• log in
  • create an account

Intra-year recruitment for the academic year 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Environmental Protection - second-cycle, full-time

Details
Code 56_SMU_OSKS
Organizational unit Faculty of Agriculture and Forestry
Field of studies Environmental Protection
Form of studies Full-time
Level of education Second level
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 24
Duration 3 semestry
Recruitment committee address Dziekanat Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa,
ul. Oczapowskiego 8, pok. 07.
Office opening hours 8:00 - 14:00
WWW address http://wril.uwm.edu.pl/kandydat/oferta-studiow-ii-stopnia
Required document
  • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (29.01.2024 00:00 – 13.02.2024 15:00)

Kierunek: Ochrona Środowiska

Zakres kształcenia:

  • Ochrona i kształtowanie środowiska

Limit miejsc: 24

Opłata rekrutacyjna85 zł (termin na wniesienie: do 13.02.2024 r.) więcej informacji: https://uwm.edu.pl/kandydaci/oplata-rekrutacyjna

Jednostki prowadzące: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Rolnictwa i Leśnictwa

 Kontakt z Wydziałowym Zespołem Rekrutacyjnym: rekrutacja.wril@uwm.edu.pl lub poprzez system IRK.

 

Opis kierunku

Studia na kierunku ochrona środowiska realizowane są w postaci dwustopniowej wyłącznie w trybie stacjonarnym. Drugi stopień kształcenia obejmuje 3 semestry studiów. Przedmioty zawarte w jego programie poszerzają wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych oraz nauk o środowisku i ukierunkowane są na rozwijanie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów.  

Kwalifikacje absolwenta

Absolwent posiada rozszerzoną w stosunku do studiów I stopnia wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych i nauk o środowisku, a także nauk rolniczych lub leśnych. Zna zagadnienia planowania przestrzennego i metodyki badań środowiskowych oraz wykazuje się  biegłością w wybranej specjalności. Absolwent posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne rozwiązywanie problemów z zakresu ochrony środowiska w ujęciu lokalnym, regionalnym, krajowym i globalnym – również w niestandardowych sytuacjach – a także umie wydawać opinie na podstawie niekompletnych lub ograniczonych informacji z zachowaniem zasad prawnych, ekonomicznych i etycznych. Umie porozumiewać się w sprawach ochrony środowiska zarówno ze specjalistami, jak i niespecjalistami, a także organizować pracę grupową i kierować pracą zespołów. Absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje umożliwiające podjęcie pracy w instytutach badawczych, instytucjach zintegrowanego zarządzania oraz ochrony środowiska, przemyśle, rolnictwie, administracji państwowej i samorządowej. Absolwent jest przygotowany do ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej.

Postępowanie kwalifikacyjne

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia danego kierunku jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (inżynierskich).

Do podjęcia studiów na drugim stopniu kształcenia uprawnieni są absolwenci następujących kierunków: architektura krajobrazu, bioinżynieria produkcji żywności, biotechnologia, geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria środowiska, inżynieria sanitarna, leśnictwo, ochrona środowiska, ogrodnictwo, rolnictwo, rybactwo, technika rolnicza i leśna, technologia chemiczna, technologia żywności i żywienie człowieka, towaroznawstwo, zootechnika, gospodarowanie surowcami odnawialnymi i mineralnymi, zarządzanie i inżynieria produkcji [inne kierunki możliwe po konsultacji z prodziekanem ds. studenckich].

Kryterium kwalifikacji kandydatów na studia drugiego stopnia jest ranking ostatecznego wyniku studiów bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonej liczby miejsc. Absolwentowi szkoły wyższej, w której obowiązuje skala ocen z najwyższą oceną 5,50 lub 6,00 - w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględnia się wynik studiów przeliczony wg zasady:

1.       przy skali ocen z najwyższą oceną 5,50 - wynik studiów dzieli się przez współczynnik 1,1,

2.       przy skali ocen z najwyższą oceną 6,00 - wynik studiów dzieli się przez współczynnik 1,2.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia zobowiązani są, w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji, przedłożyć Komisji Rekrutacyjnej dokument potwierdzający ostateczny wynik studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) lub magisterskich (drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich) - bez wyrównania do pełnej oceny.

 

Dokumenty rekrutacyjne

Zaświadczenia o wyniku studiów pierwszego stopnia lub studiów magisterskich - dla kandydatów na studia II stopnia -  [zaświadczenie do pobrania ze strony: https://uwm.edu.pl/kandydaci/dokumenty] należy dostarczyć do 13.02.2024 r. do godz. 15:00 do Dziekanatu Wydziału (pok. 07).

 

Na prośbę absolwenta właściwy dziekanat może wystawić więcej egzemplarzy powyższego zaświadczenia.

Kandydaci zakwalifikowani na studia drugiego stopnia zobowiązani są do potwierdzenia zamiaru studiowania poprzez dostarczenie wymaganych dokumentów:

  1. Podpisane własnoręcznie podanie wydrukowane z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów. Na koncie rejestracyjnym kandydata, w „Zgłoszeniach rekrutacyjnych”, pod kierunkiem studiów, na który kandydat dokonał zapisu, znajduje się link „Dokumenty i dalsze kroki” w którym zamieszczone jest podanie na studia.
  2. Kopię (XERO) dyplomu ukończenia studiów poświadczona za zgodność z oryginałem (poświadczenia zgodności może dokonać notariusz lub pracownik Dziekanatu UWM) [Osoby, które do momentu potwierdzenia zamiaru studiowania nie otrzymały dyplomu ukończenia studiów wyższych powinny złożyć oświadczenie o dostarczeniu tego dokumentu do Dziekanatu Wydziału do dnia 14 marca 2024 r.]
  3. Oryginał zaświadczenia o wyniku studiów. (O ile na wcześniejszym etapie nie został już złożony).
  4. 1 fotografię o wymiarach 35 x 45 mm na jasnym tle, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz Nr ID z systemu IRK

Wymagane dokumenty należy złożyć w dziekanacie Wydziału przy ul. Oczapowskiego 8 (pok. 07) w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji tj. do 16.02.2024 r. do godz. 15:00 (liczy się data wpływu do UWM, a nie data wysłania).

 

W razie pytań lub wątpliwości zapraszam do kontaktu na adres e-mail: rekrutacja.wril@uwm.edu.pl 

 

Niedostarczenie w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów oznacza rezygnację ze studiów i powoduje skreślenie kandydata z listy osób kwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów danego kierunku bez odrębnego wezwania do uzupełnienia dokumentów.

 

https://rekrutacja.uwm.edu.pl

 

 

REKRUTACJA KROK PO KROKU


.