• log in
  • create an account

Intra-year recruitment for the academic year 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Renewable energy sources - second-cycle, full-time

Details
Code 69_SMU_OZE
Organizational unit Faculty of Agriculture and Forestry
Field of studies Renewable energy sources
Form of studies Full-time
Level of education Second level
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 24
Duration 3 semestry
Recruitment committee address Dziekanat Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa,
ul. Oczapowskiego 8, pok. 07.
Office opening hours 8:00 - 14:00
WWW address http://wril.uwm.edu.pl/kandydat/oferta-studiow-ii-stopnia
Required document
  • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (29.01.2024 00:00 – 13.02.2024 15:00)

Odnawialne Źródła Energii

Limit miejsc: 24

 

Opłata rekrutacyjna85 zł (termin na wniesienie: do 13.02.2024 r.)

więcej informacji: https://uwm.edu.pl/kandydaci/oplata-rekrutacyjna

Opis kierunku

Studia na kierunku odnawialne źródła energii realizowane są wyłącznie na drugim stopniu kształcenia w trybie stacjonarnym. Drugi stopień kształcenia obejmuje 3 semestry studiów. Przedmioty zawarte w programie pozwalają zdobyć wiedzę z zakresu możliwości wytwarzania energii z biomasy, wykorzystania energii wiatrowej i wodnej oraz wykorzystania energii słońca i ziemi oraz zakładania instalacji ekoenergetycznych.

Kwalifikacje absolwenta

Absolwent posiada szeroką wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, rolniczych i technicznych, szczególnie z zakresu problematyki lokalnego wytwarzania i wykorzystania energii. Specjaliści z zakresu odnawialnych źródeł energii posiadają wiedzę o technologiach wytwarzania rolniczych surowców energetycznych oraz biologicznych, termicznych i termochemicznych procesach konwersji do energii i paliw, o zaawansowanych technologiach wykorzystania energii słonecznej, geotermalnej, wiatru i wody o zarządzaniu energetycznym i poszanowaniu energii oraz umiejętność projektowania instalacji w rozproszonych systemach energetycznych, a także w zakresie inteligentnych sieci energetycznych.

Postępowanie kwalifikacyjne

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia danego kierunku jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (inżynierskich).

Do podjęcia studiów na drugim stopniu kształcenia uprawnieni są absolwenci następujących kierunków: biotechnologia, budownictwo, edukacja techniczno-informatyczna, energetyka, inżynieria i systemy gospodarowania rolniczego, leśnictwo, geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, ochrona środowiska, ogrodnictwo, rolnictwo, technika rolnicza i leśna, towaroznawstwo, zootechnika, gospodarowanie surowcami odnawialnymi i mineralnymi [inne kierunki możliwe po konsultacji z prodziekanem ds. studenckich].

Kryterium kwalifikacji kandydatów na studia drugiego stopnia jest ranking ostatecznego wyniku studiów bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonej liczby miejsc. Absolwentowi szkoły wyższej, w której obowiązuje skala ocen z najwyższą oceną 5,50 lub 6,00 - w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględnia się wynik studiów przeliczony wg zasady:

1.       przy skali ocen z najwyższą oceną 5,50 - wynik studiów dzieli się przez współczynnik 1,1,

2.       przy skali ocen z najwyższą oceną 6,00 - wynik studiów dzieli się przez współczynnik 1,2.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia zobowiązani są, w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji, przedłożyć Komisji Rekrutacyjnej dokument potwierdzający ostateczny wynik studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) lub magisterskich (drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich) - bez wyrównania do pełnej oceny.

 

Dokumenty rekrutacyjne

Zaświadczenia o wyniku studiów pierwszego stopnia lub studiów magisterskich - dla kandydatów na studia II stopnia[zaświadczenie do pobrania ze strony: https://uwm.edu.pl/kandydaci/dokumentynależy dostarczyć do 13.02.2024 r. do godz. 15:00 do Dziekanatu Wydziału.

Na prośbę absolwenta właściwy dziekanat może wystawić więcej egzemplarzy powyższego zaświadczenia.

Kandydaci zakwalifikowani na studia drugiego stopnia zobowiązani są do potwierdzenia zamiaru studiowania poprzez dostarczenie wymaganych dokumentów:

  1. Podpisane własnoręcznie podanie wydrukowane z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów. Na koncie rejestracyjnym kandydata, w „Zgłoszeniach rekrutacyjnych”, pod kierunkiem studiów, na który kandydat dokonał zapisu, znajduje się link „Dokumenty i dalsze kroki” w którym zamieszczone jest podanie na studia.
  2. Kopię (XERO) dyplomu ukończenia studiów poświadczona za zgodność z oryginałem (poświadczenia zgodności może dokonać notariusz lub pracownik Dziekanatu UWM) [Osoby, które do momentu potwierdzenia zamiaru studiowania nie otrzymały dyplomu ukończenia studiów wyższych powinny złożyć oświadczenie o dostarczeniu tego dokumentu do Dziekanatu Wydziału do dnia 14 marca 2024 r.]
  3. Oryginał zaświadczenia o wyniku studiów. (O ile na wcześniejszym etapie nie został już złożony).
  4. 1 fotografię o wymiarach 35 x 45 mm na jasnym tle, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz Nr ID z systemu IRK

Wymagane dokumenty należy złożyć w dziekanacie Wydziału przy ul. Oczapowskiego 8 (pok. 07) w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji tj. do 16.02.2024 r. do godz. 15:00 (liczy się data wpływu do UWM, a nie data wysłania):

 

W razie pytań lub wątpliwości zapraszam do kontaktu na adres e-mail: rekrutacja.wril@uwm.edu.pl 

  

Niedostarczenie w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów oznacza rezygnację ze studiów i powoduje skreślenie kandydata z listy osób kwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów danego kierunku bez odrębnego wezwania do uzupełnienia dokumentów.

 

https://rekrutacja.uwm.edu.pl

 

 

REKRUTACJA KROK PO KROKU


.