistów, którzy będą potrafili umiejętnie łączyć wiedzę z zakresu gospodarki przestrzennej z  technologiami informatycznymi z wykorzystaniem metod analiz informacji.

Program skierowany jest do studentów, pragnących intensywnie rozwijać swoja wiedzę  i umiejętności poprzez udział w interesujących zajęciach dydaktycznych, projektach badawczych.
W programie kształcenia na specjalności zarządzanie przestrzenią szczególny nacisk położono na umiejętności praktyczne i zawodowe, które przekładają się na interdyscyplinarne możliwości ich wykorzystania. Organizacja studiów zakłada stopniowy rozwój umiejętności studenta z zakresu geoinformacji w tym wykorzystania narzędzi GIS w procesach związanych z planowaniem i zarządzaniem przestrzenią w tym analizy zjawisk przestrzennych oraz ich wizualizacji. W planach studiów przewidziano realizację przedmiotów kształtujących sylwetkę przyszłego absolwenta, przygotowując go do wykonywania specjalistycznych prac  z zakresu planowania przestrzennego w tym typowania i analizowania zdarzeń przestrzennych oraz wykorzystywania do tego celu narzędzi informatycznych.
Plan studiów przewidują realizację przedmiotów fakultatywnych zapewniając studentom swobodę w organizowaniu własnego programu kształcenia. W ramach studiów każdy student przygotowuje pracę dyplomową magisterską. Studia na specjalności zarządzanie przestrzenią przygotowują absolwentów do pracy w obszarach gospodarki w tym administracji rządowej i samorządowej, które wykorzystują analizy geoinformacyjne na potrzeby bieżącej działalności, na potrzeby prognozowania przyszłych stanów przestrzeni oraz programowania i planowania przestrzennego. Nabyte umiejętności pozwolą wykorzystać wiedzę z zakresu specjalności zarządzanie przestrzenią w zarządzaniu kryzysowym. Ukończenie specjalności zarządzanie przestrzenią ułatwi zatrudnienie w sferach, które zostały wymienione wyżej, ale i w agencjach rządowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i obronność naszego kraju.

 

http://wg.uwm.edu.pl/kszta%C5%82cenie/kierunki-kszta%C5%82cenia/gospodarka-przestrzenna

http://wg.uwm.edu.pl/kandydaci-rekrutacja/studiuj-gospodarke-przestrzenna

 

Opłata rekrutacyjna

Kandydatów ubiegających się o przyjęcie na I rok studiów obowiązuje wniesienie opłaty rekrutacyjnej na konto wskazane podczas rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów w wysokości 85zł do 13.02.2024 roku.

Dodatkowe informacje

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia zobowiązani są dostarczyć Komisji Rekrutacyjnej zaświadczenie potwierdzające ostateczny wynik studiów pierwszego stopnia (zawodowych) lub drugiego stopnia, bez wyrównania do pełnej oceny, wg wzoru określonego przez UWM do 13.02.2024 roku.

 

Punkt przyjmowania dokumentów:

Dziekanat Wydziału Geoinżynierii,

ul. Romana Prawocheńskiego 15 pok. 11, 10-720 Olsztyn

 

Kontakt

Kontakt do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej 89 523 3977.  

https://uwm.edu.pl/kandydaci/zasady-rekrutacji

 

WAŻNE TERMINY:

Rejestracja w systemie IRK na studia

29.01- 13.02.2024 r. do godz. 15:00

Dokonanie opłaty rekrutacyjnej w systemie IRK

do 13.02.2024 r.

Dostarczanie dokumentów warunkujących wszczęcie postepowania kwalifikacyjnego 

(ZAŚWIADCZENIE DLA KANDYDATÓW NA STUDIA II STOPNIA)

29.01- 13.02.2024 r. do godz. 15:00

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia

15.02.2024 r. godz. 10:00

Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie wymaganych dokumentów dla kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia

do 16.02.2024 r. do godz. 15:00

              OGŁOSZENIE WYNIKÓW 15.02.2024 r.GODZ. 10:00 

Zasady rekrutacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia - magisterskie jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia oraz posiadanie tytułu inżyniera lub magistra inżyniera na kierunkach: 
 

1.      Gospodarka przestrzenna

2.      Architektura krajobrazu

3.      Architektura i urbanistyka

4.      Architektura

5.      Ochrona środowiska

6.      Inżynieria środowiska

7.      Budownictwo

8.      Geodezja i Kartografia

9.      Inżynieria Informacji

10.   Transport

11.   Logistyka

12.   Zarządzanie

 
Kryterium rekrutacji jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.
 
Kandydaci na studia II stopnia zobowiązani są dostarczyć komisji rekrutacyjnej zaświadczenie o wyniku studiów do 13.02.2024 roku do godz. 15:00