• log in
 • create an account

Intra-year recruitment for the academic year 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Environmental Engineering - second-cycle, full-time

Details
Code 49_SMU_INZS
Organizational unit Faculty of Geoengineering
Field of studies Environmental engineering
Form of studies Full-time
Level of education Second level
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 24
Duration 3 semestry
Recruitment committee address Prawocheńskiego 15, pok. 11, wg@uwm.edu.pl
Office opening hours PN-PT 10:00-12:00
WWW address http://wg.uwm.edu.pl
Required document
 • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (29.01.2024 00:00 – 13.02.2024 15:00)

 Opis

Studia II stopnia na kierunku inżynieia środowiska trwają 3 semestry i realizowane są w zakresie:

o    inżynieria sanitarna i wodna.

Studia kończą się pracą dyplomową i egzaminem dyplomowym. Absolwenci uzyskują tytuł zawodowy magister inżynier.

 

ZAKRES: Inżynieria sanitarna i wodna      

 

Kierunek przewidziany jest dla kandydatów posiadających zainteresowania i predyspozycje techniczne. Celem kształcenia na kierunku Inżynieria Środowiska jest zdobycie przez studentów wiedzy i umiejętności zawodowych w zakresie projektowania, wykonawstwa, eksploatacji i oceny działania urządzeń i obiektów technicznych tworzących systemy infrastruktury technicznej z zakresu: zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków, urządzeń do uzdatniania wody, oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania osadów ściekowych, unieszkodliwiania odpadów i oczyszczania miast, instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych, gazowych i  c.o., wentylacji i klimatyzacji., dzięki którym będą mogli w przyszłości sprostać wysokim wymaganiom stawianym współczesnej kadrze inżynieryjnej.

 

Realizowane i planowane inwestycje infrastrukturalne, zwłaszcza w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, ekologicznej infrastruktury energetycznej, zarządzania zasobami i przeciwdziałania zagrożeniom środowiska, ochrony przeciwpowodziowej, dostosowania firm i technologii do wymogów środowiskowych dają szerokie możliwości uzyskania atrakcyjnej pracy na terenie Polski i w wielu krajach Europy.

  

Ukończenie studiów daje możliwość ubiegania się o uprawnienia w zakresie opracowań hydrologicznych oraz o uprawnienia budowlane w specjalnościach: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (do wykonawstwa lub projektowania bez ograniczeń) i konstrukcyjno-budowlanej (w ograniczonym zakresie).

 

Uprawnienia

Absolwent zakresu inżynieria sanitarna i wodna jest przygotowany do pracy w biurach projektów, firmach budowlano-instalacyjnych, w przedsiębiorstwach zajmujących się: zaopatrzeniem w wodę, odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, gospodarką odpadami, w zakładach przemysłowych w działach ochrony środowiska, w spółkach wodno-ściekowych, firmach melioracyjnych, w instytucjach zajmujących się zarządzaniem, eksploatacją i ochroną zasobów wodnych  oraz w urzędach administracji samorządowej i państwowej. Może poprowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie inżynierii sanitarnej i wodnej. Zgodnie z obowiązującą Ustawą Prawo Budowlane absolwenci studiów  II stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska mogą się ubiegać o uzyskanie uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w wybranych zakresach. Ma wyrobiony nawyk ustawicznego kształcenia się i rozwoju zawodowego oraz legitymuje się kompetencjami językowymi na poziomie B2+, zgodnie z kryteriami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.  Jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (Prawo Budowlane) absolwenci kierunku Inżynieria Środowiska są przygotowani do uzyskania uprawnień budowlanych.

 

http://wg.uwm.edu.pl/kszta%C5%82cenie/kierunki-kszta%C5%82cenia/inzynieria-srodowiska

  

http://wg.uwm.edu.pl/kandydaci-rekrutacja/studiuj-inzynierie-srodowiska

 

Opłata rekrutacyjna

Kandydatów ubiegających się o przyjęcie na I rok studiów obowiązuje wniesienie opłaty rekrutacyjnej na konto wskazane podczas rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów w wysokości 85zł do 13.02.2024 roku.

 

Dodatkowe informacje

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia zobowiązani są dostarczyć Komisji Rekrutacyjnej zaświadczenie potwierdzające ostateczny wynik studiów pierwszego stopnia (zawodowych) lub drugiego stopnia, bez wyrównania do pełnej oceny, wg wzoru określonego przez UWM do 13.02.2024 roku.

 

Punkt przyjmowania dokumentów:

Dziekanat Wydziału Geoinżynierii,

ul. Romana Prawocheńskiego 15 pok. 11, 10-720 Olsztyn

 

Kontakt

Kontakt do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej 89 523 3382.  

https://uwm.edu.pl/kandydaci/zasady-rekrutacji

WAŻNE TERMINY:

Rejestracja w systemie IRK na studia

29.01- 13.02.2024 r. do godz. 15:00

Dokonanie opłaty rekrutacyjnej w systemie IRK

do 13.02.2024 r.

Dostarczanie dokumentów warunkujących wszczęcie postepowania kwalifikacyjnego 

(ZAŚWIADCZENIE DLA KANDYDATÓW NA STUDIA II STOPNIA)

29.01- 13.02.2024 r. do godz. 15:00

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia

15.02.2024 r. godz. 10:00

Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie wymaganych dokumentów dla kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia

do 16.02.2024 r. do godz. 15:00

             OGŁOSZENIE WYNIKÓW 15.02.2024 r. GODZ. 10:00 

Zasady rekrutacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia - magisterskie jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia oraz posiadanie tytułu inżyniera lub magistra inżyniera na kierunkach: 
 

1.      Budownictwo

2.      Inżynieria Środowiska

3.      Inne kierunki*

*  Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia po innych kierunkach studiów uzależniona będzie od decyzji kierunkowego zespołu ds. zapewnienia jakości kształcenia, podjętej na podstawie analizy uzyskanych kwalifikacji oraz zgodności zrealizowanych efektów uczenia się z efektami uczenia się oczekiwanymi od kandydatów na studia na kierunku inżynieria środowiska.
 

UWAGA !!!

KANDYDACI, KTÓRY ZAPISZĄ SIĘ NA W/W KIERUNEK, ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W KWALIFIKACJI PO KIERUNKACH Z GWIAZDKĄ (POZ. 3-20) MUSZĄ ZŁOŻYĆ PODANIE WRAZ Z SUPLEMENTEM/WYKAZEM OCEN DO KIERUNKOWEGO ZESPOŁU DS. ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W TERMINIE  DO 08.02.2024 R.

Kryterium rekrutacji jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.
 
Kandydaci na studia II stopnia zobowiązani są dostarczyć komisji rekrutacyjnej zaświadczenie o wyniku studiów do 13.02.2023 roku do godz. 15:00https://uwm.edu.pl/kandydaci/dokumenty