• log in
 • create an account

Intra-year recruitment for the academic year 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Gastronomia - sztuka kulinarna - studia drugiego stopnia - stacjonarne

Details
Code 61_SMU_GSzK
Organizational unit Faculty of Food Sciences
Field of studies Gastronomy – Culinary Art
Form of studies Full-time
Level of education Second level
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 24
Duration 3 semestry
Required document
 • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (29.01.2024 00:00 – 13.02.2024 15:00)

 

GASTRONOMIA – SZTUKA KULINARNA 

Interesuje Cię fascynujący świat SZTUKI KULINARNEJ? Odkryłeś w sobie pasję do tworzenia dań, pochodzących  z różnych stron świata i chcesz ją rozwijać? U nas, w profesjonalnych pracowniach gastronomicznych, pod okiem niekwestionowanych specjalistów nauczysz się jak komponować dania w tradycyjnej i nowoczesnej odsłonie, z dbałością o szczegóły,  począwszy od doboru surowca, aż po wykończenie i prezentację dania na talerzu. W trakcie studiów poznasz najnowsze trendy w branży HoReCa, dowiesz się jak krok po kroku budować biznes gastronomiczny oraz zgrany zespół, którego praca przyczyni się do sukcesu miejsca gastronomicznego.

 

Nie zastanawiaj się i wybierz kierunek GASTRONOMIA – SZTUKA KULINARNA, gdzie oferujemy Ci:

 • możliwość korzystania z wyjazdów w ramach programu Erasmus do uczelni państw partnerskich – m.in. Hiszpanii, Włoch, Portugalii, Grecji, Holandii w toku studiów, w ramach praktyk oraz staży;
 • naukę pod okiem kadry akademickiej Wydziału Nauki o Żywności, a także  wybitnych praktyków i ekspertów w dziedzinie sztuki kulinarnej;
 • program studiów stale dostosowywany do potrzeb rynku pracy, w którym kluczową rolę odgrywają zajęcia praktyczne i warsztatowe;
 • możliwość poszerzania umiejętności w ramach aktywnie działających na WNoŻ kół naukowych.  

 

GASTRONOMIA – SZTUKA KULINARNA  jest kierunkiem akredytowanym przez Polską Komisję Akredytacyjną.

 

Nowatorski charakter kierunku, innowacyjność i wszechstronność programu nauczania, wysoka jakość prowadzonych zajęć, doskonale przygotowana do pracy kadra pracowników naukowo-dydaktycznych, a także związek kształcenia z potrzebami rynku pracy i współpraca z pracodawcami branży HoReCa, zostały docenione w III edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacji Kierunków Studiów. W  2018 roku kierunek Gastronomia – sztuka kulinarna uzyskał prestiżowy certyfikat „STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ”

 

Forma studiów: stacjonarne

Poziom studiów: drugiego stopnia, magisterskie, 3 semestry

 

 REKRUTACJA OBCOKRAJOWCY:

http://bwm.uwm.edu.pl/studenci-obcokrajowcy

 

WIĘCEJ INFORMACJI:

https://uwm.edu.pl/kandydaci

http://www.uwm.edu.pl/wnz/


ZAKRESY KSZTAŁCENIA NA II STOPNIU KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU

GASTRONOMIA – SZTUKA KULINARNA

Absolwent studiów II stopnia,  kierunku GASTRONOMIA – SZTUKA KULINARNA zdobędzie rozszerzoną i pogłębioną wiedzę, umiejętności praktyczne i kompetencje z zakresu technologii gastronomicznej oraz działalności gastronomicznej z elementami działalności hotelarskiej. Pozna  i będzie potrafił stosować metody oceny wpływu surowców i procesu technologicznego na jakość potraw i produktów spożywczych. Cechować  go będzie znajomość teorii, technik i metod wykorzystywanych w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz organizacji usług gastronomicznych z elementami usług hotelarskich z zakresu gromadzenia i przetwarzania informacji, organizacji pracy i planowania strategii rozwoju. Pozna  i zrozumie uwarunkowania prawne, ekonomiczne i etyczne działalności gastronomiczno-hotelarskiej. Zdobędzie umiejętności organizacji usług gastronomicznych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa żywności, higieny pracy, ergonomii, ochrony środowiska oraz kodeksem etyki zawodowej. Wykazywać będzie umiejętność planowania i wprowadzania nowych produktów i usług w działalności gastronomicznej z uwzględnieniem dostosowania ich do trendów rynkowych oraz indywidualnych potrzeb odbiorców. Posiądzie umiejętności pracy w zespole oraz zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach sektora gastronomiczno-hotelarskiego.

Absolwent studiów drugiego  stopnia ma zaawansowane umiejętności i wiedzę w realizowanym zakresie oraz jest przygotowany do podjęcia studiów III stopnia (studia doktoranckie).

 

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE I REKRUTACYJNE:

Harmonogram rekrutacji śródrocznej 2024

Lp.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Termin

1.

Rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów na studia realizowane w językach obcych

do 13.02.2024 r.

do godz. 15:00

2.

Rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów na studia realizowane w języku polskim

29.01.-13.02.2024 r.

do godz. 15:00

3.

Dokonanie opłaty rekrutacyjnej (na indywidualne konto wskazane przez System Internetowej Rejestracji Kandydatów)

do 13.02.2024 r.*

4.

Przyjmowanie od kandydatów na studia dokumentów warunkujących wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego

29.01.-13.02.2024 r.

do godz. 15.00

5.

Egzaminy wstępne dla kandydatów legitymujących się dokumentem uprawniającym do podjęcia studiów uzyskanym za granicą

14.02.2024 r.

godz. 10.00

6.

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia

15.02.2024 r.

godz. 10.00

7.

Potwierdzenie zamiaru podjęcia studiów przez dostarczenie wymaganych dokumentów

15-16.02.2024 r.

do godz. 15.00

 * - o uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Więcej informacji na stronie: https://uwm.edu.pl/kandydaci/terminy-rekrutacji

Opłata rekrutacyjna85 zł  (termin wniesienia opłaty: do 13.02.2024 r.)

więcej informacji: https://uwm.edu.pl/kandydaci/oplata-rekrutacyjna

 Zwrot opłaty rekrutacyjnej

Kandydatowi przysługuje – na jego wniosek – zwrot opłaty rekrutacyjnej za jeden lub więcej kierunków studiów w przypadku:

·         braku zapisu w systemie IRK na kierunek studiów

·         rejestracji na mniej kierunków studiów niż wynika to z opłaty wniesionej na konto UWM

·         gdy kandydat nie został wzięty pod uwagę w procesie kwalifikacji z powodu wniesienia i zaksięgowania opłaty po terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji

·         gdy kierunek studiów nie został uruchomiony z powodu zbyt małej liczby kandydatów

 

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych inżynierskich), na tym samym lub innym kierunku studiów (wykaz kierunków, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach drugiego stopnia na ww kierunku – poniżej). Głównym kryterium w  jest ranking ostatecznego wyniku studiów (bez wyrównania do pełnej oceny), w ramach określonego limitu miejsc.

Kandydaci na studia drugiego stopnia zobowiązani są dostarczyć komisji rekrutacyjnej zaświadczenie o wyniku studiów w terminie rejestracji w systemie IRK.

Zaświadczenie o wyniku studiów pierwszego stopnia lub studiów magisterskich - dla kandydatów na studia II stopnia   https://uwm.edu.pl/kandydaci/dokumenty ,  wg wzoru UWM

NA PROŚBĘ ABSOLWENTA WŁAŚCIWY DZIEKANAT MOŻE WYSTAWIĆ WIĘCEJ EGZEMPLARZY POWYŻSZEGO ZAŚWIADCZENIA

Zaświadczenie należy dostarczyć do 13.02.2024 r. do godz. 15.00.

 

WYKAZ KIERUNKÓW, PO KTÓRYCH ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ KONTYNUACJI NAUKI NA STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA:

 1. Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności
 2. Bioinżynieria produkcji żywności
 3. Biotechnologia
 4. Gastronomia - sztuka kulinarna
 5. Ichtiologia i akwakultura
 6. Inżynieria chemiczna i procesowa
 7. Inżynieria przetwórstwa żywności
 8. Ogrodnictwo
 9. Rolnictwo
 10. Rybactwo
 11. Technologia żywności i żywienie człowieka
 12. Towaroznawstwo
 13. Zarządzanie i inżynieria produkcji
 14. Zootechnika

Z uzupełnieniami w ramach punktów ECTS (maksymalnie do 30 punktów)

 1. Dietetyka
 2. Turystyka i rekreacja
 3. Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii

 W przypadku innych tytułów  (inżynierskich):   postępowanie zgodnie z procedurą  WSZJK-PD-NoŻ-1 dostępną na stronie Wydziału Nauki o Żywności, w zakładce Wydziałowe Procedury Zapewniania Jakości Kształcenia

 

Studia II stopnia (rekrutacja śródroczna krok po kroku)

 1. Zarejestruj się w systemie IRK – na studia stacjonarne II stopnia do 13.02.2024 r.
 2. Wybierz w systemie IRK rodzaj dokumentu na podstawie którego będziemy kwalifikować Cię na studia: dyplom inżyniera, dyplom licencjata, dyplom magistra, dyplom ukończenia studiów wyższych za granicą.
 3. Wybierz w systemie IRK kierunek studiów.
 4. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej na konto, które wskaże dla Ciebie system IRK (każdy kandydat posiada inny numer konta do wpłat).
 5. Do 13.02.2024 r. do godz. 15.00 proszę dostarczyć do Wydziałowego Zespołu Rekrutacyjnego zdjęcie/skan na swoim koncie w systemie IRK, zaświadczenie o ukończeniu studiów co najmniej pierwszego stopnia wystawione przez macierzysty dziekanat.
 6. Regularnie loguj się do systemu irk.uwm.edu.pl – to tam przekazywane będą wszystkie ważne komunikaty związane z postępowaniem rekrutacyjnym.
 7. Sprawdź wyniki kwalifikacji na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia 15.02.2024 r. od godz. 10.00
 8. Jeśli na Twoim koncie w systemie IRK wyświetlił się komunikat ZAKWALIFIKOWANY NA STUDIA – dostarcz do Wydziałowego Zespołu Rekrutacyjnego (szczegóły w opisie kierunku w IRK) do 16.02.2024 r. do godz. 15.00 wymagane dokumenty:
  1. Podpisane własnoręcznie podanie wydrukowane z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów. Na koncie rejestracyjnym kandydata, w „Zgłoszeniach rekrutacyjnych”, pod kierunkiem studiów, na który kandydat dokonał zapisu, znajduje się link „Dokumenty i dalsze kroki” w którym zamieszczone jest podanie na studia.
  2. Kopię (XERO) dyplomu ukończenia studiów poświadczona za zgodność z oryginałem (poświadczenia zgodności może dokonać notariusz lub pracownik Dziekanatu UWM)*
  3. Oryginał zaświadczenia o wyniku studiów. (O ile na wcześniejszym etapie nie został już złożony).
  4. 1 fotografię o wymiarach 35 x 45 mm na jasnym tle, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz Nr ID z systemu IRK

Po zakończeniu etapu przyjmowania potwierdzeń czyli 16.02.2024 r., popołudniu na konto e-mail wyślemy do Ciebie powiadomienie o wystawieniu decyzji o przyjęciu na studia (wpisu na listę studentów) w formie dokumentu elektronicznego. Przejdź na irk.uwm.edu.pl na stronę decyzji, aby ją odebrać. Po kliknięciu w link "Odbierz decyzję" wysłana zostanie kolejna wiadomość e-mail z kodem autoryzacyjnym. Wprowadzenie kodu dodatkowo potwierdza Twoją tożsamość i jest równoznaczne z potwierdzeniem odbioru pisma oraz wygenerowaniem Urzędowego Poświadczenia Odbioru, zawierającego datę i godzinę doręczenia decyzji. W przypadku nieodebrania decyzji doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od dnia wysłania pierwszego zawiadomienia o możliwości odebrania pisma. W pliku decyzji o przyjęciu na studia (wpisu na listę studentów) dołączyliśmy skierowanie na badania lekarskie na kierunkach, na których jest to wymagane.

W dniu 16.02.2024 r. po południu, z zakładki „Dokumenty i dalsze kroki” pobierz informacje dot. pomocy materialnej, legitymacji studenckiej i inne potrzebne dokumenty dotyczące studiowania na UWM.

Niezłożenie dokumentów w podanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją kandydata z podjęcia studiów na danym kierunku studiów.

Wiadomości umieszczone na osobistym koncie rejestracyjnym kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące go. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezapoznania się kandydata z wiadomościami umieszczonymi na jego osobistym koncie rejestracyjnym.

 

Wyżej wymienione  dokumenty należy dostarczyć do 16.02.2024 r. do godz. 15.00 (liczy się data wpływu do UWM, a nie data wysłania dokumentów).

 

PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW:

Pl. Cieszyński 1 (bl. 43), pok. 04,

15-16.02.2024 godz. przyjęć: 8.00 - 15.00

tel.: 89 523 47 03  (IRK) czynny 15-16.02.2024 godz. przyjęć: 8.00 - 15.00

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt,  na adres e-mail: rych@uwm.edu.pl, lub w IRK 

Niedostarczenie w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów oznacza rezygnację ze studiów i powoduje skreślenie kandydata z listy osób kwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów danego kierunku bez odrębnego wezwania do uzupełnienia dokumentów.