• log in
  • create an account

Intra-year recruitment for the academic year 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Leśnictwo - studia drugiego stopnia, stacjonarne - rekrutacja śródroczna

Details
Code 59_SMU_LES
Organizational unit Faculty of Agriculture and Forestry
Field of studies Forestry
Form of studies Full-time
Level of education Second level
Educational profile practical
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 24
Duration 3 semestry
Recruitment committee address Dziekanat Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa,
ul. Oczapowskiego 8, pok. 07.
Office opening hours 08:00-14:00
WWW address http://wril.uwm.edu.pl/kandydat/oferta-studiow-ii-stopnia
Required document
  • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (29.01.2024 00:00 – 13.02.2024 15:00)

Leśnictwo

Zakres kształcenia: Nowe trendy w leśnictwie

Czas trwania: 3 semestry

Limit miejsc: 24

Opłata rekrutacyjna: 85 zł (termin na wniesienie: do 13.02.2024 r.)

Opłata rekrutacyjna: https://uwm.edu.pl/kandydaci/oplata-rekrutacyjna


Kontakt z Wydziałową Komisją Rekrutacyjną: rekrutacja.wril@uwm.edu.pl  lub poprzez IRK.

 Opis kierunku

Student dysponuje wiedzą w zakresie hodowli, użytkowania i urządzania lasu oraz ochrony zasobów leśnych. Zna i potrafi zastosować nowe technologie funkcjonujące w ramach leśnictwa (systemy informacji przestrzennej, skaning laserowy, maszynowe pozyskanie drewna, drony). Rozumie potrzebę komunikowania się ze społeczeństwem, potrafi rozwiązywać konflikty społeczne w zakresie leśnictwa i zasad prowadzenia gospodarki leśnej oraz współpracować z różnymi grupami interesariuszy, często posiadającymi sprzeczne zapatrywania. Podczas studiów o profilu praktycznym studenci odbędą 3-miesięczne praktyki.

 

Kwalifikacje absolwenta

Absolwent jest przygotowany do pracy w jednostkach administracji Lasów Państwowych, parkach narodowych i krajobrazowych, innych jednostkach związanych z leśnictwem oraz w sektorze przemysłu leśnego.

 

Postępowanie kwalifikacyjne

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia danego kierunku jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) kierunku leśnictwo.

 

Kryterium kwalifikacji kandydatów na studia drugiego stopnia jest ranking ostatecznego wyniku studiów bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonej liczby miejsc. Absolwentowi szkoły wyższej, w której obowiązuje skala ocen z najwyższą oceną 5,50 lub 6,00 - w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględnia się wynik studiów przeliczony wg zasady:

1.       przy skali ocen z najwyższą oceną 5,50 - wynik studiów dzieli się przez współczynnik 1,1,

2.       przy skali ocen z najwyższą oceną 6,00 - wynik studiów dzieli się przez współczynnik 1,2.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia zobowiązani są, w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji, przedłożyć Komisji Rekrutacyjnej dokument potwierdzający ostateczny wynik studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) lub magisterskich (drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich) - bez wyrównania do pełnej oceny.

Dokumenty rekrutacyjne

Zaświadczenia o wyniku studiów pierwszego stopnia lub studiów magisterskich - dla kandydatów na studia II stopnia[zaświadczenie do pobrania ze strony: https://uwm.edu.pl/kandydaci/dokumenty] należy dostarczyć do 13.02.2024 r. do godz. 15:00 do Dziekanatu Wydziału pok. 07.

Na prośbę absolwenta właściwy dziekanat może wystawić więcej egzemplarzy powyższego zaświadczenia.

Kandydaci zakwalifikowani na studia drugiego stopnia zobowiązani są do potwierdzenia zamiaru studiowania poprzez dostarczenie wymaganych dokumentów:

  1. Podpisane własnoręcznie podanie wydrukowane z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów. Na koncie rejestracyjnym kandydata, w „Zgłoszeniach rekrutacyjnych”, pod kierunkiem studiów, na który kandydat dokonał zapisu, znajduje się link „Dokumenty i dalsze kroki” w którym zamieszczone jest podanie na studia.
  2. Kopię (XERO) dyplomu ukończenia studiów poświadczona za zgodność z oryginałem (poświadczenia zgodności może dokonać notariusz lub pracownik Dziekanatu UWM) [Osoby, które do momentu potwierdzenia zamiaru studiowania nie otrzymały dyplomu ukończenia studiów wyższych powinny złożyć oświadczenie o dostarczeniu tego dokumentu do Dziekanatu Wydziału do dnia 14 marca 2024 r.]
  3. Oryginał zaświadczenia o wyniku studiów. (O ile na wcześniejszym etapie nie został już złożony).
  4. 1 fotografię o wymiarach 35 x 45 mm na jasnym tle, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz Nr ID z systemu IRK

Wymagane dokumenty należy złożyć w dziekanacie Wydziału przy ul. Oczapowskiego 8 (pok.07) w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji tj. do 16.02.2024 r. do godz. 15:00 (liczy się data wpływu do UWM, a nie data wysłania).

W razie pytań lub wątpliwości zapraszam do kontaktu na adres e-mail: rekrutacja.wril@uwm.edu.pl 

 

Niedostarczenie w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów oznacza rezygnację ze studiów i powoduje skreślenie kandydata z listy osób kwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów danego kierunku bez odrębnego wezwania do uzupełnienia dokumentów.

 

https://rekrutacja.uwm.edu.pl

 

 

REKRUTACJA KROK PO KROKU


.